Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
H

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
hacker   хакер
A person who illegally accesses or enters another person’s computer or company’s computer system to obtain information or to steal money. Лице, което незаконно установява достъп или влиза в компютъра на друго лице или в компютърната система на фирма, за да получи информация или за да открадне пари.
half-duplex transmission   полу-дуплексно предаване на данни
Half-duplex data transmission means that data can be transmitted in both directions on a signal carrier, but not at the same time. For example, on a local area network using a technology that has half-duplex transmission, one workstation can send data on the line and then immediately receive data on the line from the same direction in which data was just transmitted. Полу-дуплексен пренос на данни означава, че данните могат да се предават в двете посоки по една носеща, но не едновременно. Например, в една локална мрежа с помощта на технология, за полу-дуплексно предаване, една работна станция може да изпраща данни по линията и след това незабавно да получава данни от същата посока, в която данните току-що са  предадени.
handwriting recognition   разпознаване на почерк
The ability of computer, especially mobile devices, to recognize letters and numbers written by hand and convert them to ASCII text. Способността на компютрите и по-специално на мобилните устройства да разпознават букви и цифри, изписани на ръка и да ги превръщат в ASCII текст.
Hard Disk Drive (HDD)   твърдо дисково устройство
A device that stores and retrieves data from magnetic-coated platters that rotate at high speeds. The hard drive, or HDD, is the primary storage medium on a computer. Устройство, което съхранява и чете данни от дискове с магнитно покритие, които се въртят с висока скорост. Твърдият диск, или HDD, е главното устройство за  съхранение на данни в компютъра.
hard to reach area   трудно достъпна област

hardware   хардуер
Computer hardware is the collection of physical elements that constitutes a computer system. Computer hardware refers to the physical parts or components of a computer. Компютърен хардуер е сбора от физически елементи, които съставляват една компютърна система. Компютърния хардуер се отнася до физическите части или компоненти на компютъра.
Hardware Abstraction Layer (HAL)   хардуер с абстрактен слой на програмиране
In computers, a hardware abstraction layer (HAL) is a layer of programming that allows a computer operating system to interact with a hardware device. В компютрите, абстрактен слой на хардуера (HAL) е слой (ниво) на програмиране, който позволява на компютърната операционна система да си взаимодейства с хардуерно устройство.
Hardware Compatibility List (HCL)   списък за хардуерна съвместимост
A hardware compatibility list (HCL) is a list of computer hardware (typically including many types of peripheral devices) that is compatible with a particular operating system or device management software. Списък за хардуерна съвместимост е списък на компютърен хардуер (обикновено включващ много видове периферни устройства), който е съвместим с дадена операционна система или софтуер за управление на устройството.
hardware firewall   хардуерна защитна стена
A hardware device that filters data packets from the network before reaching computers and other devices on a network. Хардуерно устройство, което филтрира пакети с данни от мрежата преди да достигне до компютрите и другите устройства в мрежата.
harmful interference   вредно смущение
Interference which endangers the functioning of the radio navigation services or otherwise seriously degrades, obstructs or repeatedly interrupts a radio service operating in accordance with the applicable provisions. Смущения, които застрашават функционирането на радионавигационните радиослужби или друга радиослужба за безопасност, или по друг начин сериозно увреждат, затрудняват или многократно прекъсват дейността на радиослужба, която функционира в съответствие с прилаганите разпоредби.
hate speech   реч на омразата

"Hate speech" shall be understood as covering all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of hatred based on intolerance, including: intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin.

Терминът „реч на омразата” трябва да се разбира като понятие, което обхваща всички форми на изразяване, които разпространяват, подтикват, насърчават или оправдават расовата ненавист, ксенофобията, антисемитизма, или други форми на омраза, основаващи се на нетолерантност, вкл. нетолерантност, изразявана чрез агресивен национализъм или етноцентризъм, дискриминация или враждебност срещу малцинства, мигранти и хора с имигрантски произход.
Hertz (Hz)   херц
A unit of frequency measurement. Hz is the rate of change in the state, or cycle, in a sound wave, alternating current, or other cyclical waveform. Hertz is synonymous with cycles per second, and it describes the speed of a computer microprocessor. Мерна единица за честота. Hz е честотата за промяна в състоянието или цикъла на определена звукова вълна, променлив ток, или други циклични вълни. Херц е синонимен термин на цикъл в секунда и показва скоростта на компютърния микропроцесор.
hexademical   шестнадесетична система
The base-16 number system. This system can represent a byte as two consecutive hexadecimal digits. Основната -16 цифрова система. Тази система може да представя един байт като две последователни шестнадесетични цифри.
hierarchical topology   йерархична топология
An extended topology where a central hub is connected by vertical cabling to other hubs that are dependent on it. Разширена топология, където централния хъб се свързва с другите хъбове, които са зависими от него чрез вертикални кабели.
High Bit Rate Digital Subscriber Line (HDSL)   високоскоростна цифрова абонатна линия
Тhe first digital subscriber line (DSL) technology to use a higher frequency spectrum of copper, twisted pair cables. Първата технология за цифрова абонатна линия (DSL), която използва по-високочестотен спектър от медните кабели, кабелите с усукани проводници.
High Definition Television (HDTV)   телевизия с висока разделителна способност
HDTV provides a resolution that is substantially higher than that of standard-definition television. Система с по-висока разделителна способност от традиционните системи.
High Performance Radio Local Area Network (HIPERLAN)   радиомрежа с локален абонатен достъп и подобрени експлоатационни параметри
HiperLAN is a Wireless LAN standard. Стандарт за безжична локална радиомрежа.
High-Speed Packet Access (HSPA) (data access protocol for mobile phone networks);

High Speed Uplink Packet Access (HSUPA);
High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA)
  технология за високоскоростно  предаване на данни (протокол за трето поколение мобилни телефонни мрежи);
към мрежата;
към потребителя
High-Speed Packet data transfering- wireless broadband - WCDMA/UMTS. upgrade. The technology is based on two prior standard: HSDPA; HSUPA. Високоскоростнo пакетнo передаване на данни - безжична широколентова технология - надстройка на WCDMA/UMTS. Технологията се базира на двата предшестващи стандарта: HSDPA;HSUPA.
home provider   местен доставчик на роуминг
An enterprise that provides a roaming customer with terrestrial public mobile communications services through its own network as a mobile virtual network operator or by reselling such services. Предприятие, което предоставя на роуминг клиент наземни обществени мобилни съобщителни услуги чрез своя собствена мрежа, като оператор на виртуална мобилна мрежа, или като препродава такива услуги.
host   хост
A computer system on a network. Similar to the term node except that host usually implies a computer system, whereas node generally applies to any networked system, including access servers and routers. Компютърна система в мрежата. Наподобява термина мрежово устрийство с изключение на това, че под "хост" обикновено се има предвид компютърна система, докато мрежовото устрийство като цяло се отнася до която и да е мрежова система, включително и до сървърите и рутерите за достъп.
host name   име на хост
The name of a computer on the Internet. Името на даден компютър в интернет.
hot-swappable interface   сменяем интерфейс
It allows peripherals to be changed while the system is running. USB is an example. Той позволява на периферните устройства да бъдат заменяни докато системата работи. Пример за това е USB.
hub   концентратор (хъб)
A hub, in the context of networking, is a hardware device that relays communication data. A hub sends data packets (frames) to all devices on a network, regardless of any MAC addresses contained in the data packet. Хардуерно устройство, което препредава данни. Концентраторът изпраща пакети данни до всички устройства в дадена мрежа, независимо от MAC адресите, съдържащи се в пакета данни.
hybrid cloud storage   съхранение на хибриден облак
A combination of public cloud storage and private cloud storage where some critical data resides in the enterprise's private cloud while other data is stored and accessible from a public cloud storage provider. Комбинация от публично и частно облачно съхранение, където някои важни данни пребивават в частния облак на предприятието, докато други данни се съхраняват и достъпват от доставчика на публично съхранение на облака.
Hybrid Fiber Coaxial (HFC)   хибридна оптично-коаксиална технология за достъп
Тelecommunications industry term for a broadband network that combines optical fiber and coaxial cable. Телекомуникационен термин, за широколентова мрежа, която съчетава оптичен и коаксиален кабел.
Hybrid Network   хибридна мрежа
The term Hybrid Network is used in communication to refer to a network made up of equipment from multiple vendors. It can also be understood as a network which mixes more than one networking technology. Терминът хибридна мрежа се използва в комуникациите и се отнася до мрежа, оборудвана от различни производители. Тя може да се разглежда като мрежа, коятосе състои от повече от една мрежова технология.
hybrid TV  
A leading content service provider that delivers the broadest portfolio of on-demand entertainment, digital television access and salient services across multiple screens in the home. Водещ доставчик на съдържание, който разпространява най-голяма съвкупност от забавления, достъп до цифрова телевизия и характерни услуги на множество екрани вкъщи по порачка на потребителите.
hyperlink   хиперлинк, хипревръзка
An element in an electronic document that links to another place in the same document or to an entirely different document. Typically, you click on the hyperlink to follow the link. Hyperlinks are the most essential ingredient of all hypertext systems, including the World Wide Web. Елемент в електронен документ, който препраща към друго място в същия документ или до съвсем различен документ. Хипервръзките са най-необходимите съставки на всички хипертекстови системи, включително на Световната мрежа (World Wide Web).
Hypertext Markup Language (HTML)   маркиращ език за хипертекст
A page-description language used by browser applications. Език за описание на страници, използван от приложенията на браузър.
Hypertext Transfer Protocol (HTTP)   протокол за пренос на хипертекст
A standard used to transfer or convey information on the World Wide Web. HTTP is a communication protocol that establishes a request/response connection on the Internet. Стандарт, използван за прехвърляне или предаване на информация в световната мрежа (World Wide Web). HTTP е комуникационен протокол, който осъществява връзка заявка/отговор в интернет.
Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS)   защитен протокол за пренос на хипертекст
A protocol that uses authentication and encryption to secure data as it travels between the client and the Web server. Протокол, който използва удостоверяване на истинността и шифроване за защита на данните, докато те пътуват между клиента и уеб-сървъра.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed