Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
T

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
take-up   обхват, потребление, използване


taskforce   работна група със задача
A task force (TF) is a unit or formation established to work on a single defined task or activity. Работна група (РГ) е единица или образувание създадено с цел да работи по една определена задача или дейност.
technical report   технически доклад
A technical report (also: scientific report) is a document that describes the process, progress, or results of technical or scientific research or the state of a technical or scientific research problem. It might also include recommendations and conclusions of the research. Техническият доклад (още: научен доклад) е документ, който описва процеса, напредъка, или резултатите от техническо или научно проучване или състоянието на технически или научен изследователски проблем. Той може още да включва препоръки и заключения от проучванито.
technical specification   техническа спецификация
A detailed description of technical requirements, usually with specific acceptance criteria, stated in terms suitable to form the basis for the actual design development and production processes of an item having the qualities specified in the operational characteristics. Подробно описание на технически изисквания, обикновено със специфични критерии за приемане, посочени от гледна точка на подходящи за образуване на основа за действителното развитие на дизайна и производството процеси на даден артикул, който има качествата определени в оперативните характеристики.
Telecommunications Association (ASTEL)   Асоциация „Телекомуникации” (АСТЕЛ)
The Telecommunications Association is a powerful non-profit, non-governmental organization in the telecommunications sector. It's members comprise the public telecommunications operators, international and local manufactures and suppliers of communications equipment, legal and telecom consultants, IT and Internet businesses, the Sofia University "St Kliment Ohridski" and the Technical Universities of Sofia as well the New Bulgarian University, the University of National and World Economy, the Higher College of Telecommunications and Post as well as constructing companies in the telecommunications infrastructure bramch. http://www.astel-bg.com/ Асоциация "Телекомуникации" е изявена неправителствена организация в далекосъобщителния сектор на страната. В нея членуват националният далекосъобщителен оператор, мобилните и телекомуникационните оператори в България, основните вносители на съобщителна техника, най-силните български предприятия в съобщителната промишленост, четири университета - Софийският университет "Св. Климент Охридски", Техническият университет - София, Нов български университет, Университетът за национално и световно стопанство, Колежът по телекомуникации и пощи, строителни фирми в областта на телекомуникационната инфраструктура, консултанти и експерти в различните изброени сфери. http://www.astel-bg.com/
Telecommunications Industry Association   Асоциация за телекомуникационна индустрия
The Telecommunications Industry Association (TIA) is accredited by the American National Standards Institute (ANSI) to develop voluntary, consensus-based industry standards for a wide variety of Information and Communication Technologies (ICT) products, and currently represents nearly 400 companies. Асоциацията за телекомуникационна индустрия (TIA) е акредитирана от Американския институт за национални стандарти (ANSI) да разработва доброволно, основаващи се на консенсус индустриални стандарти за голямо разнообразие от продукти свързани с информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и в момента представлява почти 400 фирми.
telecommunications management network (TMN)   мрежа за управление на далекосъобщения
TMN provides a framework for achieving interconnectivity and communication across heterogeneous operations system and telecommunication networks. Мрежата за управление на далекосъобщения  осигурява рамка за постигането на взаимна свързаност и комуникация през разнородни операционни системи и далекосъобщителни мрежи.
television receiver   телевизионен приемник
An electronic device that transforms received by the antena or by the cable distribution network television signals into images and sound. Електронно устройство, което преобразува приетите от антената или от кабелната разпределителна мрежа телевизионни сигнали в изображение и звук.
television transmitter   телевизионен предавател
A device, in which video signal modulation and soundtrack signal is performed, power intensification and their broadcast by means of antenna in one of the TV channels. Устройство, в което се осъществява модулацията на видеосигнала и на сигнала на звуковия съпровод, усилването по мощност и излъчването им чрез антена в един от телевизионните канали.
terabyte   терабайт
099,551,627,776 bytes, often used to mean one trillion bytes (1,000,000,000,000). 099,551,627,776 байта, често се използва в значението си на един трилион байтове (1,000,000,000,000).
terminating segment   краен сегмент, терминиращ сегмент
What constitutes a terminating segment depends on the network topology specific to particular Member States and is decided upon by the relevant NRA.” Съставните части на терминиращия сегмент  зависят от мрежовата топология, която е характерна за отделните държави – членки и се определят  от съответния национален регулаторен орган.
termination point   крайна точка

In telecommunication, service termination point is the last point of service rendered by a commercial carrier under applicable tariffs.

Usually, the service termination point is on the customer premises and corresponds to the demarcation point. The customer is responsible for equipment and operation from the service termination point to user end instruments.

В телекомуникациите,  крайна точка на обслужване е последната точка от  услугата, предоставена от търговския  доставчик съгласно приложимите тарифи .

Обикновено крайната точка на обслужване е в помещенията на клиента, и съответства на разделителната точка. Клиентът е отговорен за оборудването и експлоатацията на крайната точка на обслужване   до крайните инструменти.
terms of reference   област на компетентност, компетенции, инструкции
Terms of reference show how the scope will be defined, developed, and verified. They should also provide a documented basis for making future decisions and for confirming or developing a common understanding of the scope among stakeholders. In order to meet these criteria, success factors/risks and restraints should be fundamental keys. Те показват как ще бъде определен, развит и проверен обхватът. Те трябва също така да предоставят документирана основа за вземане на бъдещи решения и потвърждаване или разработване на общо разбиране на обхвата между заинтересованите страни. За да бъдат спазени тези критерии, факторите за успех /риск и ограниченията трябва да бъдат основни инструменти.
terrestrial   наземен
Terrestrial refers to things related to land or the planet Earth. Терминът „наземен” се отнася до нещата свързани със земята или планетата Земя.
terrestrial infrastructure (ICT)   наземна инфраструктура (ИКТ)


terrorism   тероризъм
Criminal acts intended or calculated to provoke a state of terror in the general public, a group of persons or particular persons for political purposes Деяния, насочени или планирани да провокират състояние на терор сред публиката, група от хора или определени лица с политически цели.
The Higher School College of Telecommunications and Posts   Висше училище Колеж по телекомуникации и пощи (КТП)
In the Higher School College of Telecommunications and Posts specialists in telecommunications, informatics and management in telecommunications gain knowledge and skills.http://www.hctp.acad.bg/ Висшето училище КТП подготвя кадри по телекомуникации, информатика и мениджмънт в телекомуникациите. http://www.hctp.acad.bg/
The Internet Governance Forum (IGF)   Форум за управлението на Интернет
The Internet Governance Forum is a multi-stakeholder forum for policy dialogue on issues of Internjet governance. The mandate for the IGF is contained in the 2005 WSIS Tunis Agenda. Световен форум за диалог по проблемите на Интернет управлението с участието на всички заинтересовани страни. Мандатът на Форума се съдържа в Дневния ред на Срещата на високо равнище в Тунис.
The Internet Society – Bulgaria   Интернет общество -  България
The Internet Society - Bulgaria is a non-governmental organization,  involved in a number of projects, related to the usage and promotion of free and open source software. "Интернет общество" – България  е неправителствена организация, която работи върху проекти относно използването и популяризирането на свободния софтуер и софтуерът с отварен код.
think tanks   мозъчни тръстове

A think tank (or policy institute, research institute, etc.) is an organization that performs research and advocacy concerning topics such as social policy, political strategy, economics, military, technology, and culture. Most policy institutes are non-profit organizations, which some countries such as the United States and Canada provide with tax exempt status. Other think tanks are funded by governments, advocacy groups, or businesses, or derive revenue from consulting or research work related to their projects.

Мозъчните тръстове, наричани още "аналитически центрове", "фабрики за мисли", "резервоар за мисли"  и "мислителен таран"  са неправителствени изследователски организации и групи, които по правило съсредоточват усилията си в областта на хуманитарните науки - политика, икономика, социология, право и т.н. и които имат често функцията да защитават определен тип социални политики, политически стратегии, икономика, въпроси на науката и технологиите, индустриални или бизнес политики и дори военни съвети.

Много от мозъчните тръстове са организации с нестопанска цел и статутът им дава възможност за данъчни облекчения, например в САЩ и Канада, някои са финансирани от правителства, а други получават средства от консултиране.

"Мозъчните тръстове" провеждат оригинални изследователски и образователни програми, посредством които обучават и оказат влияние върху политици и лица, формиращи общественото мнение, по широк кръг икономически, социални, политически и екологични въпроси, както и върху проблемите на сигурността. Също така те се проявяват като инструмент за социален контрол и следователно участват във формирането на целите и ценностната система на обществото. Мозъчните тръстове се финансират от правителства, групи по интереси или фирми. Някои мозъчни тръстове извличат доход от консултантска работа или изследвания, свързани с техния мандат.

third generation (3G)   трето поколение
3G refers to the third generation of mobile telephony (that is, cellular) technology. The third generation, as the name suggests, follows two earlier generations. 3G finds application in wireless voice telephony, mobile Internet access, fixed wireless Internet access, video calls and mobile TV. 3G се отнася до третото поколение мобилна телефония (то ест клетъчна) технология. Третото поколение, както подсказва името, следва предишните две поколения. 3G намира приложение в безжичната гласова телефония, мобилният достъп до Интернет, фиксирания безжичен Интернет достъп, видео разговори и мобилна телевизия.
three strikes and disconnection   “три удара” и прекъсване

Protocols or laws, adopted in some countries, which aim at reducing unlawful file sharing. Users are sent three warnings for allegedly infringing copyright. Measures applied include bandwidth reduction, protocol blocking, account suspension or disconnection from the Internet.

 

Протоколи или закони, приети в някои страни, които са насочени към намаляване на незаконната размяна на файлове. На потребителите се изпращат три предупреждения за нарушения на авторското право. Прилаганите мерки включват намаление на обхвата, блокиране на протоколи, временно преустановяване на акаунта или прекратяване на връзката с Интернет.
time division multiple access (TDMA)   многократен достъп с времеразделяне
A channel access method for shared medium networks. It allows several users to share the same frequency channel by dividing the signal into different time slots. The users transmit in rapid succession, one after the other, each using his own time slot. This allows multiple stations to share the same transmission medium (e.g. radio frequency channel) while using only a part of its channel capacity. Метод за достъп до канали за мрежи със споделена среда. Той дава възможност на няколко потребителя да споделят един и същи честотен канал чрез разделяне на сигнала на различни интервали от време. Потребителите предават в бърза последователност, един след друг като всеки използва свой собствен интервал от време. Това дава възможност на множество станции да споделят една и съща среда за пренос (например радиочестотен канал) докато използват само част от капацитета на канала.
token   тoкен /токън/маркер
A device used to authenticate the voter. Устройство, което се използва за удостоверяване на самоличността на избирателя.
top-down cost estimating   определяне на разходите отгоре надолу
Top down method of estimating project costs starts with a targeted overall project cost which is then split further and allocated downwards to various other groups and work packages. При методът за оценяване на проектни разходи отгоре-надолу се започва целевите общи разходи по проекта, които след това се разделят допълнително и се разпределят надолу към различни други групи и работни пакети.
tracking   проследяване
The act or process of following something or someone. Дейността или процеса по проследяването на нещо или някого.
trademark ™   търговска марка
Words, symbols or other signs used by enterprices to differenciate their products and services from the ones offered by the the others. Думи, символи или други знаци, използвани от предприятията за различаване на техните продукти и услуги от тези, предлагани от останалите.
traffic data   трафични данни
Data processed for the purpose of the conveyance of a communication on an electronic communications network or needed for the billing of the said communication. Данни, обработвани за целите на преноса на едно съобщение по електронна съобщителна мрежа или необходими за таксуването му.
traffic management   управление на трафика

The growing demands placed on broadband networks as well as different services and applications which require continuous data exchange mean that traffic management is required to ensure that the end user’s experience is not disrupted by network congestion.

Much of the net neutrality debate centers around traffic management and what constitutes reasonable traffic management. Traffic management is considered necessary to ensure the smooth flow of traffic, particularly at times when networks become congested.

Нарастващото ползване на широколентови мрежи, както и различните услуги и приложения, които изискват непрекъснат обмен на данни, налагат управление на трафика, което да гарантира, че качеството на услугата за крайния потребител не се нарушава заради претоварване на мрежите.

Голяма част от дебата за неутралния характер на Интернет е съсредоточен около управлението на трафика и как то да бъде осъществявано разумно. Управлението на трафика се смята за необходимо за осигуряване на непрекъснатост в потока от данни, особено когато мрежите са претоварени.
trail termination point   крайна точка, точка на терминиране (частен случай)
ETSI EN 300 371 Telecommunications Management Nework (TMN); Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) information model for the Network Element (NE). European PDH Alarm Indication Signal (AIS) trail termination point. This generic object class represents a particular case of termination point used in a managed element where no connectivity at respective level is provided. Instances of this object class are used when, in one layer, no flexibility is provided, but a direct adaptation to client is present. Dynamic trail termination point creation for optical transport networks An optical node, comprising: a plurality of ports operating links according to Optical Transport Network (OTN); and a control module in communication with each of the plurality of ports, wherein the control module operates a signaling and routing protocol;where in the control module is configured to dynamically manage OTN trail termination points. Този клас представлява частен случай на крайна точка, използвана в управлявания елемент, когато не е предвиден за свързване на съответното ниво. Случаите на този клас се използват, когато в един слой, не се предвижда гъвкавост, но директна адаптация към клиента е налице.Оптичeн възел, включващ: множество портове, работещи връзки на оптична  транспортна мрежа (ОТМ), и контролен модул в комуникация с всеки от множеството портове, където контролния модул управлява протокол за  сигнализиране и маршрутизиране ; където контролния модул е конфигуриран за динамично управление на  крайни точки на ОТМ.
Trans European Trunked Radio (TETRA)   система за мобилни комуникации
The first truly open digital private mobile radio standard. TETRA is opening an even  more international PMR market with  widely harmonized frequencies. The European Telecommunications Standards Institute (ETSI) that joins the forces of network operators, national administrations, equipment manufacturers and users defines the standard. Модерна радиотехнология за персонални и обществени мобилни комуникации. Поради определени свои експлоатационни характеристики, TETRA е особено подходяща за нуждите на армията, полицията и другите служби за обществена сигурност, аварийните и противопожарни служби, транспортния сектор, минното дело и въобще във всяка голяма професионална структура.
transfer rate   скорост за предаване на данни
The speed with which data can be transmitted from one device to another. Скоростта, с която данните могата да бъдат предавани от едно устройство до друго.
transit   транзит
Traffic transmission between two interconnection points of the own network with other networks. Пренос на трафик между две точки на взаимно свързване на собствената
мрежа с други мрежи.
transmission & multiplexing standard   стандарт за предаване и мултиплексиране
Transmission and Multiplexing (TM); Integrated Services Digital Network (ISDN) basic rate access; Digital transmission system on metallic local lines - TS 102 080 - V1.4.1 Стандарт за предаване и мултиплексиране.
transnational markets   трансгранични пазари
Markets identified by a Decision of the European Commission which cover the European Union or a substantial part thereof and are located in more than one Member State of the European Union. Пазари, установени с решение на Европейската комисия, които обхващат Европейския съюз или съществена част от него и са разположени в повече от една държава - членка на Европейския съюз.
transparency   прозрачност
The concept of determining how and why information is conveyed through various means. principle ensuring the processes of decision-making are open and understandable to the persons they concern. Principle ensuring the processes of decision-making are open and understandable to the persons they concern. Концепцията за определяне как и защо информацията е предадена чрез различни средства/по различни начини. Принцип, който осигурява процедурите за вземане на решения да бъдат открити и разбираеми за хората, за които се отнасят.
Treaty of the Functioning of the European Union   Договор за функционирането на ЕС
The Treaties of the European Union are a set of international treaties between the European Union (EU) member states which sets out the EU's constitutional basis. They establish the various EU institutions together with their remit, procedures and objectives. The EU can only act within the competences granted to it through these treaties and amendment to the treaties requires the agreement and ratification (according to their national procedures) of every single signatory. Договорът за функционирането на ЕС са набор от международни договори между държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) който определя конституционната основа на ЕС. Те установяват различните институции в ЕС заедно с техните правомощия, процедури и цели. ЕС може да действа единствено в рамките на компетенциите, които са му предоставени чрез тези договори и изменението на договорите изисква съгласуването и ратифицирането (според националните процедури) на всяка един страна.
troubleshooting   разрешаване на проблеми
Systematic approach to locating the cause of a fault in a computer system. Системен подход за локализиране на  причината за поява на грешки в компютърната система.
twisted pair   усукана двойка
A pair of insulated wires wrapped together in a regular spiral pattern to control the effects of electrical noise. The pairs can be shielded or unshielded. Twisted pair is common in telephony applications and in data networks. Усукана двойка изолирани медни проводници, усукани по дължина с определена стъпка за намаляване на смущенията между чифтовете. Обикновено са пакетирани заедно и обвити в кабелна обвивка.
Twitter   Туитър

A social network that also offers mini-blog services. Users communicate via tweets - text messages with a maximum length of 140 characters. Besides being stored on the user’s page in Twitter, tweets can be sent to other users, access to them may be restricted only to "friends" or it may be free for all users.

 

Социална мрежа, която предлага и мини-блог услуги. Потребителите комуникират чрез туитове (tweets) – текстови съобщения с максимална дължина от 140 символа. Освен че се съхраняват на страницата на потребителя в Twitter, туитовете могат да се изпращат на други потребители, достъпът до тях може да бъде ограничен само за „приятелите“ или да бъде свободен за всички потребители.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed