Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
S

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
satelite   сателитен
Bidirectional broadband acces provided by the latest satellites using KA-band technology (frequency ranges from 26.5 to 40 GHz) Двупосочен широколентов достъп  предоставен по най-новите спътници с използване на  КА- лентовата технология ( честотен диапазон 26,5- 40 гигахерца )
satellite communication   комуникация чрез сателит
The use of orbiting satellites to relay data between multiple earth-based stations. Satellite communications offer high bandwidth and broadcast capability at a cost that is not related to distance between earth stations. Because of the altitude of the satellite, satellite communications can be subject to long propagation delays. Употребата на  орбитални спътници  за предаване на данни между множество земни станции. Спътниковите комуникации предлагат висока честота и способност за предаване на данни на цена, която не зависи от разстоянието между земните станции. Поради надморската височина на спътника, спътниковите  комуникации могат да бъдат обект на  големи забавяния в предаването.
satellite news gathering   събиране на новини чрез спътник
Satellite news gathering (SNG) is the use of a satellite for the transmission of live news coverage from a remote location. Използване на спътник за предаване на новини на живо.
saturation   пренасищане
The state or result of supplying so many goods or services that no more is wanted. Състоянието или резултатът от доставяне на толкова много стоки, или услуги, че те вече не се търсят.
scarce resource   ограничен ресурс
A resource limited due to natural phenomena or for technical reasons, such as the numbers from the National Numbering Plan and addresses, the radio spectrum according to the National Radio Spectrum Allocation Plan, and the geostationary orbital positions allocated to the Republic of Bulgaria by international agreements. Ресурсът, ограничен по природни дадености или по технически причини - номера от Националния номерационен план и адреси, радиочестотния спектър съгласно Националния план за разпределение на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за Република България с международни споразумения.
scoreboard   таблица с индикатори
A large board that shows the scores in a game or sports event. It may also indicate facts and figures of a certain analysis. Таблица с данни/индикатори  в  резултат от  извършен анализ.
screenshot   “снимка” на екрана

This refers to capturing an image of your computer desktop.

Означава заснемане на изображение на вашия работен екран.
scroll   придвижвам нагоре или надолу
To move all or part of the display image vertically or horizontally to view data otherwise excluded. Scrolling can be performed with a mouse in the horizontal/vertical bars on each window or by using the page up/down - home/end - or arrow keys. Преместване на всички или на част от показаните изображения вертикално или хоризонтално, за да се прегледат данни, които иначе са изключени/не се виждат. Преместването може да бъде извършено посредством мишка в хоризонтални/ вертикални линии във всеки прозорец, или чрез използването на page up/down - home/end клавишите – или стрелките.
sealing   запечатване
Protecting information so that it cannot be used or interpreted without the help of other information or means available only to specific persons or authorities. Защита на информацията, така че да не може да се използва или да се интерпретира без помощта на друга информация или средства, които са на разположение само на определени лица или органи.
search engine   търсачка
A system through which we find information on the Internet. The search engine user makes a content request meeting specific criteria (key word). As a result, he/she receives a list of records that meet this criterion  fully or partially. Система, чрез която намираме информация в Интернет. В търсачката потребителят прави запитване за съдържание, отговарящо на определен критерии (ключова дума). В резултат на това получават списък от записи, които отговарят, пълно или частично, на този критерий.
second line spending administrations   второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
The heads of independent structural units which functionally, organizationally and financially are subordinate to first line spending administration. They are determined as follows – by the  Council of Ministers – for state bodies and bodies of the judiciary; by mayors – for local authorities. Ръководителите на самостоятелно обособени структурни единици, които функционално, организационно и финансово са подчинени на първостепенен бюджетен разпоредител. Те се определят както следва:
- от Министерския съвет – за държавните органи и за органите на съдебната власт;
- от кметовете на общини – за органите на местното самоуправление.
secondary legislation   подзаконови нормативни актове
Regulations, ordinances, instructions. Правилници, наредби и инструкции.
selectivity   селективност
The ability of one device to transmit a useful signal with a certain frequency out of unwanted signals with other, close to that frequency. Способността на едно устройство да отделя полезен сигнал с определена честота от нежелани сигнали с други, близки до тази, честоти.
SEO (Search Engine Optimization)   оптимизиране на търсачна машина
The practice of designing web pages so that they rank as high as possible in search results from search engines. Практиката да се проектират уел-страници така, че да се подреждат, колкото е възможно по-нагоре в резултатите за търсене от търсачките.
serial data transfer   серийно предаване на данни
Movement of single bits of information in a single cycle. Движение на самостоятелни части  от информация в един цикъл.
serial transmission   серийно предаване на данни
Method of data transmission in which the bits of a data character are transmitted sequentially over a single channel. Метод за пренос на данни, при който части от данни се предават последователно по един канал.
server   сървър
Repository for files, or other resources, that can be accessed and shared across a network by many users. Склад за файлове или други ресурси, които могат да бъдат достъпни и да се споделят посредством мрежата от много потребители.
service area (ICT)   Зона на обслужване
The area around an adjacent transmitter in which the intensity of the field is greater than or equal to a predetermined median value necessary to ensure the desired quality of reception in the presence of interference and taking into account the interference. Зоната, прилежаща около даден предавател, в която интензитетът на полето е по-голям или равен на една предварително зададена медианна стойност, необходима да осигури желаното качество на приемане при наличие на смущения и при отчитане на интерференцията
service set identifier (SSID)   идентифициране на набора от услуги
A unique identifier, often the network name, used by wireless devices to connect to a wireless access point. Уникален идентификатор, често мрежовото име, използвано от безжичните устройства за свързване с безжичните точки за достъп.
service-level agreement (SLA)   договор за ниво на услугата
Contract that defines expectations between an organization and the service vendor to provide an agreed upon level of support. Договор, определящ очакванията, които възникват между организацията и търговеца на услуги за постигане на споразумение относно нивото на поддръжка.
services of general economic interest   услуги от общ икономически интерес
Services of general economic interest (SGEI) are economic activities that public authorities identify as being of particular importance to citizens and that would not be supplied (or would be supplied under different conditions) if there were no public intervention. Examples are transport networks, postal services and social services. Услуги от общ икономически интерес са икономически дейности, които държавните органи определят като услуги с особено значение за гражданите и които не биха били осигурени (или ще бъдат доставени при различни условия), ако не е налице държавна намеса. Примери за това са транспортните системи, пощенските услуги и социалните услуги.
set top box ( STB)   декодер

 An information appliance device that generally contains a TV-tuner input and displays output connects to a television set and an external source of signal, turning the source signal into content in a form that can then be displayed on the television screen or other display device. They are used in cable television, satellite television, and over-the-air television systems, as well as other uses.

Външно устройство, което приема цифрови сигнали във формат MPEG4 и ви дава възможност да гледате цифрова телевизия DVB-TMPEG4 с кристално качество.

 

shared access lines   линии за съвместен/споделен  достъп
Shared access lines:. Shared access lines supplied by the incumbent to other operators (new entrants), excluding experimental lines. In the case of shared access, the incumbent continues to provide telephony service, while the new entrant delivers high-speed data services over that same local loop. Линии за съвместен/споделен  достъп, предоставени от историческия оператор на други оператори (нови участници) с изключение на експериментални линии. В случай на съвместен достъп, историческия оператор продължава да предоставя телефонна услуга, а новият участник доставя високоскоростни услуги за данни по/чрез същата абонатна линия.
shared access to the local loop   съвместен достъп до абонатна лини
The provision of access to the local loop or local sub-loop by an undertaking having significant market power to another undertaking, allowing the use of a specified part of the capacity of the network infrastructure such as a part of the frequency band. Предоставяне на достъп до абонатната линия или до част от абонатната линия от предприятие със значително въздействие върху пазара на друго предприятие, като се дава възможност за използване на определена част от капацитета на мрежовата инфраструктура, като например част от честотната лента.
shielded twisted pair (STP)   защитени усукани двойки
Two-pair wiring medium used primarily for token ring networks. STP cabling has a layer of shielded insulation to reduce electromagnetic interference (EMI). Compare with UTP. Кабел, съставен от две двойки жици, който се използва основно при Ring мрежи. STP кабелът съдържа слой от защитен изолиращ материал, за да намали електромагнитните смущения. Сравнете с UTP.
short message service (SMS)   кратки съобщения
Abbreviated as SMS, the transmission of short text messages to and from a mobile phone, fax machine and/or IP address. Съкращаван като SMS, преноса на кратки текстови съобщения до и от мобилен телефон, факс машина и/или IP адрес.
short range device/radio   устройство с малък обсег на действие
Short Range Devices (SRD)  describes radio frequency transmitter devices used in telecommunication for the transmission of information, which have low capability of causing harmful interference to other radio equipment. Радиопредавателни устройства, които не причиняват вредни смущения на друго радиооборудване.
shortcut (ICT)   пряк път (ИКТ)


signal   сигнал
An electrical impulse or radio wave transmitted or received. Електрическа величина, която се изменя във времето по такъв начин, че да може да се използва за предаването на информация.
signal degradation   влошаване на сигнала
Deterioration in signal quality. Влошаване на качеството на сигнала.
signatory   подписващ, автор на електронен подпис
A party that has signed a an electronic document or agreement. Лице, което е подписало електронен документ или договор.
significant market power   значително пазарно влияние
The ability of a firm to profitably raise the market price of a good or service over marginal cost. In perfectly competitive markets, market participants have no market power. Компания с най-голям пазарен дял на съответния пазар.
significant market power operator   оператор със значително влияние на пазара
An undertaking which, independently or jointly with other undertakings, enjoys a position equivalent to dominance, i.e. a position of economic strength Affording it the power to behave to an appreciable extent independently of competitors, users and end-users. Предприятие, което самостоятелно или съвместно с други се ползва от позиция, равностойна на господстваща, т.е. позиция На икономическа сила, позволяваща му да следва поведение до съществена степен независимо от конкуренти, потребители и крайни потребители.
SIM card   СИМ карта
A special smart card  with a microchip which stores the subscriber's phone number,  encoded mobile network data, the PIN code and other subscriber's data, such as  contents of the phonebook and mobile messages Специална смарт карта с микрочип, върху който се съхраняват телефонния номер на абоната, кодирани данни за мобилната мрежа, PIN кода и други потребителски данни, като съдържание на телефонния указател и мобилни съобщения.
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)   вид пощенски протокол
E-mail protocol used by servers to send ASCII text messages. When augmented by the MIME protocol, SMTP can carry e-mail with pictures and documents. SMTP is sometimes used by e-mail clients to retrieve messages from an e-mail server. However, due to the limited ability to queue messages at the receiving end, other protocols such as POP or IMAP are typically used to receive e-mail. E-mail протокол, използван от сървърите за изпращане на ASCII текстови съобщения. Когато е придружен от MIME пртокола, SMTP може да пренася e-mail с картинки и  документи. SMTP понякога се използва от  e-mail клиенти да  извиква съобщения от сървъра на електронната поща. Тъй като има ограничени възможности да натрупва съобщения при получателя, други протоколи като POP or IMAP обикновено се използват за получаване на e-mail.
simple resale   обикновена препродажба
Simple resale: In contrast to bitstream access, simple resale occurs when a new entrant receives and sells on to end users a product (with no possibility of value added features to the DSL part of the service) that is commercially similar to the DSL product provided by the incumbent to its own retail customers, irrespective of the ISP service that may be packaged with it. Обикновена препродажба: За разлика от битстрийм достъпа, простата препродажба се случва, когато един нов участник получава и продава на крайните потребители продукт (без възможност за добавена стойност за DSL частта на услугата), подобен на DSL продукт, предоставен от традиционния оператор на  собствените си клиенти на дребно, независимо от ISP услуга, която може да се предложи в пакет с него.
simplex    симплекс

Capability for data transmission in only one direction between a sending station and a receiving station.

Способност за пренос на данни само в една посока между изпращащата и получаващата станция.
single European market   единен европейски пазар
The idea behind the single market is simplicity itself: treat the EU as one territory where people, money, goods and services interact freely to stimulate competition and trade, and improved efficiency. The increased choice of goods and services will raise quality and cut prices. It is the basic recipe for prosperity Идеята на единния пазар е проста:  ЕС като една територия, където хора, пари, стоки и услуги, си взаимодействат свободно, за да се стимулира конкуренцията и търговията, както се подобрява  ефективността. По-богатият избор на стоки и услуги ще повиши качеството и намали цените. Това е основната рецепта за просперитет.
single frequency network   едночестотна мрежа
A single-frequency network or SFN is a broadcast network where several transmitters simultaneously send the same signal over the same frequency channel. Радиомрежа, в която няколко предаватели едновременно изпращат един и същ сигнал по един и същ радиочестотен канал.
site for access   точка за достъп
Another term for an access point.
site survey   проучване на обекта
Physical inspection of the site that will help determine a basic network topology. Физически оглед на обекта, който спомага, за определянето на основната мрежова топология.
skills shortage and gaps   недостиг или липса на умения
Lack of enough qualified people in a specific area. Липса на достатъчно квалифицирани хора в определена област.
Small Computer System Interface (SCSI)   интерфейс за малка компютърна система
Parallel interface standard that supports multiple devices on the same cable and achieves faster data transmission rates than standard buses. Паралелен интерфейс стандарт, който поддържа множество устройства, обслужвани от един и същи кабел и постига по-добра скорост за пренос на данни отколкото стандартните технологии.
smart card   смарт карта
Credit card sized device that includes a processor and memory, used to store information and authenticate network users. Smart cards provide two-factor identification because the user must have both the card and a password to access the network. Устройство с размер на кредитна карта, съдържащо процесор и памет, което се използва за съхраняване на информация и идентифициране на потребителите на мрежата. Смарт картите предоставят двуфакторна идентификация, тъй като потребителят трябва да притежава както картата, така и парола за достъп до мрежата.
smart grid   интелигентна електроенергийна мрежа

Smart Grids could be described as an upgraded electricity network to which two-way digital communication between supplier and consumer, intelligent metering and monitoring systems have been added. Intelligent metering is usually an inherent part of Smart Grids. To advise on policy and regulatory directions for the deployment of Smart Grids in Europe, the Commission has set up a Smart Grids Task Force, which has issued a report outlining expected services, functionalities and benefits.

The benefits of Smart Grids are widely acknowledged. Smart Grids can manage direct interaction and communication among consumers, households or companies, other grid users and energy suppliers. It opens up unprecedented possibilities for consumers to directly control and manage their individual consumption patterns, providing, in turn, strong incentives for efficient energy use if combined with time-dependent electricity prices.

Интелигентните електроенергийни мрежи могат да бъдат описани като модернизирана мрежа за пренасяне на електроенергия, към която са добавени двупосочна цифрова комуникация между доставчик и потребител и интелигентни отчитащи и следящи системи. Интелигентното измерване обикновено е неделима част от интелигентни мрежи. За да дава съвети относно политическите и регулаторните насоки за внедряване на интелигентни електроенергийни мрежи в Европа, Комисията създаде работна група за интелигентните енергийни мрежи, която представи доклад относно очакваните услуги, функции и ползи.

Ползите от интелигентните електроенергийни мрежи са широко признати. Интелигентните електроенергийни мрежи могат да осигуряват директно взаимодействие и комуникация между потребителите, домакинствата или фирмите, други потребители и доставчиците на енергия. Те дават безпрецедентни възможности на потребителите да контролират и да управляват пряко своите индивидуални модели на потребление, което на свой ред осигурява силен стимул за ефективно потребление на енергия, ако е комбинирано с различни тарифи за електроенергията през денонощието.
smart grid systems   системи за интелигентно управление на ел. разпределението и минимизиране на загубите

smartphones   смартфони

Cell phones with the computing capabilities of a PDA.

PDA (personal digital assistant) is a term for any small mobile hand-held device that provides computing and information storage and retrieval capabilities for personal or business use, often for keeping schedule calendars and address book information handy. The term handheld is a synonym. Many people use the name of one of the popular PDA products as a generic term
Клетъчни телефони с изчислителни способности, характерни за PDA.
sngnal to noise ratio   отношение сигнал/шум
In analog and digital communications, signal-to-noise ratio, often written S/N or SNR, is a measure of signal strength relative to background noise. The ratio is usually measured in decibels (dB). В аналогови и цифрови комуникации, съотношение сигнал-шум,  S / N или SNR, е мярка за силата на сигнала в сравнение с фоновия шум. Съотношението обикновено се измерва в децибели (db).
snk investments   не възвръщаеми инвестиции, невъзстановими
Investments that can not be taken back upon leaving the business. Инвестиции, които не могат да се възвърнат при напускане на бизнеса.
social capital   социален капитал
Associated with social and cultural factors that result in wealth, successful communities and good governance. Trust is particularly seen as an important precondition for wealth creation together with impersonal market forces Свързва се със социални и културни фактори, които водят до богатство, успешни общности и добро управление. Доверието е специално смятано за важно предварително условие за създаването на богатство заедно с неперсонализираните пазарни сили.
social cohesion   социално единение
The capacity of society to cope with disparities and polarization and to ensure welfare to all its members. Способността на обществото да се справя с неравенството и поляризацията и да осигури благоденствие на всички свои членове.
social games   социални игри
Games played on social networks Игри, които се играят в социалните мрежи.
social movement   социално движение
A particular form of collective behaviour in which the motive to act springs from the aspirations of members acting within a loose organizational framework. A social movement counts on commitment and political activism rather than on formal membership. Специална форма на колективно поведение, в която мотивът за действие произтича от стремежите на членовете, свързани в свободна организационна рамка. Социалното движение разчита на ангажираността и политическата активност, отколкото на формалното членство.
social network   социална мрежа

A dedicated website or other application which enables users to communicate with each other by posting information, comments, messages, images, etc.

Специален уебсайт или друго приложение, които позволяват на потребителите да комуникират един с друг като публикуват информация, коментари, съобщения, образи и др.
social networking   създаване на социална мрежа
Social networking is the practice of expanding the number of one's business and/or social contacts by making connections through individuals. While social networking has gone onalmost as long as societies themselves have existed, the unparalleled potential of the Internet to promote such connections is only now being fully recognized and exploited, through Web-based groups established for that purpose, the use of dedicated websites and applications to interact with other users, or to find people with similar interests to one’s own. Практиката на разширяване на бизнеса или социалните контакти чрез връзки между лицата. Поради огромния потенциал на Интернет се създават уеб-групи за тази цел. Използват се нарочни уебсайтове и приложения за взаимодействие с други потребители.
soft copy   меко копие
An electronic version of a file, usually in computer memory and/or on disk; as opposed to hard copy, the paper printout. Електронна версия на файл, обикновено в компютърната памет и/или върху диск; за разлика от твърдото копие,което представлява принтирано на хартия копие.
soft law   незадължително законодателство
Measures, such as recommendations, guidelines, declarations and opinions, which are not binding on those to whom they are addressed. However, soft law can produce some legal effects. Мерки като препоръки, насоки, декларации и мнения, които не са правнообвързващи за тези, за които се отнасят. Въпреки всичко незадължителното законодателство може да има някакви правни последици.
software as a service (SaaS)   софтуер като услуга
SaaS is a software delivery method that provides access to software and its functions remotely as a Web-based service. Software as a Service allows organizations to access business functionality at a cost typically less than paying for licensed applications since SaaS pricing is based on a monthly fee. Метод за доставка на софтуер, който осигурява достъп до софтуер и неговите функции дистанционно като уеб-базирана услуга. Софтуер като услуга позволява на организациите да получат достъп до бизнес функционалността на цена обикновено по-малко, отколкото да плащат за лицензирани приложения, тъй като SaaS ценообразуването  се основава на месечна такса.
software firewall   софтуерна защитна стена
Application on a computer that inspects and filters data packets. Компютърно приложение, което проучва и филтрира пакетите от данни.
source code   Изходен код
A collection of statements or declarations written in a human readable computer programming language. The means most often used by programmers to specify the actions to be performed by a computer. Съвкупност от твърдения или  обяснения на разбираем за човека/читаем  компютърен програмен език. Инструментът най-често се използва от програмисти, за да се уточнят действията, които ще бъдат изпълнявани  от компютъра.
sparsely populated area   слабо населено място


spyware   шпионски софтуер
known also as "adware." It refers to a category of software that, when installed on the computer, may send pop-up ads, redirect your browser to certain web sites, or monitor the web sites that you visit. Шпионски софтуер известен и като рекламен софтуер.
stakeholders   заинтересовани страни, социално-икономически партньори

Stakeholders are groups or individuals who can affect or be affected by the achievements of a business

Typical stakeholders that define most businesses are customers, employees, suppliers, communities, and shareholders or other financiers.  For some purposes, some companies also consider a broader group that includes governments, media, competitors, non-governmental organisations (NGOs) and others.  Business is about managing key stakeholder relationships.

Терминът заинтересована страна се използва в правото и управлението. Тя описва личност, организация или роля, която има засегнати интереси, както в дело, така и в начинание.

В зависимост от конкретната ситуация заинтересованите страни могат да включват:

работодатели, клиенти, акционери, инвеститори, доставчици, профсъюзи, правителствени регулаторни агенции, индустриални и търговски обединения, професионални асоциации, неправителствени организации, бъдещи служители, бъдещи клиенти, местни общности, национални общности, обществеността като цяло конкуренти.
stand out   забелязвам се, изпъквам
Something that is  conspicuous or prominent. Нещо, което е очевидно или изпъква.
standard   стандарт
A document that has been created by means of consensus and it has been approved by a recognized authority which defines for a common or repetitive application rules, guidelines or features for activities or their results to achieve an optimal order in a certain number of consequences. Документ, създаден чрез консенсус и одобрен от признат орган, който определя за общо и повтарящо се прилагане правила, насоки или характеристики за дейности или техните резултати за постигане на оптимален ред в дадена съвкупност от обстоятелства.
State Agency for National Security   Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
The State Agency for National Security is a specialized body for counterintelligence and security and its chief responsibility is to detect, prevent and neutralize the threats to the Bulgarian national security. The Agency is constantly improving its capabilities as an integral part of the Bulgarian Intelligence Community, the National Security System and the security system of the democratic community of the EU and the NATO member states. http://www.dans.bg/ Държавна агенция „Национална сигурност” е специализиран орган за контраразузнаване и сигурност, чиято основна мисия е разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на заплахите за националната сигурност. Агенцията непрекъснато развива възможностите си като интегрална част от българската разузнавателна общност, системата за национална сигурност на България и системата за сигурност на демократичната общност от държави-членки на ЕС и НАТО. http://www.dans.bg/
state aid   държавна помощ
A subsidy granted by a government to a person or organization to support an institution or activity serving the public. Субсидия от правителството,sпредоставена на лице или организация за подкрепа на институция или в служба на обществото.
State Commission on Information Security (SCIS)   Държавна комисия по сигурността на информацията (ДКСИ)
The State Commission on Information Security is the government authority, which conducts the classified information protection policy of the Republic of Bulgaria. The basic aspects of the SCIS activities are related to the organization, coordination and control over the classified information protection. It exercises general control over the protection of classified information as is stored, processed or transmitted by automated information systems or networks. http://www.dksi.bg/bg/ Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) е държавен орган, който осъществява политиката на Република България за защита на класифицираната информация.Основните направления, в които комисията работи са организацията, координацията и контролът върху класифицираната информация.Тя упражнява общ контрол върху защитата на класифицираната информация, която е натрупана, обработена или разпространена чрез автоматизирани информационни системи или мрежи. http://www.dksi.bg/bg/
State Gazette   Държавен вестник
(Bulgarian: Държавен вестник, Darzhaven vestnik) is the gazette of record of Bulgaria. It has been published since 1879. http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces Държавен вестник е вестникът на регистрите на България. Той се публикува от 1879. http://dv.parliament.bg/DVWeb/index.faces
storage   памет, съхранение
The capacity of a device to hold and retain data. Капацитетът на дадено устройство съхранява и запазва данни.
storage cloud   облачно съхранение
Storage cloud refers to the collection of multiple distributed and connected resources responsible for storing and managing data online in the cloud. Събирането на множество разпределени и свързани ресурси, отговарящи за съхранение и управление на данни онлайн в облака.
stranded assets   невъзвръщаеми активи
A financial term that describes an asset that has become obsolete or non-performing, but must be recorded on the balance sheet as a loss of profit. The term has particular relevance to pricing long-term economic and environmental sustainability. Финансов термин, описващ актив, който вече не е актуален или не функционира ефективно, но трябва да бъде отчетен в баланса като загуба на печалба. Терминът има особено значение за ценообразуването на дългосрочната икономическа и екологична устойчивост.
stratagem   стратагема
A plan or scheme, especially one used to outwit an opponent or achieve an end. Sometimes a stratagem is a gem of an idea, really clever and worth trying. План или схема, по-специално такава, която се използва, за да надхитри опонента или да постигне определена цел. Стратагемата понякога е идея-бижу, която е наистина интелигентна и си струва да се приложи.
string   поредица от символи, низ, стринг
например (.бг)
structural regulations   устройствен правилник


sub-loop unbundling   необвързан достъп до междинна точка от абонатната линия, част от необвързана абонатна линия
Sub Loop Unbundling (SLU) provides you with access to a partial local loop. It connects the network termination point at your customer’s premises to a concentration point or a specified intermediate access point in the local network.

При предоставяне на необвързан достъп следва да се осигури ползването на следните услуги:

1. пренос (backhaul) при необвързан достъп;

2. съвместно разполагане при необвързан достъп;

3. дистанционно съвместно разполагане;

4. достъп до междинна точка от абонатната линия (sub loop).
submitter   подател
Someone who submits something (as an application for a job or a manuscript for publication etc.) for the judgment of others. Някой, който предоставя нещо  (като например формуляр за кандидатстване за работа или ръкопис за публикация и т.н.) з s да получи преценка от други хора.
subscriber   абонат
Any natural or legal person, who or which is party to a contract with an undertaking providing public electronic communications services. Всяко физическо или юридическо лице, което е страна по договор с предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни услуги.
subscriber  identity module (SIM)   модул за идентификация на мобилен абонат
A subscriber identity module (SIM) is a smart card inside of a GSM cellular phone that encrypts voice and data transmissions and stores data about the specific user so that the user can be identified and authenticated to the network supplying the phone service. The SIM also stores data such as personal phone settings specific to the user and phone numbers. Модул за идентификация на абоната (SIM) е смарт карта вътре в GSM мобилен телефон, който шифрова глас и предаване на данни и съхранява данни за конкретен потребител, така че потребителят може да се идентифицира в мрежата на телефонната услуга. SIM картата съхранява данни като лични настройки на телефона, специфични за номерата на потребителите.
subscriber line/local loop   абонатна линия
The physical circuit connecting a public fixed electronic communications network termination point to a distribution frame or another equivalent facility in the fixed electronic communications networks. Физическата верига, която свързва крайна точка на обществена фиксирана телефонна мрежа в помещения на абоната с главния репартитор или друго еквивалентно съоръжение.
subscriber number (SN)   абонатен номер

A number that identifies a terminating point of a certain electronic communications network.

Directory Number.

Абонатен номер (по телефонен указател)

Номер от националната номерационна схема, който е предоставен на клиент за далекосъобщителна (телефонна) услуга. Абонатният номер е номера, който се набира от потребителите за достигане до клиента (възможно с префикс и/или суфикс).

Номер, идентифициращ крайна точка на дадена електронна съобщителна мрежа
summary   обобщение, резюме
Presentation of content in a concise form. Представяне на съдържание в сбита форма.
sunk costs   нвъзвръщаеми разходи, невъзстановими разходи
Costs related to development, maintenance, exploitation of an electronic communications network and provision of services through it, which can not be refunded when leaving the market. Разходи, свързани с изграждане, поддържане и експлоатиране на електронна съобщителна мрежа и предоставянето на услуги посредством нея, които не могат да бъдат възстановени при напускане на пазара.
surveillance   наблюдение

The act of carefully watching someone or something especially in order to prevent or detect a crime.

Is the monitoring of the behavior, activities, or other changing information, usually of people for the purpose of influencing, managing, directing, or protecting them. This can include observation from a distance by means of electronic equipment (such as CCTV cameras), or interception of electronically transmitted information (such as Internet traffic or phone calls); and it can include simple, relatively no- or low-technology methods such as human intelligence agents and postal interception. The word surveillance comes from a French phrase for "watching over" ("sur" means "from above" and "veiller" means "to watch")

Surveillance is very useful to governments and law enforcement to maintain social control, recognize and monitor threats, and prevent/investigate criminal activity.

Актът на внимателно наблюдаване на някого или нещо, особено с цел да се предотврати или открие престъпление.

Е наблюдението на поведението, дейностите или друга информация, обикновено от хора с цел да се повлияе, управлява, насочва, или да ги защитава. Това може да включва наблюдение от разстояние с помощта на електронно оборудване (като например камери за видеонаблюдение), или прихващане по електронен път на изпращана  информация (като интернет трафик или телефонни разговори), и  може да включва прости технологии, като разузнавателни средства, агенти и поща.

Наблюдението  е много полезно за правителства и правоприлагането, за да поддържа социалния контрол, разпознава и следи заплахи и за  предотвратяване/ разследване на  престъпна дейност.
suspension of payments (project)   спиране на плащания


switching provider   смяна на доставчика


SWOT analysis   вид анализ
A method used to evaluate the strengths, weaknesses, opportunities, and threats involved in a project or in a business venture. Метод, който се използва за оценяване на силните страни, слабостите, възможностите и заплахите, залегнали в даден проект или бизнес начинание.
symmetric encryption   симетрично шифроване, кодиране
Encryption that requires both sides of an encrypted conversation to use an encryption key to be able to encode and decode the data. The sender and receiver must use the same key at the same time. Шифроване, което изисква и двете страни на шифрован разговор да използват ключ за шифроване, за да могат да шифроват и дешифроват данните. Подателя и реципиента трябва да използват един и същи ключ по едно и също време.
symmetrical digital subscriber line (SDSL)   симетрична цифрова абонатна линия
Provides the same speed for uploads and downloads. Цифрова телефонна линия, която предоставя еднаква скорост при качване/пренос към мрежата  и изтегляне/пренос към потребителя.
synchronous digital hierarchy (SDH)   технология за синхронно предаване на данни

A standard technology for synchronous data transmission on optical media. It is the international equivalent of Synchronous Optical Network.

SDH is a synchronous transmission protocol used in high speed communication systems and is primarily designed for use in Europe.

SDH uses the following Synchronous Transport Modules (STM) and rates: STM-1 (155 megabits per second), STM-4 (622 Mbps), STM-16 (2.5 gigabits per second), and STM-64 (10 Gbps).

Стандартна технология за синхронно предаване на данни в оптична среда . Това е международен еквивалент на синхронната оптична мрежа.

Синхронен транспортен протокол е протокол за синхронно предаване на данни, който се използва във високоскоростни съобщителни системи и е проектиран основно за употреба в Европа.
synchronous optical networking (SONET)   синхронна оптична мрежа
A physical layer network technology designed to carry large volumes of traffic over relatively long distances on fiber optic cabling. SONET was originally designed by the American National Standards Institute (ANSI) for the USA public telephone network in the mid-1980s. Физически слой на мрежова технология, предназначен за пренос на големи обеми трафик на  сравнително дълги разстояния по оптични кабели. SONET е била първоначално проектирана от Американския национален институт по стандартизация (ANSI) за  обществена телефонна мрежа в САЩ в средата на 1980-те.
synchronous terminal multiplexer   синхронен терминален мултиплексор


synergy   синергия (на технологии, знание и човешко сътрудничество)
The interaction of multiple elements in a system to produce an effect different from or greater than the sum of their individual effects. Given a common goal, new arrangements of part function become possible that greatly increase the efficiency of the system in reaching that goal. Synergy involves the working together of the parts of any complex system Синергията е обединяване и взаимно подпомагане на различни действия за осъществяването на функция, ефектът от която  се нарича "мултиплициран ефект". Ефектът се постига посредством натрупването на различни способности, сили или дейности, които се припокриват и взаимно се допълват - известно като правилото 2+2=5.
synopsis   резюме
A brief or condensed statement giving a general view of some subject. Кратко или сбито изказване, което дава обща представа за даден обект.
system restore   възстановяване на системата
OS service that runs in the background and allows the user to restore it to a predefined point in time. Услуга на операционната система , която функционира в съответната среда и позволява на потребителя да я възстановява  в предварително зададен момент.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed