Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
L

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
Laissez faire (from French “leave to do”)   Laissez faire (От френски „оставен да действа”)
A principle of non-intervention of the government in economic affairs. It is at the core of the liberal economy theory which postulates that economy works best without government involvement. Принцип на ненамеса на правителството в икономическата сфера. Той е в основата на либералната икономика, която постулира, че икономиката работи най-добре тогава, когато правителството не се намесва в нея.
language (ICT)   език (ИКТ)
A system for communication. Computer languages are artificial languages with strictly defined syntax and semantics There are many different classes of computer languages, including machine languages, programming languages, and fourth-generation languages. Система за комуникация. Компютърните езици са изкуствни езици със строго дефинирани синтаксис и семантика. Има много различни класове на компютърни езици, включително машинни езици, езици за програмиране, както и четвъртото поколение езици.
last mile   последна миля
Telecommunications operators’ access to the end customer. Regarding the infrastructure of telephone companies that is the cable from the telephone center to the end customer. These are the networks of cable, LAN and WiMax operators that make a route to customers. Достъпа на телекомуникациионните оператори до крайния клиент. При инфраструктурата на телефонните компании това е кабела от телефонната централа до крайния потребител. Това са и мрежите на кабелните, LAN и WiMax операторите, които прокарват трасе до клиентите.
latency   Забавяне / латентност

1. In networking, the amount of time it takes a packet to travel from source to destination.

2. In VoIP terminology, latency refers to a delay in packet delivery.

In a network, latency, a synonym for delay, is an expression of how much time it takes for a packet of data to get from one designated point to another. In some usages, latency is measured by sending a packet that is returned to the sender and the round-trip time is considered the latency.

The latency assumption seems to be that data should be transmitted instantly between one point and another (that is, with no delay at all).

1.В мрежите, времето, необходимо на един пакет да пътува от източника до приемника.

2.В терминологията свързана с предаване на глас чрез интернет протокол, забавяне е закъснението при предаването на пакети, с гласовото съобщение.

В мрежата, латентност, е синоним за забавяне и израз на това, колко време е необходимо за предаване на пакети данни между две определени точки.

Данните трябва да се предават незабавно от една до друга точка (тоест, без забавяне ).
Law and the Internet Foundation   Фондация „Право и Интернет”
Law and the Internet Foundation works for the development of the legislation in the digital environment and for the introduction of the new technologies in the judiciary, the legal profession and the work of the public sector. http://www.netlaw.bg/l_bg/?s=1 Фондация „Право и Интернет” работи за развитието на нормативната уредба на обществените отношения в електронната среда и за навлизането на новите технологии в съдебната система, адвокатската професия и в работата на държавната администрация. http://www.netlaw.bg/l_bg/?s=1
leased line   наета линия
A line such as a telephone line or fiber-optic cable that is rented for exclusive 24-hour, 7-days-a-week use from your location to another location. Линия, като например телефонна линия или влакнестооптичен кабел, която се наема за изключитолно използване - 24-часа, 7-дни в седмицата от вашето до друго местоположение.
legacy buildings   утвърдени сгради


legal entity    юридическо лице


level of productivity   ниво на производителност
The sustainable level of prosperity that can be earned by an economy. More competitive economies tend to be able to produce higher levels of income for their citizens. Устойчивото равнище на благоденствие, което може да бъде  постигнато от икономиката. По-конкурентните икономики е по-вероятно да могат да произвеждат по-високи доходи за своите граждани.
Leverage   "лостов ефект" подпомагане

In finance, leverage (sometimes referred to as gearing in the United Kingdom and Australia) is a general term for any technique to multiply gains and losses. Most often this involves buying more of an asset by using borrowed funds. The belief is that the income from the asset will more than pay for the cost of borrowing. Almost always this involves the risk that borrowing costs will be larger than the income from the asset - causing a reduction in profits.

"Лостов ефект", също на разговорен език лост, е финансов термин, който се използва, за да илюстрира засилването на ефекта (печалбата или загубата) от дадена финансова операция, дължащо се на "мултиплициране" на инвестирания ресурс (най-често с помощта на заемни средства).
libel tourism   туризъм във връзка с дело за клевета
It specifies forum shopping with respect to libel suits. It particularly refers to the practice of pursuing a libel case in states which provide less extensive defences for those accused of making derogatory statements. Уточнява  какво е „пазаруване на юрисдикция” по отношение на дела за клевета. Специално се отнася до практиката да се образува дело за клевета в държави, които осигуряват по-слаба защита за тези, които са обвинени за изказвания, уронващи престижа и репутацията.
Light Emitting Diode (LED)   светодиод
A semiconductor device that emits visible light when an electric current passes through it. Полупроводниково устройство, което излъчва видима светлина, когато електричeския ток премине през него.
linear audiovisual media services   линейни аудиовизуални медийни услуги
Audiovisual media services provided by a media service provider for simultaneous viewing of programmes on the basis of a programme schedule. Аудиовизуални медийни услуги, предоставяни от доставчик на медийни услуги за симултанно гледане на програми въз основа на програмна схема.
Lisbon Strategy   Лисабонска стратегия
The Lisbon Strategy, also known as the Lisbon Agenda or Lisbon Process, is an action and development plan for the European Union. It articulated a new strategic goal for the EU: ‘to become the most competitive and dynamic knowledge-based economy in the world capable of sustainable economic growth with more and better jobs and greater social cohesion’. Лисабонската стратегия, позната още като Дневния ред от Лисабон или Лисабонски процес, е план за действие и развитие на Европейския съюз. В нея се формулира новата стратегическа цел на ЕС: „да стане най-конкурентната и динамична, основана на знанието,  икономика в света, способна на устойчив растеж с повече и по-добри служби и по-голямо социално единение”.
Local Area Network (LAN)   локална  мрежа
LAN is a computer network that interconnects computers in a limited aria using network media. Локалната мрежа е вид мрежа, обслужваща група персонални компютри, или кабелна мрежа за пренос на данни.
local exchange   селищна абонатна  телефонна централа
A telecommunications system used in the public switched telephone network or in large enterprises. A central system of switches and other equipment that establishes connections between individual telephones. Централа, която наред с комутационните функции съдържа и интерфейсни възли за потребителски достъп.
local loop   абонатна линия
the physical circuit connecting a public fixed electronic communications network termination point to a distribution frame or another equivalent facility in the fixed electronic communications networks. физическата верига, която свързва крайна точка на обществена фиксирана електронна съобщителна мрежа към разпределител или друго еквивалентно съоръжение във фиксираните електронни съобщителни мрежи.
local sub-loop   част от абонатната лини
the part of the local loop connecting a network termination point to a concentration point or another intermediate access point in the fixed public electronic communications network. частта от абонатната линия, съединяваща крайна точка на мрежата с концентратор или друга междинна точка за достъп във фиксираната обществена електронна съобщителна мрежа.
location data   данни за местоположение
Any data processed in an electronic communications network or by an electronic communications service, indicating the geographic position of the electronic communications terminal equipment of a user of a public electronic communications service. Всякакви данни, обработвани в електронна съобщителна мрежа или чрез електронна съобщителна услуга, които показват географското местоположение на крайното електронно съобщително устройство на потребител на обществена електронна съобщителна услуга.
lock in
lock out
  зависимост от доставчиците
независимост от доставчиците

А trade liberalisation scheme supported by a set of incentives (or benefits) and penalties (or costs). Lock in, in economics, vendor lock-in, also known as proprietary lock-in or customer lock-in, makes a customer dependent on a vendor for products and services, unable to use another vendor without substantial switching costs. Lock-in costs which create barriers to market entry may result in antitrust action against a monopoly

Схема за либерализация на търговията, подкрепена от стимули (или ползи) и санкции (или разходи).

В икономиката зависимост от доставчика известен също като собственическо блокиране или блокиране на клиентите, прави клиента зависим от продавача на продукти и услуги, без да може да се използва друг доставчик, без значителни разходи за смяна на доставчика. „Lock in” разходите, които създават бариери за навлизане на пазара могат да доведат до нарушаване на антитръстовите правила на действия срещу монопола.
locking the electronic ballot box   заключване на електронните  избирателни урни
Such inclusion requires an ability to use electronic tools (knowledge, e-skills, e-readiness). Криптографски процес, при който електронната изборна урна се запечатва, непосредствено  преди започване на изборите.
logical topology   логическа топология
The path that signals take from one computer to another which can correspond to the physical topology. Пътеката, по която сигналите преминават от един компютър до друг, която може да съответства на физическата топология.
loop length   дължина на абонатната линия


LTE (Long Term Evolution)   стандарт за дългосрочно развитие
A part of the GSM evolutionary path for mobile broadband, following a number of technologies. Част от еволюцията на GSM за мобилен широколентов интернет, който следва множество технологии.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed