Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
N

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
National Competition Authority   Национален орган за защита на конкуренцията


National Direction/Destination Code   Национален код за направление


National Health Insurance Fund (NHIF)   Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
The central goal of the National Health Insurance Fund is to ensure and guarantee free and non-discriminatory access of the insured persons to medical care. The purpose of the unique service „online consultations”on the e-page of NHIF is to inform citizens and contract partners of the Fund about issues related to the medical and dental care paid by the NHIF.www.nhif.bg Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ. Предназначението на уникалната услуга “онлайн консултации” на електронната страница на НЗОК е да информира гражданите и договорните партньори на НЗОК по въпроси, свързани с осъществяването на медицинската и дентална помощ, заплащана от Националната здравноосигурителна каса. www.nhif.bg
National Numbering Plan   Национален номерационен план


National Regulatory Authority (NRA)   Национален регулаторен орган


net adds   нетен брой абонати
The number of new subscribers, or gross adds, minus the number of customers that drop service, which is called churn. Though this term can be used in many different contexts, it is frequently used in the telecom industry. Това е броя на новите абонати (новия брой абонати ), получен като разлика от брутния брой абонати (всички налични) минус броя на потребителите които са се отказали от услугата, последните се наричат „брак”.
netiquette   нетикет
The etiquette on the Internet. Етикетът в Интернет.
netizen   нетизън
Derived from the term citizen, referring to a citizen of the Internet, or someone who uses networked resources. The term connotes civic responsibility and participation. Произлиза от думата „citizen” (гражданин) и означава гражданин на интернет, или някой, който използва мрежови ресурси. Терминът загатва за гражданска отговорност и участие.
network   мрежа

1.A group of two or more devices that communicate with each other through the medium for data transmission.

2.A system  of lines, cables, etc., which are connected one to another

3.A group of people or organizations that are closely linked and work with each other.

1. Група от две или повече устройства, които общуват помежду си, посредством среда за предаване на данни.

2. Система от  линии, кабели и т.н., които са свързани едни с други

3. Група от хора или организации, които са тясно свързани и  работят една с  друга.
network (net) neutrality   неутралност на мрежата

The principle of net neutrality is an important component of the right of access to the Internet. It requires that ISPs and governments treat traffic and data on the Internet equally regardless of the nature of the sender, user, type of data, content and platform. ISPs and governments are prohibited from prioritizing the transmission of data, from blocking content or from slowing down access to certain applications.

Принципът за неутралност на мрежата е важен компонент на правото на достъп до Интернет. Той изисква доставчиците на Интернет услуги и институциите да се отнасят към трафика и данните в Интернет от позициите на равнопоставеност независимо от вида на изпращащия, потребителя, данните, съдържанието и платформата. На доставчиците и институциите е забранено да поставят приоритети пред потоците информация, да блокират съдържание, или да забавят достъпа до някои приложения.
Network Access Point (NAP)   мрежова точка за достъп
A location at which access providers are interconnected. Място където, предоставящите достъп се свързват помежду си.
network cable   мрежов кабел
Physical media used to connect devices together for communication. Физическо средство, което се използва за свързване на устройства с цел комуникация.
network congestion   претоварване на мрежата

In data networking and queueing theory, network congestion occurs when a link or node is carrying so much data that its quality of service deteriorates. Typical effects include queueing delay, packet loss or the blocking of new connections.

При движението на данните в мрежите и в теорията на редовете, претоварване на мрежата се случва, когато една връзка или възел носи толкова много данни, че качество на услугата се влошава. Типичните ефекти включват  забавяне, загуба на пакети или блокиране на нови връзки.
network file services   мрежови услуги за файлове
They allow documents to be shared over a nmtwork to facilitate th Те озволяват документите да бъдат споделяни посредством мрежата, за да се улесни изпълнението на проекти.
network indicator   мрежов индикатор
A light that shows the status of the network connection. The green link light indicates network connectivity. Светлинен индикатор, който показва статуса на мрежовата връзка. Зелената лампа  показва дали има връзка с мрежата.
Network Operating System (NOS)   мрежова операционна система
The operating system software used on a server. The term sometimes refers to the networking components of a client operating system. Софтуерът на операционната система, който се използва  на даден сървър. Терминът понякога се отнася до мрежовите компоненти на операционната система на работна станция.
network resilience   устойчивост на мрежата

The term resilience is used differently by different communities. In general engineering systems, fast recovery from a degraded system state is often termed as resilience.

In computer networking: ‘resiliency’ is the ability to provide and maintain an acceptable level of service in the face of faults and challenges to normal operation.
Защита от широкомащабни кибернетични атаки и смущения: повишаване на готовността, сигурността и устойчивостта.
network server   мрежов сървър
A computer that provides some network service, such as file sharing, and it is capable of handling multiple users and multiple jobs. Компютър, който предоставя някои мрежови услуги като споделяне на файлове, в състояние е да обслужва множество потребители и да изпълнява множество задачи.
Network Termination Point  (NTP)   крайна точка на мрежата (КТМ)
The physical point at which the subscriber is provided with access to a public electronic communications network. In the case of networks involving switching or routing, the NTP is identified by means of a specific network address, which may be linked to a subscriber number or name. Физическата точка, в която абонатът получава достъп до обществена електронна съобщителна мрежа. Когато мрежите включват комутация или маршрутизация, КТМ се идентифицира с определен мрежов адрес, който може да бъде свързан с номера или името на абоната.
network topology   мрежова топология
The way in which computers, printers, and other devices are connected. Начин, по който се свързват компютри, принтери и други устройства.
networking media   мрежово средство/среда
Material (either cable or air) by which signals are sent from one network device to another. Материал (кабел или въздух), чрез който се изпращат сигнали от едно мрежово устройство до друго.
New entrants   Нови участници
Alternative telecommunications operators, as well as internet service providers (ISPs). Алтернативни далекосъобщителни оператори както и интернет доставчици
New Technology File System (NTFS)   файлова система за нови технологии
A type of file system that provides improved fault tolerance over traditional file systems, and also provides file-level security. Вид файлова система, която предоставя подобрена толерантност към грешки в сравнение с традиционните файлови системи и осигурява сигурност на файлово равнище.
Next Generation Access Cable   кабел за достъп до мрежи от следващо поколение
Lines transmitting very high-speed data transfer on an existing coaxial cable TV network. Typically the physical network interface at the delivery point at subscriber's home would be an F connector type. Линии за предаване на данни с много висока скорост, пренасяни чрез съществуваща   коаксиална мрежа за кабелна телевизия. Обикновено физическия интерфейс на  мрежата в точката за доставка в дома на абоната е тип F конектор.
Next Generation Access Networks (NGA)   мрежи за достъп от следващо поколение

The European Commission defines a Next Generation Access (NGA) Network as “wired access networks which consist wholly, or in part, of optical elements and are capable of delivering broadband access services with enhanced characteristics (such as higher throughput) as compared to those provided over existing copper networks.

The next-generation network (NGN) enables the deployment of access independent services over converged fixed and mobile networks – The NGN is packet based and uses IP to transport the various types of traffic (voice, video, data and signalling ).

Европейската комисия определя мрежите за достъп от следващо поколение като кабелни мрежи за достъп, които се състоят изцяло или частично от оптични елементи и които могат да доставят услуги за широколентов достъп с подобрени характеристики (като например по-висока пропускателна способност).

Пакетно базирани мрежи, чрез които могат да се предоставят услуги, включително  електронни съобщителни услуги за глас и данни чрез интегрирана платформа.
nibble   половин байт
Half a byte i.e. four bits. Половин байт т.е. четири бита.
NIX   NIX
A popular computer software operating system used on many Internet host systems. Популярна компютърна софтуерна операционна система, използвана в много Интернет хост системи.
Non-Geographic Number portability
NGNP
  преносимост на негеографски номера
Non - Geographic Number Portability, NGNP enables customers to transfer their non-geographic number service (e.g. freephone, VoIP numbers between host providers. Преносимостта на негеографски номера, NGNP дава възможност на потребителите да пренасят своите услуги, свързани с негеографските номера (напр. freephone, VoIP номера между хост доставчиците.
non-linear audiovisual media services   нелинейни аудиовизуални медийни услуги (аудиовизуални медийни услуги по поръчка)
Audiovisual media services provided by a media service provider for the viewing of programmes at the moment chosen by the user and at his individual request on the basis of a catalogue of programmes selected by the media service provider. Аудиовизуални медийни услуги, предоставяни от доставчик на медийни услуги за гледане на програми в момент, избран от потребителя и по негова индивидуална молба въз основа на каталог от програми, подбрани от доставчика на медийните услуги.
Nordic Mobile Telephone   Скандинавски стандарт за мобилна телефонна система


Nova Television   Нова телевизия
Nova Television (NTV, Nova TV or simply Nova) began broadcasting in 1994 as a private regional channel. Since 2003 it has been operating as television of national reach. http://novatv.bg/ Нова телевизия (известна още като НТВ, NOVA Television и NTV) е българска национална частна телевизия, започнала излъчване през 1994 г. като ефирен регионален канал. От 2003 г. разширява обхвата си и става трета национална телевизя. http://novatv.bg/
ntelligent network  (IN)   Интелигентна мрежа
Тhe standard network architecture with the ability to continue operation in the event of failure of some of the network components. Стандартна мрежова архитектура, със способност да продължи работата си дори при повреда в част от мрежовото оборудване.
Nuclear Regulatory Agency (NRA)   Агенция за ядрено регулиране (АЯР)
The Nuclear Regulatory Agency assists the chairman in the implementation of his functions. The chairman of the Agency is an independent specialised body of the executive power which implements the state regulation of the safe use of nuclear energy and ionising radiation and the safety of radioactive waste management and the safety of spent fuel management within the competencies, as specified by law. http://www.bnsa.bas.bg/ Агенцията за ядрено регулиране подпомага председателя в изпълнението на неговите функции. Председателят на агенцията е независим специализиран орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в рамките на предоставените му от закона правомощия. http://www.bnsa.bas.bg/
number   номер
A sequence of decimal digits which uniquely identifies a termination point in an electronic communications network. The number contains the information which is necessary for routing and/or charging one call to that termination point. Последователност от десетични цифри, която еднозначно идентифицира крайна точка в електронна съобщителна мрежа. Номерът съдържа информацията, необходима за маршрутизиране и/или таксуване на едно повикване до тази крайна точка.
number portability   преносимост на номерата
The Universal Service Directive ensures that consumers can change, in 1 working day, their fixed or mobile operator while keeping their old phone number Съгласно Директивата за универсалната услуга потребителите могат в рамките на 1 работен ден да сменят фиксирания или мобилния си оператор, запазвайки стария си телефонен номер.
nutshell (in a nutshell)   накратко


 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed