Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
J

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
jamming   1. засядане, натъпкване;
2.заглушаване

1. Paper: jam, usually in the printerл

2. Intentional interference caused by broadcasting, aiming to make unintelligible or to distort a useful signal or a part of it.

1. За хартия: да се задръсти, обикновено в печатащо устройство.

2. Преднамерено смущение, предизвикано от излъчвания, имащи за цел да направят неразбираем или да деформират полезният сигнал или част от него.
joint venture   съвместно предприятие
An association between two or more parties through which parties share profits and management responsibilities with respect to a specific project. Сдружаване между две и повече страни, чрез което те споделят печалбите и отговорностите относно ръководството на определен проект.
journalism   журналистика
Collection and dissemination of information and ideas in the public space via any means of mass communication. Събиране и разпространение на информация и идеи в публичната сфера чрез всяко средство за комуникация.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)   формат за изображения
A format for image files. Формат за файлове с изображения.
justification   обосновка

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed