Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
M

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
MAC address   MAC адрес
A standardized data link layer address that is required for every port or device that connects to a LAN. Other devices in the network use these addresses to locate specific ports in the network and to create and update routing tables and data structures. Стандартизиран адрес от слоя за данни, необходим за всеки порт или устройство, което се свързва с локална мрежа. Другите устройства в мрежата използват тези адреси за да локализират специфични портове в мрежата, да създават и обновяват таблици за маршрутизиране и структури от данни.
machine voting   машинно гласуване
Any voting machine that is used to cast and count votes; to report or display election results.

Всяка машина, която се използва за подаване и преброяване на гласове, за отчитане или показване на електронни резултати.

mail-merge  
A process that enables the delivery of personalized messages to large numbers of recipients. This is usually achieved using email list management software working in conjunction with a database. Процес, който позволява предоставянето на персонализирани съобщения до голям брой получатели. Това обикновено се постига с помощта на софтуер за управление на списък  с ел. съобщения, който е свързан с база данни.
Management Committee   Управителен комитет


mandatory (compulsory) standard   задължителен стандарт
A standard, the application of which is obligatory by law or a secondary legislation. Стандарт, прилагането на който е задължително по силата на закон или подзаконов акт.
mapping   картографиране

Creating graphic representations of information using spatial relationships within the graphic to represent some relationships within the data.

Създаване на графични изображения на информация с използването на пространствени връзки в рамките на графиката за представяне на някои взаимоотношения в данните.
Margin squeeze   Ценова преса


marginal costs   пределни разходи
This is the increment to total cost that result from producing an additional unit of output. Marginal cost is a function of variable costs alone, since fixed costs do not vary with increases in output. Marginal cost has a particular importance in economic theory. The profit maximizing undertakings will always produce an output, so that marginal cost equals marginal revenue. Това е увеличението на общите разходи за производство на допълнителна единица продукция. Пределните разходи са функция единствено на променливите разходи, тъй като постоянните разходи не се променят с увеличаване на продукцията. Пределните разходи имат особено значение в икономическата теория. Максимизиращите печалбата предприятия при всички положения произвеждат така, че пределните разходи да са равни на пределните приходи.
market   пазар
The whole economic activity of buying and selling. Цялата икономическа дейност на купуване и продаване.
market economy   пазарна икономика
Also called “free market economy” is an economy in which the greater part of production, distribution, and exchange is controlled by individuals and private firms rather than by the government, and in which government interference in the market is minimal. In such a system there is free competition and prices are determined by the interaction of supply and demand. Наричана също „свободна пазарна икономика” това  е икономика, в която по-голямата част от производството, разпространението и размяната се контролират от отделните лица и от частни фирми, отколкото от правителството и в която намесата на държавата в пазарните отношения е минимална. В такава система съществува свободна конкуренция и цените се определят от взаимодействието на търсенето и предлагането.
market failure   неефективност на пазара, пазарен провал, срив на пазара

A situation where free markets fail to allocate resources efficiently.

Ситуация, при която свободните пазари не успяват да разпределят ресурсите ефективно.
market share   пазарен дял

The correlation between the volume of the financial or natural indicators (income, number of subscribers, etc.) of the undertaking regarding the total volume of the relevant market, measured in the investigated  indicator multiplied by 100.

Съотношението на обема на използвания финансов или натурален показател (приходи, брой абонати или др.) на предприятието към общия обем на съответния пазар, измерен в изследвания показател, умножено по 100.
mass media   масмедии
Socio-cultural institutions that produce and disseminate knowledge, information and entertainment. They channel communication towards a large and undifferentiated audience using the opportunities of technology. Социално-културни институции, които произвеждат и разпространяват знания, информация и забавления. Масмедиите насочват комуникацията към широка и недиференцирана публика, като се възползват от възможностите на технологиите.
media   медийни /средства
2. медии ( в новата информационна среда)

1.The plural form of medium. The various physical environments through which transmission signals pass. Common network media include twisted-pair, coaxial and fiber-optic cable, and the atmosphere (through which microwaves, laser, and infrared transmission occurs).

2. Media (in the new information and communication environment)

encompasses all actors involved in the production and dissemination, to potentially large numbers of people, of content (for example information, analysis, comments, opinions, education, culture, art and entertainment in text, audio, visual, audiovisual or other form) and applications which are designed to facilitate interactive mass communication (for example social networks) or other content-based large-scale interactive experiences (for example online games), while retaining (in all these cases) editorial control or oversight of the contents.

Множественото число на думата средство.

1. Разнообразни физически среди, през които преминават сигналите за предаване на данни. Общите мрежови средства включват усукани двойки проводници, коаксиален и влакнестооптичен кабел, както и атмосферата (през която се осъществява пренос чрез микровълни, лазер и инфрачервени лъчи).

2. Обхваща всички участници, ангажирани с производството и разпространението на съдържание (напрмер информация, анализ, коментари, мнения, образование, култура, изкуство и забавления чрез текстуална, аудио, визуална, аудио-визуална или друга форма) и приложения, които са предназначени да улеснят инетрактивната масова комуникация (напрмер социалните мрежи) или на други широкомащабни интерактивни практики, основаващи се на съдържание (например игрите в мрежата), насочени към потенциално големи групи от хора, като запазват (във всички изброени случаи)  редакционния контрол или наблюдение въху съдържанието.
media “Watchdog” function   функция на медиите като „обществен пазител”
The role of the media to ensure public accountability of government and to expose abuses of power as well as any other malpractices in society. By scrutinizing the activities of the government the media are supplementing and to some extent replacing the formal representative institutions. The media can fulfill properly the watchdog function, if they are genuinely independent from political and economic interests. Ролята на медиите e да осигурят обществената отговорност на правителството и да разкриват нарушения на властта, както и други злоупотреби в обществото. Като следят критично дейността на правителството медиите допълват и до известна степен заместват формалните представителни институции. Медиите могат да изпълняват нормално функцията на обществен пазител, ако са наистина независими от политически и икономически интереси.
media access control (MAC)   контрол на медийния достъп
The lower of the two sub-layers of the data link layer defined by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). The MAC sub-layer handles access to shared media, such as whether token passing or contention will be used. Also the rules for coordinating the use of the medium on a LAN. Подслоят управляващ достъпа до споделените ресурси, като например дали ще бъде използван ‘маркер’ или връзка. Включва още правилата, които координират употребата на средствата в LAN мрежите.
media ecosystem   медийна екосистема
Uderstood in broad terms to encompass all actors and factors whose interaction allows the media to function and to fulfil their role in society. Медийната екосистема в широк смисъл обхваща всички субекти и фактори, чието взаимодействие дава възможност на медиите да функционират и да изпълняват  ролята си в обществото.
Megabit (Mb)   мегабит
1,048,576 bits (approximately 1 million bits). 1,048,576 бита (приблизително 1 милион бита).
megabits per second (Mbps)   мегабит в секунда
Common measurement of the amount of data that is transferred over a connection in one second. A data transfer rate of 1 Mbps is a rate of approximately 1 million bits or 1,000 kilobits per second. Общ измерител за количеството данни, които се предават в рамките на една връзка за една секунда. Скоростта за пренос на данни равна на 1 Mbps представлява скорост от приблизително 1 милион бита или 1 000 килобита в секунда.
Megabyte (MB)    мегабайт
1,048,576 bytes (or approximately 1 million bytes). 1 048 576 байта (или приблизително 1 милион байта).
Megahertz (Mhz)   мегахерц
One million cycles per second. This is a common measurement of the speed of a processing chip. Един милион херца (Hz) или цикъла в секунда. Това е общ измерител за скоростта на обработващия чип.
Member State   държава-членка
Countries that are members of organizations, such as the EU or the UN. Всички държави, които членуват в организации като ЕС или ООН.
Memorandum of Understanding   Меморандум за разбирателство

metropolitan area exchanges   мрежова точка за достъп
A network access point where Internet service providers connect to each other. Мрежова точка за достъп,  къдато доставчиците на интернет услуги се свързват един с друг.
Metropolitan Area Network (MAN)   градска, метро мрежа
A network that covers roughly the area of a large city or metropolitan area. Мрежа, която приблизително покрива областта  на един голям град или общински район.
microwave   микровълна

1.Bandwidth ranging above one gigahertz, used for high-speed data transmission.

2. A comparatively short electromagnetic wave; especially: one between about one millimeter and one meter in wavelength.

1.Честоти с диапазон над един гигахерц, използвани за предаване на данни с висока скорост.

2. Сравнително къса  електромагнитна вълна, между около 1 милиметър и 1 метър дължина.
milestone   опорна точка, жалон

The recognition of an important event within a project, usually the achievement of a key project deliverable or a set of deliverables.

Важно постижение в рамките на проект- ключов доклад примерно.
Millenium Declaration   Декларация на хилядолетието
The Millennium Declaration stresses the observance of the international human rights law and the international humanitarian law under the Principles of the United Nations Charter as well as the treaties on sustainable development. Декларацията на хилядолетието подчертава значението на спазването на международното право на човешките права, на международното хуманитарно право във връзка с принципите на Хартата на ООН, както и договорите за устойчиво развитие.
Millennium Development Goals (MDGs)   цели на хилядолетието за развитие

The Millenium Development Goals are eight international development goals that were established by the adoption of the United Nations Millenium Declaration. These  goals are to be achieved by 2015:

Декларацията на хилядолетието на ООН набелязва Целите на хилядолетието за развитите – осем конкретни, измерими, обвързани във времето цели, които трябва да бъдат постигнати до 2015 г.
Ministry of Agriculture and Foods (MAS)   Министерство на земеделието и храните
http://www.mzh.government.bg/mzh/ http://www.mzh.government.bg/mzh/
Ministry of Culture (MC)   Министерство на културата
http://www.mc.government.bg/ http://www.mc.government.bg/
Ministry of Defence (MD)   Министерство на отбраната
http://www.md.government.bg/bg/ http://www.md.government.bg/bg/
Ministry of Economy and Energy (MEE)   Министерство на икономиката и енергетиката
http://www.mi.government.bg/bg http://www.mi.government.bg/bg
Ministry of Education and Science (MES)   Министерство на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/news-home/ http://www.minedu.government.bg/news-home/
Ministry of Environment and Water (MEW)   Министерство на околната среда и водите
http://www.moew.government.bg/ http://www.moew.government.bg/
Ministry of finance (MF)   Министерство на финансите
http://www.minfin.bg/ http://www.minfin.bg/
Ministry of Foreign Affairs (MFA)   Министерство на външните работи
http://www.mfa.bg/ http://www.mfa.bg/
Ministry of Health (MH)   Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/ http://www.mh.government.bg/
Ministry of Interior (MI)   Министерство на вътрешните работи
https://www.mvr.bg/default.htm https://www.mvr.bg/default.htm
Ministry of Justice (MJ)   Министерство на правосъдието
https://mjs.bg/ https://mjs.bg/
Ministry of Labour and Social Policy (MLSP)   Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp
Ministry of Regional Development (MRD)   Министерство на регионалното развитие
http://www.mrrb.government.bg/
http://www.mrrb.government.bg/
Ministry of Transport, Information Technology and Communications   Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
The Ministry of Transport, Information Technology and Communications in Bulgaria is the ministry that sets government policies in the field of transport and ICT .www.mtitc.government.bg / Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в България, е министерството, което определя правителствените политики в областта на транспорта и ИКТ. www.mtitc.government.bg /‎
Ministry of Youth and Sports (MYS)   Министерство на младежта и спорта
http://mpes.government.bg/ http://mpes.government.bg/
minutes   протокол
An official record of the proceedings of a meeting. Официален отчет за работата на определено съвещание.
mitigation techniks   ограничителни техники

Technologies used in radiocommunications to reduce the likelihood of interference from a radio transmitter to other users. Mitigation techniques are used in situations where a large group of users have to share a frequency band or where a certain application has to share a frequency band with another radio service which has a higher priority and therefore may not be hindered.

Технологии, използвани в радиокомуникациите, за да се намали вероятността от смущения от радио предавател за другите потребители. Смекчаващи техники се използват в ситуации, в които голяма група потребители трябва да споделят една честотна лента, или когато дадено приложение трябва да сподели една честотна лента с друга  радио услуга, която има по-висок приоритет и следователно не може да бъде възпрепятствана.
mobile broadband:   мобилен  широколентов интернет
Internet access through third generation technologies (3G) and higher speed mobile technologies (i.e. HSPA or LTE). In the case of UMTS the unit of reference is SIM/USIM cards (including modem/dongles). For the CDMA standard, the unit of measurement should be the number of User Equipments. Достъп до интернет чрез технологии от  трето поколение (3G) и по-високоскоростни мобилни технологии (т.е. HSPA или LTE). В случая с UMTS се отнася за SIM / USIM карти (включително модем / донгъли). За CDMA стандарт, единицата за измерване трябва да бъде броят на потребителските съоръжения.
mobile cloud storage   съхранение на мобилен облак
A form of cloud storage that applies to storing an individual's mobile device data in the cloud and providing the individual with access to the data from anywhere. Формата на облачно съхранение, която се прилага за съхранение на индивидуални данни на мобилни устройства  в облака и предоставяне  на  достъп до данни отвсякъде.
mobile handset   мобилно абонатно устройство (мобилен телефон)

Mobile Network Operator (MNO)   мобилен мрежов оператор
A mobile network operator or MNO, also known as a wireless service provider, wireless carrier, cellular company, or mobile network carrier, is a provider of wireless communications services that owns or controls all the elements necessary to sell and deliver services to an end user including radio spectrum allocation, wireless network infrastructure, back haul infrastructure, billing, customer care, provisioning computer systems and marketing and repair organization. Мобилен мрежов оператор или ММО, известен още като доставчик на безжични услуги, безжичен пренос, мобилна компания или  мобилна преносна мрежа, е доставчик на безжични комуникационни услуги, който притежава или контролира всички необходими елементи, за да се продават и предоставят услуги на краен потребител, включително разпределение на радиочестотния спектър, безжична мрежова инфраструктура, преносна  инфраструктура, фактуриране, обслужване на клиентите, обезпечаване с  компютърни системи и организация на маркетинг и ремонт.
mobile number portability (MNP)   преносимост на мобилни номера
It helps mobile phone users to change from one mobile network operator to another, without having to change their mobile phone number. Помага на потребителите на мобилни телефони да преминават от една мобилна мрежа към друга без да се налага да сменят номера на мобилния си телефон.
mobile processor   мобилен процесор
A CPU that is optimized to use less power, allowing laptop batteries to last longer. Процесор, който е оптимизиран така, че да използва по-малко заряд, за да позволи на батериите на лаптопа да издържат по-дълго.
mobile termination rate   тарифа за терминиране на повиквания в мобилна мрежа

Termination rates are the charges which one telecommunications operator charges to another for terminating calls on its network.

Тарифите за терминиране са таксите, с които един телекомуникационен оператор таксува друг за терминиране на обажданията в своята мрежа.
Mobile Virtual Network Operator (MVNO)   виртуален мобилен оператор
Undertaking providing services typical of mobile terrestrial electronic communications networks without  individually assigned scarce resource - radio frequency spectrum. Предприятие, предоставящо услуги, характерни за мобилните наземни електронни съобщителни мрежи, без да му е предоставен индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър.
mobility   мобилност


Multi Frequency Network (MFN)   многочестотна мрежа
A kind of radio networking system, which can operate through several transmitters on a wide variety of different frequencies. Система от радиомрежи, която работи чрез няколко трансмитера на различни честоти.
multicast   мултикаст, схема на групово предаване

In computer networking, multicast is the delivery of a message or information to a group of destination computers simultaneously in a single transmission from the source. Copies are automatically created in other network elements, such as routers, but only when the topology of the network requires it.

Multicast is most commonly implemented in IP multicast, which is often employed in Internet Protocol (IP) applications of streaming media and Internet television. In IP multicast the implementation of the multicast concept occurs at the IP routing level, where routers create optimal distribution paths for datagrams sent to a multicast destination address.

В компютърните мрежи, мултикаст е доставянето на съобщение или информация за група от предназначени компютри едновременно в едно предаване от източника. Копия се създават автоматично и в други мрежови елементи, като например рутери, но само когато топологията на мрежата, го изисква.

Multicast  най-често се реализират в IP мултикаст, които често се използват в Internet Protocol (IP) приложения за стрийминг медии и интернет телевизия. В IP мултикаст прилагането на концепцията за мултикаст възниква в маршрутизация ниво IP, където маршрутизатори създават оптимални пътища за разпространение на дейтаграми, изпратени до мултикаст адреса на получателя.

multiculturalism   мултикултурност
It signifies cultural diversity and holds that racial, ethnic or language differences should be respected and publicly affirmed. Different cultures exist together and may interact within a given space and social organization. Обозначава културно разнообразие и поддържа изеята, че расовите, етнически или езикови различия трябва да бъдат уважавани и публично утвърждавани. Различните култури съществуват заедно и могат да си взаимодействат в дадено пространство и социална организация.
multilateral   многостранен
Two or more parties that are involved in one activity or agreement. Две или повече страни, които участват в една дейност или договор.
multilingualism   многоезичие
The ability to use or speak several languages. Способността да се използват или говорят няколко езика.
multiplex (MUX)   мултиплекс

A multiplex or mux (called virtual sub-channel in the United States and Canada, and Bouquet in France) is a group of TV channels that are mixed (multiplexed) for broadcast over a digital TV channel and separated out again (demultiplexed) by the receiver. There are two different types of multiplexes, which are closely related but not identical.In the UK a multiplex (usually abbreviated mux) is a band of fixed width containing a number of channels. In the USA the same arrangement is often described as a channel with virtual sub-channels.

A multiplex or mux (called virtual sub-channel in the United States and Canada, and bouquet in France) is the erroneous term given to the grouping of program services that are sub-grouped as interleaved data packets for broadcast over a network or modulated multiplexed medium, which are split out at the receiving end. There are two different types of groupings, which are closely related but not identical.

Група телевизионни канали, които се мултиплексират с цел разпространение и се демултиплексират от приемника. Съкратено се нарича MUX, а обратното устройство е демултиплекс (DEMUX) (съкращенията важат за Европа). В САЩ и Канада се използва съчетанието канал с виртуални под-канали (на английски: channel with virtual sub-channels, а във Франция Bouquet).

В Европа мултиплекси се използват при стандартите DVB-T и DVB-T2 (T означава наземно или ефирно) за цифрова ефирна наземна телевизия, при DVB-S - цифрова сателитна телевизия и DVB-C - цифрова кабелна телевизия. Както обществените, така и частните електронни мрежи използват мултиплексиране за излъчване на много цифрови канали по един мултиплекс. В Европа един типичен DVB-T мултиплекс предлага 4 или повече SDTV канала едновременно.

Съвременните телевизори се произвеждат с вградени възможности за приемане за цифрова телевизия, но за приемане на цифров сигнал с обикновен (аналогов) телевизор е необходим цифров приемник (декодер или set top box - STB).
Multipoint Video Distribution System (MVDS)   многоточкова система за разпределение на видеосигнали
A digital multipoint television system in the range of 40.5 - 42.5 GHz. Цифрова многоточкова телевизионна система в диапазон от 40.5 - 42.5 GHz.
multi-stakeholder   многостранен
A number of parties interested in one subject or field. Множество страни заинтересовани от един предмет или област.
Multi-Tenant   за множество потребители
In cloud computing, multi-tenant is the phrase used to describe multiple customers using the same public cloud. множество клиенти, които  използват  един и същ публичен облак.
must-carry   задължения за пренос
Member States impose certain "must carry" obligations on networks for the distribution of radio or television broadcasts to the public. Member States should be able to lay down proportionate obligations on undertakings under their jurisdiction, in the interest of legitimate public policy considerations, but such obligations should only be imposed where they are necessary to meet general interest objectives clearly defined by Member States in conformity with Community law and should be proportionate, transparent and subject to periodical review. "Must carry" obligations imposed by Member States should be reasonable, that is they should be proportionate and transparent in the light of clearly defined general interest objectives, and could, where appropriate, entail a provision for proportionate remuneration. Such "must carry" obligations may include the transmission of services specifically designed to enable appropriate access by disabled users. Networks used for the distribution of radio or television broadcasts to the  public include cable, satellite and terrestrial broadcasting networks. They might also include other networks to the extent that a significant number of end-users use such networks as their principal means to receive radio and television broadcasts. Държавите-членки налагат известни задължения за пренос върху мрежите за излъчване на радио или телевизионен сигнал за обществото. Държавите-членки следва да бъдат в състояние да налагат пропорционални задължения за предприятията под тяхна юрисдикция в интерес на законните интереси на обществената политика, но такива задължения следва да се налагат, само когато са необходими за постигането на цели от общ интерес, които се определят от държавите-членки в съответствие със законодателството на Общността, и когато са пропорционални, прозрачни и подлежащи на периодично преразглеждане. Налаганите от държавите-членки задължения за пренос следва да бъдат разумни, т.е. пропорционални и прозрачни с оглед на ясно определените цели от общ интерес и при необходимост могат да предполагат пропорционално възнаграждение. Задълженията за пренос могат да включват преноса на услуги, насочени конкретно към осигуряването на подходящ достъп за потребители-инвалиди.
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed