Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обща информация за възложителя

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

Партиден номер в Регистъра на обществените поръчки - 0042

Официална страница в интернет: https://www.mtitc.government.bg/

Данни за кореспонденция:

Адрес:1000, гр. София,  ул. „Дякон Игнатий” № 9

факс: 02/988 – 5094; eлектронна поща: Изпрати съобщение

Лице за контакти:

Началник на отдел „Обществени поръчки“ - Цветелина Хантова, тел. 02/ 940 9392

Дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“

Работно време: 9.00 – 17.30 ч.

Профил на купувача
Процедури
Събиране на оферти с обява. Покана до определени лица
Пазарни консултации
Становища на АОП
Търгове
Структури към МТИТС

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Профил на купувача до 14.04.2016 г.


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed