Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Удостоверяване на време в Профила на купувача

Удостоверението за време е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други.

Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис удостоверение за време се издава от Доставчик на удостоверителни услуги.

В Профила на купувача е внедреното автоматизирано удостоверяване на време. При качване на файл сървърът на сайта генерира заявка за удостоверяване на време, изпраща я до сървъра на доставчик на удостоверителни услуги и записва получения отговор. Операцията се извършва без намесата на автора на информацията или администратор на сайта.

Профилът на купувача визуализира резюме на получения отговор чрез поставяне на мишката върху иконата на удостоверението,

То съдържа сериен номер, чрез който може да бъде верифицирано независимо на съответната страница на сайта на избрания доставчик на удостоверителни услуги:

https://www.b-trust.org/bg/spravki-i-uslugi/udostoveriavane-na-vreme

Профил на купувача
Процедури
Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Пазарни консултации
Становища на АОП
Търгове
Структури към МТИТС

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Профил на купувача до 14.04.2016 г.


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed