Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

English word (press for English explanation) 
  Българска дума (натисни за Българско тълкуване) 
website   уеб-сайт
A website or simply site, is a set of related web pages served from a single web domain. A website is hosted on at least one web server, accessible via a network such as the Internet or a private local area network through an Internet address known as a Uniform resource locator. All publicly accessible websites collectively constitute the World Wide Web. Интернет документ, съвкупност от една или повече Интернет страници ; всеки сайт има уникално име - домейн. По типа на съдържание и форма сайтовете могат да бъдат информационни портали, лични сайтове, корпоративни и бизнес сайтове, интернет магазини и др. В наименованието уеб сайт често попадат и различни уеб приложения.
weighted average cost of capital   среднопретеглена цена на капитала
The rate that a company is expected to pay on average to all its security holders to finance its assets.The WACC is the minimum return that a company must earn on an existing asset base to satisfy its creditors, owners, and other providers of capital, or they will invest elsewhere. Процентът, който дадена фирма се очаква да плаща средно на всички свои притежатели на ценни книжа, за да финансира своите активи. WACC е минималната възвръщаемост, която фирмата трябва да спечели за съществуващ актив, за да задоволи своите кредитори, собственици и други доставчици на капитал, в противен случай  те ще инвестират някъде другаде.
whistle-blowers   Изобличители на нередности
Concerned individuals who sound an alarm in order to stop wrongdoings that place human beings at risk; their actions provide an opportunity to strengthen accountability and bolster the fight against corruption and mismanagement, both in the public and private sectors. Лица, които проявяват загриженост и вдигат тревога, за да спрат извършването на нередности и нарушения, поставящи в рискова ситуация хора; действията им дават възможност да се засили отчетността и да се изостри борбата срещу корупцията и лошото управление, както в обществения, така и в частния сектор.
White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity (2008)   Бяла книга на междукултурния диалог:да живеем заедно като равни по достойнство (2008)
Council of Europe “White Paper on Intercultural Dialogue: Living Together as Equals in Dignity”(2008) launched by the Council of Europe Ministers of Foreign Affairs at their 118th Session, Strasbourg, 7 May 2008. Council of Europe document which argues in favour of diversity and understanding based on democracy, human rights and rule of law. Бялата книга на междукултурния диалог на Съвета на Европа: да живеем заедно като равни по достойнство (2008), утвърдена от министрите на външните работи на 118-та сесия, Страсбург, 7 май 2008 г. Документ на Съвета на Европа, който утвърждава разнообразието и разбирателството, основаващи се на демокрацията, човешките права и върховенството на закона.
White papers   бели книги
documents containing proposals for Community action in a specific area or policy. Документи, които съдържат предложения  за действие на Общността в определена област или политика.
wholesale line rental   отдаване на абонатни линии под наем на едро

With WLR the alternative telecoms provider buys a wholesale product from the incumbent (usually in conjunction with a wholesale call product such as CPS) and is then able to produce a single bill for the end user covering calls and line rental. Broadband services can also be provided by the WLR operator (and included in a single bill) if a separate wholesale DSL product is purchased from the incumbent, but this is optional.

Wholesale line rental (WLR) is a service in which a telecommunications operator takes control of all the connections made through a telephone line from the native operator and collects the subscription fee from the subscribers.

При предоставяне на услугата "отдаване на абонатни линии под наем на едро” следва да се осигури възможност на предприятията, предоставящи обществени телефонни услуги, да наемат активни и/или неактивни абонатни линии при спазване на принципите на прозрачност и равнопоставеност.

 Предприятието, което предоставя услугата,  осигурява техническото обслужване и поддържане на абонатната линия.
wide area network (WAN)   регионална, областна, глобална мрежа
Data communications network that serves users across a broad geographic area and often uses transmission devices provided by common carriers. Frame Relay, SMDS, and X.25 are examples of WANs. The biggest WAN is Internet Комуникационна мрежа от данни, която обслужва потребители в обширна географска територия и често използва устройства за пренос предоставени от общи преносители. Frame Relay, SMDS иX.25, могат да бъдат посочени като примери за световни мрежи  WAN. Най-голямата глобална мрежа е Интернет
wideband code division multiple access (w-CDMA)   стандарт за широколентов многократен достъп с кодово разделяне
W-CDMA is an air interface standard found in 3G mobile telecommunications networks. t uses the DS-CDMA channel access method and the FDD duplexing method to achieve higher speeds and support more users compared to most time division multiple access (TDMA) and time division duplex (TDD) schemes used before. W-CDMA (на  Wideband-Code Division Multiple Access), UMTS-FDD , UTRA FDD, или IMT-2000 CDMA Direct Spread е стандарт за безжичен обмен на информация, използван в мобилните 3G телекомуникационни мрежи. Много често се използва като синоним за UMTS. W-CDMA използва многократен достъп с кодово разделяне и директна последователност (DS-CDMA) и дуплекс с честотно деление (FDD) за постигане на по-високи скорости и поддържане на повече потребители.
wide-screen television service   широкоекранна телевизионна услуга
A television service that consists wholly or partially of programmes produced and edited to be displayed in a 16:9 format. Телевизионна услуга, която се състои в разпространяване изцяло или отчасти на програми, произведени и редактирани за изобразяване във формат 16:9.
Wi-Fi (wireless fidelity)   Wi-Fi безжична комуникация
A trademark for the certification of products that meet certain standards for transmitting data over wireless networks. Търговска марка за сертифициране на продукти, които отговарят на определени стандарти за предаване на данни чрез безжични мрежи.
Wi-Fi Protected Access (WPA)   защитен Wi-Fi достъп
Security standard for Wi-Fi wireless technology. Provides better encryption and authentication than earlier WEP system. Стандарт за защита на безжични технологии. Осигурява по-добро шифроване и удостоверяване от по-ранните WEP системи.
Wi-Fi Protected Acess 2 (WPA2)   защитен безжичен достъп
An improved version of WPA which supports robust encryption and higher levels of security. Подобрена версия на WPA, която поддържа силно шифроване (robust encryption) и по-високо ниво на сигурност.
wind-up   ликвидация
To finish or  to bring something to an end. ‘The shop wound up’. Да приключа или да доведа нещо до край. „Магазинът бе ликвидиран”
wireless access point (WAP)   безжична точка за достъп
Device that connects wireless devices to form a wireless network. An access point usually connects to a wired network, and can relay data between wired and wireless devices. Connectivity distances can range from several feet or meters, to several miles or kilometers. Устройство, което свързва други безжични устройства с цел създаване на безжична мрежа. Точката за достъп обикновено се свързва с кабелната мрежа и може да пренася данни  между жични и безжични устройства. Разстоянието за свързване може да варира от няколко крачки или метра до няколко мили, километра.
wireless application protocol (WAP)   протокол за безжични приложения
Through it wireless small devices such as GSM and PDA are connected to the Internet. Чрез него малки безчични устройства като GSM-и и PDA се свързват към Интернет.
wireless audio applications   безжични аудио приложения
Audio applications, including wireless loud-speakers, wireless headphones, wireless headphones for portable use, e.g. portable radios, CD or cassette devices carried by a person; cordless headphones for use in a vehicle. Аудиоприложения, включващи безжични високоговорители; безжични слушалки; безжични слушалки за преносимо използване, например за преносими радиоприемници, компакт диск или касетни устройства, носени от човек; безжични слушалки за използване в превозно средство.
wireless connection   безжична връзка
Connection to a network using radio signals, infrared technology (laser), or satellite transmissions. Осъществяване на мрежова връзка посредством радио сигнали, технология, която работи с инфрачервени лъчи (лазер) или предаване по сателит.
wireless indicator LED   безжичен индикатор
Light that shows activity of the wireless network connection. Лампа, която показва дейността на безжичната мрежова връзка.
wireless local loop   безжична абонатна мрежа
A  term for the use of a wireless communications link as the "last mile / first mile" connection for delivering plain old telephone service (POTS) or Internet access (marketed under the term "broadband") to telecommunications customers. Various types of WLL systems and technologies exist. Термин за използването на безжична комуникационна връзка като връзка тип "последна миля / първа миля" за предоставяне на обикновена стара телефонна услуга (POTS) или достъп до Интернет (пуснати на пазара под  термина "широколентов достъп") за далекосъобщителните клиенти. Съществуват различни видове WLL системи и технологии.
wireless network interface controller (WNIC)   безжичен мрежови интерфейсен контролер
А network interface controller which connects to a radio-based computer network rather than a wire-based network such as Token Ring or Ethernet. Мрежови интерфейсен контролер, който се свързва към радио-компютърна мрежа, вместо към кабелна мрежа като Token Ring или Ethernet.
wireless NIC   безжична NIC  карта
Expansion card that enables a computer to connect to a wireless modem using RF signals. Разширителна карта, която позволява на компютъра да се свързва с безжичен модем, чрез радиочестотни сигнали.
workgroup working group   работна група
A group of people working together temporarily until some goal is achieved. Група от хора, които работят заедно временно, докато се постигне някаква цел.
Working Group on Internet Governance   Работна група по въпросите на управлението на Интернет
The Working Group on Internet Governance (WGIG) was a United Nations multistakeholder Working group initiated after the 2003 World Summit on the Information Society (WSIS). During the first phase of World Summit on the Information Society (WSIS) agreed to continue the dialogue on Internet Governance in the Declaration of Principles and Action Plan adopted on 12 December 2003, to prepare for a decision at the second phase of the WSIS in Tunis during November 2005. In this regard, the first phase of the Summit requested the United Nations Secretary-General to establish a Working Group on Internet Governance (WGIG). Инициирана  след Срещата на върха по въпросите свързани с информационното общество (WSIS. През  първия етап от Световната среща на върха свързана с Информационното общество (WSIS) бе постигнато споразумение да се продължи диалога свързан с управлението на интернет в Декларацията на принципите и работния план приета на 12 декември 2003 г., с цел потготовка за решение на втория етап от WSIS в Тунис през ноември 2005 г. В тази връзка, първият етап от Срещата на върха поиска от главния секретар на Обединените нации да създаде работна група по въпросите свързани с интернет управлението (WGIG).
workshop   семинар
An educational seminar or series of meetings emphasizing interaction and exchange of information among a usually small number of participants: a creative writing workshop. Образователен семинар или поредица от съвещания акцентиращи върху взаимодействие и обмен на информация между обикновено малък брой участници.
World Digital Library (WDL)   Световна цифрова библиотека
Аn international digital library operated by UNESCO and the United States Library of Congress. Международна цифрова библиотека, управлявана от  Юнеско и от библиотеката на Конгреса на САЩ.
World Information Technology and Services Alliance   Световен алианс за информационни технологии и услуги
The World Information Technology and Services Alliance (WITSA) is a consortium of associations from the information and communications technology (ICT) industry around the world. The group claims that it represents over 90% of the world ICT market through its global membership, and has a goal of advancing the growth and development of the ICT industry. Световния алианс по информационни технологии и услуги (WITSA) е консорциум от асоциации бранша в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) от целия свят. Групата твърди, че представлява над 90% от световния пазар на ИКТ чрез глобалната си членство и има за цел да ускори растежа и развитието на ИКТ индустрията.
World Summit on Information Society   Световна среща на най-високо равнище по въпросите на информационното общество
The World Summit on the Information Society (WSIS) was a pair of United Nations-sponsored conferences about information, communication and, in broad terms, the information society that took place in 2003 in Geneva and in 2005 in Tunis. One of its chief aims was to bridge the so-called global digital divide separating rich countries from poor countries by spreading access to the Internet in the developing world. Срещата на върха по въпросите на информационното общество (WSIS) представлява две спонсорирани от ООН конференции по информация, комуникация и в широк смисъл информационното общество,  проведени  през 2003 г. в Женева и през 2005 г. в Тунис. Една от главните и цели е да се преодолее т.нар “глобална цифрова пропаст”, разделяща богатите страни от бедните страни чрез разпространение на достъпа до Интернет в развиващия се свят.
World Trade Organisation (WTO)   Световна търговска организация
The World Trade Organization (WTO) is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. At its heart are the WTO agreements, negotiated and signed by the bulk of the world’s trading nations and ratified in their parliaments. The goal is to help producers of goods and services, exporters, and importers conduct their business. Световната търговска организация (СТО) е единствената глобална международна организация, занимаваща се с правилата за търговия между нациите. В основата и са споразуменията на СТО, договорени и подписани от повечето търгуващи нации по света и ратифицирани в техните парламенти. Целта е да се помогне на производителите на стоки и услуги, износителите и вносителите да осъществяват своя бизнес.
WWW (World Wide Web)   Световна мрежа/ уеб

The World Wide Web (abbreviated as WWW or W3) commonly known as the web) is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. With a web browser, one can view web pages that may contain text, images, videos, and other multimedia and navigate between them via hyperlinks. Not to be confused with the Internet.

World Wide Web (Уърлд уайд уеб; съкратено WWW или W3; още The Web, буквално „Паяжината“), наричана също световна мрежа, мрежата или само уеб, е система от взаимно свързани хипертекстови документи, достъпни през компютърната мрежа Интернет. Документите в World Wide Web, наричани уеб страници, могат да съдържат текст, изображения, видео и други мултимедийни компоненти, а връзките между тях се осъществяват с помощта на хипервръзки.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed