Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
O

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
off-budget   извънбюджетен


on equal footing   При равни условия


on-budget   Бюджетен


one stop shop   обслужване на едно гише

one-off fee   еднократна такса


online (ICT)   Онлайн ИКТ

Turned on and connected. For example, printers are online when they are ready to receive data from the computer. You can also turn a printer offline. While the printer is offline, you can perform certain tasks such as advancing the paper, but you cannot send data to it. Most printers have an online button you can press to turn the machine on- or offline. Users are considered online when they are connected to a computer service through a modem. That is, they are actually on the line.

The terms “online” and “offline” can have a more general meaning related to the equal implementation of norms and particularly those concerning the human rights protection in the new information and communications environment – what is relevant offline is relevant online.

Включен и свързан. Например, принтери са онлайн, когато са готови да получават данни от компютъра. Можете също така да включите принтера офлайн. Докато принтерът е офлайн, можете да изпълните определени задачи, като например поставяне  на хартия, но не можете да изпращате данни към него. Повечето принтери имат онлайн бутон, който  можете да натиснете, за да включите устройството или да го изключите. Потребителите се смятат онлайн, когато са свързани към компютър  чрез модем. Това означава, че те всъщност са на линия.

Понятията онлайн, т.е. в мрежата и „офлайн“ - извън мрежата, се употребяват и в по-общ смисъл в регулирането във връзка с еднаквото прилагане на нормите  и специално на защитата на правата на човека в новата информационна и комуникационна среда – това, което е валидно извън мрежата е валидно и в мрежата.
online backup   онлайн архивиране
In storage technology, online backup means to back up data from your hard drive to a remote server or computer using a network connection. Online backup technology leverages the Internet and cloud computing to create an attractive off-site storage solution with little hardware requirements for any business of any size. В технологията  за съхранение онлайн архивиране означава да направите резервно копие на данни от вашия твърд диск към отдалечен сървър или компютър с помощта на мрежова връзка. Онлайн архивиране - технологията  подпомага. Интернет и изчислителните  облаци за  да се създаде атрактивно решение за съхранение извън сайта  с малки хардуерни изисквания за всеки бизнес.
Open Access Network (OAN)   мрежа с отворен достъп
Refers to a horizontally layered network architecture in telecommunications, and the business model that separates the physical access to the network from the delivery of services. In an OAN, the owner or manager of the network does not supply services for the network; these services must be supplied by separate retail service providers. Отнася се до хоризонтално слоеста мрежова архитектура в областта на телекомуникациите, както и бизнес модела, който разделя физическия достъп до мрежата от предоставянето на услуги. В OAN собственикът или управителят на мрежата не предоставя услуги за мрежата; тези услуги трябва да бъдат предоставени от отделни доставчици на услуги  на дребно.
open data   отворени данни

Common resource comprising public data collected by public, private or non-governmental organizations in the interest of society which is freely available for use and re-use. Open data can generate value through re-use of a specific type of data – public sector information, sometimes also referred to as government data such as geographical information, statistics, weather data, data from publicly funded research projects, and digitised books from libraries.

Общ ресурс, представящ обществени данни, събрани от държавни, частни или неправителствени организации в интерес на обществото, които са свободно достъпни за ползване и повторно използване. Отворените данни могат да произведат стойност чрез повторната употреба на специален вид данни – информация на публичния сектор, известна още като правителствени данни – например географска информация, статистика, информация за времето, данни от обществено финансирани изследователски проекти и книги в цифров формат от библиотеките.

Open data charter   Харта за отворени данни
A charter signed by the G8 leaders to promote the potential of open data, support innovation and provide greater accountability by setting out five strategic principles and identifying 14 high value areas from education to transport, and from health to crime and justice – from which the released data is of crucial significance. Харта, подписана от лидерите на Г8 с цел разгръщането на потенциала на отворените данни, подкрепата на иновациите и осигуряването на повече прозрачност с помощта на формулирането на пет стратегически принципа и определянето на 14 области с изключителна стойност, обхващащи образованието, транспорта, здравеопазването, престъпността и правосъдието, чиито данни са от ключово значение.
open source software   софтуер с отворен код
Open Source Software is software for which the underlying programming code is available to the users so that they may read it, make changes to it, and build new versions of the software incorporating their changes. Софтуерът с отворен код е софтуер, за който основният програмен код е на разположение на потребителите, така че те могат да го прочетат, да го променяи и да разработват нови версии на софтуера, който съдържа тези промени.
open system   отворена система
Computer systems that provide some combination of interoperability, portability open software standards (it may refer to specific installations that have been configured, in order to allow unlimited access to people and/or other computers). Компютърни системи , които осигуряват някаква комбинация на оперативна съвместимост, преносимост и отворените софтуерни стандарти (това може да се отнася до конкретни инсталации, които са конфигурирани да позволи неограничен достъп на хора и/или други компютри).
Open System Interconnection model (OSI)   модел за взаимна свързаност на отворени системи
An ISO standard that defines a networking structure for implementing protocols in seven layers to transfer data. ISO стандарт, който определя мрежовата структура за прилагане на протоколи в седем слоя, с цел пренос на данни.
open up radio-frequency spectrum   освобождаване на радиочестотен спектър


open-up tracking   проследяване на отварянето
The process of tracking how many recipients opened their email messages as part of an email marketing campaign. Open-up tracking is only possible using HTML mail. Процесът на проследяване  колко получатели са отворили своите имейл съобщения като част от имейл маркетинг кампания. Проследяване на отварянето е възможно само с помощта на HTML поща.
Operating System (OS)   операционна система
Software program that performs general system tasks, such as controlling RAM, prioritizing the processing, controlling input and output devices, and managing files. Софтуерна програма, която изпълнява общи системни задачи като управление на RAM паметта, определяне на преимуществата при обработка, управление на входящи и изходящи устройства и управление на файлове.
Optical Access Network (OAN)   оптична мрежа за достъп
Applications, such as video-on-demand, High Definition TV (HDTV), digital cinema, tele-presence, and high-quality audio transmission demand high-throughput optical access networks with stringent Quality of Service (QoS) requirements. Търсенето на приложения, като видео по заявка,  телевизия с висока разделителна способност (HDTV), цифров кино, теле-присъствие, и високо качество на аудио предаване  изискват високо пропускателни оптични мрежи за достъп с необходимост от високо качество на услугата (QoS).
Optical distribution frame ODF   Оптичен репартитор
A frame used to provide efficient cable connections between communication facilities. ODFs integrate fiber splicing, storage, and cable connections together in a single unit. Устройство, използвано за предоставяне на ефективни кабелни връзки между комуникационните съоръжения. ODFs интегрират плетени влакна , съхранение и кабелни връзки заедно, в едно устройство.
optical drive activity indicator   индикатор за активност на оптичното устройство
Light that shows drive activity. Светлинен индикатор, който показва дейността на устройството.
optical network unit  (ONU)   оптична мрежова единица
An ONU is a generic term denoting a device that terminates any one of the endpoints of a fiber to the premises network, implements a passive optical network (PON) protocol, and adapts PON PDUs to subscriber service interfaces. ONU е общ термин, обозначаващ устройство, в което завършва всяка една от крайните точки на влакното в мрежата по (PON) протокол, и се адаптира към интерфейси  за абонаментно обслужване.
optical Transport network OTN   оптична мрежа за пренос на данни
The Optical Transport Hierarchy OTH is a new transport technology for the Optical Transport Network OTN developed by the ITU. It is based on the network architecture defined in ITU G.872 "Architecture for the Optical Transport Network (OTN)". нова транспортна технология за оптична преносна мрежа OTH , разработена от Международния съюз по далекосъобщения, базирана  на архитектурата на мрежата, определена в ITU G.872 "Архитектура за мрежата (OTH)".
ordinance   Наредба, Указ, Декрет, Ордонанс
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)   Организация за икономическо сътрудничество и развитие
The Organisation for Economic Co-operation and Development promotes policies that will improve the economic and social well-being of people around the world.The OECD provides a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. It works with business, through the Business and Industry Advisory Committee to the OECD, and with labour, through the Trade Union Advisory Committee. It has active contacts as well with civil society organisations. The common thread of the OECD work is a shared commitment to market economies backed by democratic institutions and focused on the wellbeing of all citizens. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие създава видове политики, които ще подобрят икономическото и социалното положение на народите по света. ОИСР предоставя форум, в който правителствата могат да работят заедно, за да споделят опит и да търсят решения на общи проблеми. Организацията сътрудничи с бизнеса чрез Консултативния комитет за бизнес и индустрия и с представителите на работещите чрез Консултативния комитет на синдикатите. ОИСР има също активни контакти с граждански организации. Основната нишка на дейността на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е общата ангажираност с пазарните икономики, подкрепени от демократичните институции и съсредоточени върху постигането на благополучието на всички граждани.
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE)   Организация за сигурност и сътрудничество в Европа  (ОССЕ)
The OSCE has a comprehensive approach to security that encompasses politico-military, economic and environmental, and  human aspects. It therefore addresses a wide range of security-related concerns, including arms control, confidence- and security-building measures, human rights, national minorities, democratization, policing strategies, counter-terrorism and economic and environmental activities. Through its Freedom of the Media Representative the organization pursues freedom of expression, freedom of the media and freedom of the Internet in all 57 member states. Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа прилага всеобхватен подход към сигурността, който обхваща политико-военните, икономическите, екологичните и човешките аспекти. Поради това дейността на организацията е насочена към широк кръг проблеми, свързани със сигурността, вкл. контрола върху въоръженията, с доверието и сигурността, правата на човека, националните малцинства, демократизацията, полицейските стратегии, борбата с тероризма и икономическите и екологичните цели. ОССЕ чрез своя представител за свободата на медиите работи активно в областта на свободата на изразяване, медиите и Интернет в 57-те държави членки на организацията.
outside broadcast (OB)   външно предаване
Any television or radio programme which is broadcast from a location away from the normal studio setting. The location doesn't actually have to be out-of-doors but simply "outside the studio". Всяка телевизионна или радио програма, която се предава от място извън нормалната студийна обстановка. Не е задължително мястото да бъде на открито, а просто извън студиото.
outside broadcasting (OB)   външно радиоразпръскване
Field production of television or radio programmes from a mobile remote broadcast TV studio to cover news,sports or other events that can last several hours or weeks. Производство на програма на мястото на събитието от временно мобилно студио за пряко предаване на новини, спортни или други събития с продължителност от няколко часа до няколко седмици.
Overhead line   контактна мрежа
An overhead line, or overhead wire, is used to transmit electrical energy to trams, trolleybuses or trains at a distance from the energy supply point. Overhead line is designed on the principle of one or more overhead wires or rails (particularly in tunnels) situated over rail tracks, raised to a high electrical potential by connection to feeder stations at regular intervals. The feeder stations are usually fed from a high-voltage electrical grid. Представлява специална електропреносна мрежа ползваща въздушни линии , с приложение в железопътния и градския транспорт. Тя има за задача да пренесе електрическата енергия от тяговите подстанции до електрическия подвижен състав и да му я предаде чрез непосредствен контакт с неговия токоприемник. Тя се поставя встрани или над пътя, като го следва по цялата му дължина.
over-the-top content (OTT)   ОТТ съдържание
Video, television and other services delivered directly from providers to viewers using an open internet/broadband connection, independently of the viewer’s ISP, without the need for carriage negotiations and without any infrastructure investment on the part of the provider. Видео, телевизонни и други услуги, доставяни пряко от доставчиците на зрителите чрез отворена Интернет/широколентова връзка, независимо от Интернет доставчика на зрителя и без  споразумения за пренос и всякакви инфраструктурни инвестиции от страна на първия доставчик.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed