Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив 04.02.2013
Голям размер

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски отвори подадените оферти за участие в откритите процедури за предоставяне на концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на „Централна железопътна гара Пловдив“.

За пристанищен терминал „Бургас – Запад“ са подадени документи от „БМФ Порт Бургас“ ЕАД, а за жп гарата в Пловдив – от ДЗЗД „Железопътна гара – Пловдив“.

И за двете концесионни процедури предоставеният срок е 35 години, с което се цели да се стимулира и мотивира концесионерът да инвестира и развива дългосрочно обекта на концесия. Началната дата на концесиите е датата на влизане в сила на концесионния договор.

Подадените оферти за участие в концесионните процедури ще бъдат разглеждани според критериите за подбор по Закона за концесиите: икономическо и финансово състояние; пригодност за изпълнение на професионална дейност и технически възможности и професионална квалификация.

***

Пристанищен терминал „Бургас – Запад“ е с площ от 641 499 кв. м в гр. Основен предмет на концесията е управление на услугата от обществен интерес и управление и поддържане на пристанищния терминал на риск на концесионера срещу правото на концесионера да извършва на терминала пристанищни услуги. На терминала могат да се извършват пристанищни услуги по обработка на товари и поща; и морско-технически услуги (швартоване, снабдяване на корабите с електроенергия, телефон и вода), за извършването на които се изисква използване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения.

Централната железопътна гара Пловдив е с концесионна площ 38 790 кв.м. и включва поземлени имоти и построените върху тях съществуващи сгради и съоръжения. Към обекта на концесията се включват и сградите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера с негови средства при условия и по ред, определени с концесионния договор. Основен предмет на концесията е частичното изграждане жп гарата в Пловдив и нейното управление и поддържане на риск на концесионера. Като допълнителен предмет на концесията се предвижда поддържането в добро състояние на обекта и в непрекъсната наличност на услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването на качество на предоставяните услуги за срока на концесията в съответствие с клаузите на концесионния договор.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116
Архив - Април
Пон Вт Ср Чет Пет Съб Нед
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30  

Новини

Пощенска карта в колекционерски тираж отбелязва 120 години българското морско търговско корабоплаване
Министър Московски откри церемонията по случай 125-та годишнина на ТСВ
Министър Московски отвори офертите за концесия на пристанищен терминал „Бургас – Запад“ и на Централна жп гара Пловдив

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed