Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Профил на купувача
Обща информация за възложителя
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 0042 Официална страница в интернет: https://www.mtitc.government.bg/...
Удостоверяване на време в Профила на купувача
Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден...
Профил на купувача до 14.04.2016 г.
Вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
[01.10.2014]
Правила за изменение  с рег. №  ВП – 8 от 12.11.2015 г. на Вътрешните правила за възлагане на обществените поръчки в МТИТС (90.36 KB) Правила за възлагане на обществените поръчки в...
Становища от АОП
Становища на Агенция по обществени поръчки
Прилагане на Чл.51, ал.1, т.3 от Закона за обществени поръчки (56.4 KB) Удостоверение за време Тълкуване на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби от Закона за обществените поръчки (ЗОП) ...
Предварителен контрол
Предварителен контрол по чл. 19, ал. 2 т.22 от ЗОП
ПК 14-00-2204/20.02.2015 г. (2.37 MB) Удостоверение за време ПК 14-00-300/05.03.2015 г. (228.47 KB)Удостоверение за време ПК 14-00-1832/17.03.2015 г. (238.61 KB)Удостоверение за време ПК...
Предварителни обявления
Обявление за предварителна информация
ПО №14-00-337-1 2015 (273.24 KB) Удостоверение за време ПО №14-00-337-2.3 2015 (308.76 KB) Удостоверение за време ПО №14-00-337-4 2015 (268.11 KB) Удостоверение за време ПО №14-00-337-5...
Процедури
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на фабрично нови моторни превозни средства за нуждите на Управляващия орган по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.“, публикувано в РОП с уникален номер 0042-2016-0002
[15.04.2016]
със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на един брой ново МПС 6+1 места с висока проходимост“; Обособена позиция 2: „Доставка на един брой ново МПС 8+1 места с висока...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на платформа за подготовка, провеждане и анализ на учения по киберсигурност и осъвременяване на модел и провеждане на учение в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)", публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2016-0001
[14.01.2016]
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, гр. София, ул. „Дякон Игнатий” 9, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка на рекламни материали (сувенири) със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 1 и Обособена позиция № 2: изработка на рекламни материали (сувенири) – група 2“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0020
[23.11.2015]
Предварителен контрол Решение (173.63 KB) Удостоверение за време Обявление (308.28 KB) Удостоверение за време Документация с приложенията (5.28 MB) Удостоверение за време Документация...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Преустройство на ІV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко” № 6” за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти”, Управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г.” – І и ІІ етап”, публикувани в РОП на АОП под номер 00042-2015-0019
[23.10.2015]
Предварителен контрол Решение (238.42 KB) Удостоверение за време Обявление (384.95 KB) Удостоверение за време Документация (1.4 MB) Удостоверение за време Приложения към документация:...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0018
[28.09.2015]
Решение (226.01 KB) Удостоверение за време Обявление (299.84 KB) Удостоверение за време Документация (1.4 MB) Удостоверение за време Приложения (198.5 KB) Удостоверение за време...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране на събития за нуждите на ОПТ и ОПТТИ”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0017
[31.08.2015]
Предварителен контрол Решение (226.51 KB) Удостоверение за време Обявление (362.81 KB) Удостоверение за време Документация (36.94 MB) Удостоверение за време Приложения (80.76 KB)...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и изпълнение на строеж: „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 – о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до о.т. 215)”, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0015
[31.07.2015]
Предварителен контрол Решение (226.23 KB) Удостоверение за време Обявление (384.23 KB) Удостоверение за време Документация (30.38 MB) Удостоверение за време Разяснение №1 по...
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА СТРОЕЖ: „ПЪТНА ВРЪЗКА ЗА ЛЕТИЩЕ „СОФИЯ“ С ОБХВАТ ОТ БУЛ.“БРЮКСЕЛ“ (от о.т. 201-о.т. 206 до о.т. 255-о.т. 226) ДО УЛ. „МИМИ БАЛКАНСКА“ (от о.т. 214 до о.т. 215)“, публикувана в РОП на АОП с уникален номер 00042-2015-0016
[31.07.2015]
Решение (231.2 KB) Удостоверение за време Обявление (373.99 KB) Удостоверение за време Документация (30.24 MB) Удостоверение за време Приложения към документация (1.56 MB) Удостоверение...

      12345678 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed