Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
U

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
UN Alliance of Civilizations   Алианс  на цивилизациите
An initiative of Spain supported by Turkey within the UN which has a vital role in fostering greater understanding and dialogue. Инициатива на Испания подкрепена от Турция в рамките на ООН, която има жизнено важна роля за насърчаване на разбирателството и диалога.
UN Charter   Харта на Обединените нации
The foundational treaty of the United Nations. It was signed  in San Francisco, United States, on 26 June 1945, by 50 of the 51 original member countries. (Poland, the other original member, which was not represented at the conference, signed it two months later.) It entered into force on 24 October 1945, after being ratified by the five permanent members of the Security Council – China, France, the Union of Soviat Socialist Republics (later replaced by the Russian Federation), the United Kingdom, and the United States—and a majority of the other signatories.The Charter consists of a preamble and a series of articles grouped into chapters. Договор, който образува и основава международната Организация на обединените нации. Той е подписан на Конференцията за международна организация на обединените нации в Сан Франциско на 26 юни 1945 г.  от 50 от 51-те страни първоначални членки на организацията (Полша го подписва два месеца по-късно). Договорът влиза в сила на 24 октомври 1945 г., след като е ратифициран от петте постоянни члена на Съвета на сигурност – Великобритания, Китай, САЩ, СССР (Руска федерация) и Франция – както и от мнозинството от другите членове. Хартата се състои от встъпление (преамбюл) и членове, групирани в глави.
unbundled access to the local loop, (local loop unbundling)   необвързан  достъп до абонатна линия
Pprovision of full unbundled access to the local loop or shared access to the local loop; without entailing a change in ownership of the local loop. Осигуряване на самостоятелно или съвместно ползване на достъп до абонатната линия, без това да води до промяна в собствеността на абонатната линия.
unbundled access to the local looр   необвързан достъп до абонатна лини
Provision of full unbundled access to the local loop or shared access to the local loop; without entailing a change in ownership of the local loop. Осигуряване на самостоятелно или съвместно ползване на достъп до абонатната линия, без това да води до промяна в собствеността на абонатната линия.
unbundling   отделяне

1.To market or charge for (items or services) separately rather than as part of a package.

"banks may be forced to unbundle costs and charge extra for each cheque processed"

2. To split (a company or conglomerate) into its constituent businesses, especially prior to selling them off.

1.Предлагане на пазара или таксуване на (артикули или услуги) по отделно, отколкото като част от пакет.

"Банките може да бъдат принудени да отделят разходите и да таксуват допълнително всеки обработен чек".

2. Разделяне (на фирма или конгломерат) на съставните му предприятия особено преди да бъдат продадени.
undertaking providing public electronic communications networks and/or services   Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги
Undertaking providing public electronic communications networks and/or services" shall be any sole trader natural person or any legal person, who implements electronic communications for commercial purposes. Предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги" е всяко физическо лице - едноличен търговец, или юридическо лице, което осъществява по търговски начин електронни съобщения
underway   в ход
Something that has already started and it is in progress; being done or carried out. Нещо, което вече е започнало, извършва се или се изпълнява.
Uninet Association (Uninet)   Сдружение „УНИНЕТ”
The Uninet Association has been working since 2007 for the introduction of IDNs in Cyrillic script and the promotion of domain industry in Bulgaria. At present the Association puts efforts in the international recognition of the Bulgarian domain in Cyrillic script and continues assuring the experimental functioning of the domain within certain Internet service providers or through special personal settings due to the contract it has with the I-DNS company. УНИНЕТ е сдружение, което от 2007 г. работи за въвеждането на IDN домейни от първо ниво, изписани на кирилица и популяризиране на домейн индустрията в България. Сдружение УНИНЕТ в момента работи активно за международно признание на българския домейн на кирилица, както и продължава да осигурява експерименталната работа на домейна в определени Интернет доставчици или чрез специални лични настройки, благодарение на сключения договор с компанията I-DNS.
Union of Bulgarian Journalists (UBJ)   Съюз на българските журналисти (СБЖ)
The Union of Bulgarian Journalists is a voluntary association of the Bulgarian journalists for the protection of their professional, social and syndicate rights and interests. Its activities aim at the free exercise of the right to seek, receive and impart information and the ban on censorship. The Union of Bulgarian Journalists works to promote and enhance the role of professional journalism in society and to put its output in compliance with well established professional standards and rules of ethics. http://sbj-bg.eu/ Съюзът на българските журналисти е доброволно сдружение на българските журналисти за защита на техните професионални, социални и синдикални права и интереси. Дейността на Съюза на българските журналисти е насочена към свободното упражняване на правото да се търси, получава и разпространява информация, както и към недопускането на цензура. http://sbj-bg.eu/
Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC)   Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)
The Union of Electronics, Electrical Engineering and Telecommunications (CEEC) is a non-governmental and non-profit creative and professional association – a member of   EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe. The Union has structures in all big cities and technical universities in the capital and around the country. http://sbj-bg.eu/ Съюзът по електроника, електротехника и съобщения  е неправителствено творческо-професионално сдружение с нестопанска цел и е член на EUREL - Convention of National Societies of Electrical Engineers in Europe. Има свои структури във всички големи градове и в Техническите университети в София http://www.ceec.fnts.bg/sp-E+E.htm
Union of Scientists in Bulgaria   Съюз на учените в България (СУБ)

The Union of Scientists in Bulgarian was founded in 1944 by 17 renowned Bulgarian scholars.

The main aim of the Union of Scientists in Bulgaria is to assist the advancement of science and higher education in the country, to promote their prestige and contribution to the prosperity of the Republic of Bulgaria. The USB participates as an independent partner and consultant to the law- and decision-making process for the development of science and higher education. http://www.usb-bg.org/Bg/index_bg.htm

Съюзът на учените в България е учреден през 1944 г. от 17 видни български учени.

Основната цел на СУБ е да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната, да издига техния престиж и принос за просперитета на Република България. Съюзът участва като независим партньор и консултант на законодателната и изпълнителната власт за развитието на науката и висшето образование http://www.usb-bg.org/Bg/index_bg.htm
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)   (ЮНЕСКО)
further universal respect for justice, the rule of law and human rights along with fundamental freedom proclaimed in the UN Charter. усилия ЮНЕСКО се надява да насърчи универсалното зачитане на справедливостта, върховенството на закона, човешките права и основните свободи, прокламирани в Хартата на ООН. Целта на организацията е да работи за мира, унищожаването на бедността, устойчивото развитие и междукултурния диалог чрез образование, наука, култура, комуникация и информация.
universal availability of broadband service   универсална широколентова услуга

Ensuring availability and affordability of a broadband connection in the context of Universal Service

Member States  consider the possibility of incorporating a broadband service within the scope of Universal Service Also known as "universal broadband service", refers to government efforts to ensure all citizens have access to Internet service. Whether traditional universal voice service plans should be expanded to include broadband service has been in discussion for several years in various countries, such as Switzerland, the United States, Finland, UK, Spain,[1] Japan, Singapore, and Taiwan.
Включване на широколентовия достъп в обхвата на универсалната услуга.
universal mobile telecommunication system (UMTS)   универсална мобилна телекомуникационна система
UMTS is a third generation mobile cellular system for networks based on the GSM standard. UMTS uses wideband code division multiple access (W-CDMA) radio access technology to offer greater spectral efficiency and bandwidth to mobile network operators. UMTS е трето поколение мобилна клетъчна система за мрежи по стандарта GSM. UMTS използва широколентова технология за множествен радио достъп с разделяне на кода (W-CDMA), за да предложи по-добра ефективност на спектъра и трафика на операторите на мобилни мрежи.
universal postal service (UPS)   универсална пощенска услуга
Universal postal service is an economic, legal and business term used mostly in regulated industries, referring to the practice of providing a baseline level of postal services to every resident of a country. Универсална пощенска услуга е икономически, правен и бизнес термин, използван най-вече в регулираните индустрии, който се позовава на практиката на предоставяне на изходно ниво на качество за пощенските услуги на всеки жител на една страна.
universal postal union (UPU)   всемирен пощенски съюз
This is a specialized agency of the United Nations that coordinates postal policies among member nations, in addition to the worldwide postal system. Each member agrees to the same terms for conducting international postal duties. This is a specialized UN agency that coordinates postal policies among member countries, in addition to the postal system in the world. Each user agrees to comply with the same conditions for conducting international postal duties.
universal service   универсална услуга

A universal service is an economic, legal and business term used mostly in regulated industries, referring to the practice of providing a baseline level of services to every resident of a country.

The scope of the universal service is defined by national legislation

A fundamental requirement of universal service is to provide users on request with a connection to the public telephone network at a fixed location, at an affordable price. The requirement is limited to a single narrowband network connection, the provision of which may be restricted by Member States to the end-user's primary location/residence, and does not extend to the Integrated Services Digital Network (ISDN) which provides two or more connections capable of being used simultaneously.

Универсалната услуга е икономически, правен и бизнес термин, използван най-вече в регулираните индустрии, който се позовава на практиката на предоставяне изходното ниво на услуги на всеки жител на една страна.

Условията за предоставяне на  същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове.

Универсалната услуга е набор от услуги (приемане и осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания; безплатни повиквания към националните и единния европейски номер за спешни повиквания, факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, подходяща за функционален достъп до Интернет на достъпни цени, определени при спазване на изискванията на Методиката за определяне цените и ценовите пакети на универсалната услуга) с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена. Условията за предоставяне на  същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове.
universal service obligation (USO)   задължение за предоставяне на универсална услуга

A term referring to the practice of providing a baseline level of services to every resident of a country.

The scope of the universal service obligations (USO) is defined by the EC Universal Services Directive (“USD”).

Universal service obligation (USO) is defined as a set of services with a pre-determined quality that shall be offered to all end-users at accessible price irrespective of their location in Bulgaria. The

scope of the USO includes among others: (i) connection to the public telephone network and access to the publicly available telephone services; (ii) access to public pay phones; (iii) provision

of directory services; (iv) placing of emergency free of charge calls to the respective national numbers and to "112"; and (v) access to public telephone services by disabled persons, etc.

Термин,който се отнася до практиката за предоставяне на изходното ниво на услуги на всеки жител на страната.

Универсалната услуга е набор от услуги (приемане и осъществяване на селищни, междуселищни и международни повиквания; безплатни повиквания към националните и единния европейски номер за спешни повиквания, факсимилни съобщения и пренос на данни със скорост, подходяща за функционален достъп до Интернет на достъпни цени, определени при спазване на изискванията на Методиката за определяне цените и ценовите пакети на универсалната услуга) с определено качество, предлагани на всички крайни потребители, независимо от географското им местоположение на територията на страната на достъпна цена. Условията за предоставяне на  същата са нормативно установени в приложимите подзаконови актове
unlocking the electronic ballot box (after the ballot closes)   Отключване на електронната избирателна  урна (след приключване на гласуването )
A cryptographic process in which the electronic ballot box is unsealed just after the election has closed and before the results are counted. Криптографски процес, при който електронната урна се разпечатва,  веднага след  завършване на изборите  и преди резултатите да бъдат преброени.
upfront payments schemes   схема за предварително плащане
Something that is paid or due in advance. Нещо, което се заплаща или се дължи предварително.
usability   Използваемост
The ease with which people can employ a particular tool or other man-made object in order to achieve a particular goal. Лекотата, с която хората могат да използват специален инструмент или друг предмет     за постигане на определена цел.
useful cases and best practices   полезни примери и добри практики
Best practices that were used to successfully achieve a certain goal. Най-добри практики, които са били използвани за успешното постигане на дадена цел.
user   потребител
Any individual or legal entity that uses services as a sender or  a recipient. Всяко физическо или юридическо лице, което ползва услуги като подател или получател.
user ID   потребителско ID
A unique identifier assigned to persons when they subscribe to or register with internet access service or Internet communications service. Уникален идентификатор, определен за лицата при абониране или регистриране за услугата Интернет достъп или за интернет електронна съобщителна услуга.
user-friendly   приятелски за потребителя, лесно за използване
A system or program that relatively untrained users can interact with easily. Система или програма, с която потребители със сравнително малък опит могат лесно да си взаимодействат.
username   потребителско име
Account name or user ID. Име на акаунт или потребителско ID.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed