Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Княжество България (1879-1908 г.)
1879 - 1892 гг.

 

I. ОБИКНОВЕНИ ПОЩЕНСКИ МАРКИ

1 8 7 9 г.

1879 (1 май). Редовни - "Сантими". П. висок с гравюра в Печатница за държавни книжа - Петербург. В. зн. 1. Наз. Р 141/2:15. Листа четири крила (5х5).

Лъвът от българския държавен герб.

1

marki_katalog/kniagestvo/01_5.jpg (9662 bytes)

2

marki_katalog/kniagestvo/01_10.jpg (9132 bytes)

3 

marki_katalog/kniagestvo/01_25.jpg (9216 bytes)

5 с. 10 с.25 с.
4 

marki_katalog/kniagestvo/01_50.jpg (9401 bytes)

5

marki_katalog/kniagestvo/01_1.jpg (8871 bytes)

50 с.1 фр.

1-5 (5)

Тиражи: 1 - 250 000; 2 - 100 000; 3 - 500 000; 4-5 - по 150 000. * В употреба: до 1896 г. * 1 е отпечатана на три пъти - с поръчки от 3.XII.1878 г., 13.VII.1879 г. и 21.V.1880 г. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на тънка хартия. * 2 срязана наполовина е използвана вместо марка от 5 сантима или 5 стотинки. * Непосредствено след Освобождението България няма собствена парична единица. В съответствие с изис-кванията на Всемирния пощенски съюз номиналните стойности на първите български пощенски марки са в парична единица - златен франк, като 1 франк = 100 сантима. * Със закон от 4 юни 1880 г. е въведена българската парична единица 1 лев = 100 стотинки. До въвеждане на новите парични знаци пощите използват разчета 1 франк = 1 лев.

1 8 8 1 г.

1881 (10 април). Редовни - "Първи стотинкови". П. висок с гравюра в Печатница за държавни книжа - Петербург. В. зн. 1. Наз. Р 141/2:15. Листа четири крила (5х5).

6

marki_katalog/kniagestvo/02_3.jpg (10282 bytes)

7

marki_katalog/kniagestvo/02_5.jpg (11540 bytes)

8 

marki_katalog/kniagestvo/02_10.jpg (9424 bytes)

3 ст. 5 ст. 10 ст.
9

marki_katalog/kniagestvo/02_15.jpg (10804 bytes)

10

marki_katalog/kniagestvo/02_25.jpg (9809 bytes)

11

marki_katalog/kniagestvo/02_30.jpg (10231 bytes)

15 ст. 25 ст. 30 ст.

6-11 (6)

Тиражи: 6 - 620 000; 7 - 1 010 000; 8 - 360 000; 9 - 500 000; 10 - 260 000; 11 - 310 000. * В употреба: до м. декември 1882 г. * 6-11 са отпечатани с две поръчки - от 3.I.1881 г. и 15.Х.1881 г. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на тънка хартия. * 6, 8 и 11 срязани наполовина - вертикално или по диагонала - са използувани вместо марки от по-ниски номинални стойности. * От 7 има с обърнат фон. * Със същите сюжети 14-19.

1 8 8 2 г.

1882 (4 декември). Редовни - "Голям лъв"- I. П. висок с гравюра в Печатница за държавни книжа - Петербург. В. зн. 1. Наз. Р 141/2:15. Листа четири крила (5х5).

12 

marki_katalog/kniagestvo/03_1.jpg (6955 bytes)

13

marki_katalog/kniagestvo/03_2.jpg (8211 bytes)

14

marki_katalog/kniagestvo/03_3.jpg (8016 bytes)

1 ст. (25.V.1885)2 ст. (25.V.1885) 3 ст.
15

marki_katalog/kniagestvo/03_5.jpg (8599 bytes)

16

03_10.tif (111176 bytes)

17 

marki_katalog/kniagestvo/03_15.jpg (9719 bytes)

5 ст.10 ст. 15 ст.
18

marki_katalog/kniagestvo/04_25.jpg (11241 bytes)

19

marki_katalog/kniagestvo/04_30.jpg (9544 bytes)

20

marki_katalog/kniagestvo/04_50.jpg (9938 bytes)

25 ст. 30 ст. 50 ст.

12-20 (9)

Тиражи: 12 - 950 000; 13 - 270 000; 14 - 1 318 000; 15 - 2 515 000; 16 - 2 430 000; 17 - 5 040 000; 18 - 2 125 000; 19 - 455 000; 20 - 405 000. * В употреба: до м. май 1891 г. * 12-13 са изготвени с ортографически грешки: "единъ стотинкъ" (вм. "една стотинка") и "два стотинки" (вм. "две стотинки"). * 12-20 са отпечатани по пет поръчки: - от 4.IX.1882 г. (пуснати в употреба на 4.XII.1882 г.) - 3, 5, 10, 15, 25, 30 и 50 ст.; - от 31.III.1884 г.: 3, 5, 10, 15 и 25 ст.; - от 8.II.1885 г.: 5, 10, 15, 25, 30 и 50 ст.; - от 2.II.1885 г. (пуснати в употреба на 25.V.1885 г.): 1 и 2 ст.; - от 23.V.1886 г.: 3, 5, 10, 15, 25, 30 и 50 ст. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси. 12-13 са на тънка хартия. От 12-14 има и на дебела, а от 14-20 - на много тънка хартия. От 14 са известни с обърнат фон, а от 15 - розова, вместо зелена. * Със същите сюжети 6-11.

1 8 8 4 г.

1884 (1 май). Надпечатки - нови номинални стойности. П. типографен.

21

06_10_1.tif (109964 bytes)

22

06_30_1.tif (109486 bytes)

23

06_25_1.tif (111176 bytes)

3 ст. в. 10 ст. черна надп.
              в. 16
5 ст. в. 30 ст. червена надп.
              в. 11
15 ст. в. 25 ст. червена надп.
                в. 18

21-23 (3)

Тиражи: по 20 000. * В употреба: до 30 октомври 1888 г. * Размери на надпечатките: 21-22 - височина 7.5 мм (цифри - тип "латине инициални"), 23 - височина 12.5 мм (цифри - тип "роман капител"). * Отличителни белези: ясни контури на надпечатката, слаб релефен отпечатък на обратната страна на марката. * Със същите сюжети 24-26.

1 8 8 5 г.

1885 (5 април). Надпечатки - нови номинални стойности. П. литографен.

24

06_10.tif (111896 bytes)

25

 06_30.tif (110168 bytes)

26

06_25.tif (110812 bytes)

27

06_1.tif (121058 bytes)

3 ст. в. 10 ст. черна надп. в. 16 5 ст. в. 30 ст. червена надп. в. 11 15 ст. в. 25 ст. червена надп. - в. 18 50 ст. в. 1 фр. черна надп. в. 5

24-27 (4)

Тиражи: по 10 000. * В употреба: до 30 октомври 1888 г. * Вид и размери на надпечатките: като 21-23. * Отличителни белези: плътен отпечатък, размазани контури на надпечатката, по-светло червен цявт на 25-26. * Със същите сюжети 21-23.

1 8 8 6 г.

1886 (25 август). Редовни - "Голям лъв" - II. П. висок с гравюра в Печатница за държавни книжа - Петербург. В. зн. 1. Наз. Р 14Ѕ:15. Листа четири крила (5х5).

28

07_01.tif (107852 bytes)

29

07_02.tif (108674 bytes)

30

07_1.tif (108852 bytes)

1 ст.2 ст.1 лв. (1.I.1887)

28-30 (3)

Тиражи: 28 - 15 000 000; 29 - 10 000 000; 30 - 100 000. * В употреба: до 1 октомври 1901 г. * От всички стойности се срещат с по-тъмни или по-светли нюанси, както и отпечатани на много тънка хартия.

Цветовете на марките от 1 до 30 са силно чувствителни към вода и слънце.

1 8 8 9 г.

1889-1901. Редовни - "Малък лъв". П. висок с гравюра в Национална печатница - Париж, Държавна печатница - Виена, Държавна печатница - София. Наз. Г 131/4:131/2; Г 123/4; Л 101/2; Л 11, Л 111/2. Листа две крила (10х10), също и две крила (12х15) за 31-40.

Лъвът от българския държавен герб.

31

08_1.tif (106248 bytes)

32

08_2.tif (107864 bytes)

33

08_3.tif (107286 bytes)

34

08_5.tif (108370 bytes)

1 ст.2 ст.3 ст. 5 ст.
35

08_10.tif (102258 bytes)

36

08_15.tif (107466 bytes)

37

08_25.tif (108066 bytes)

38

09_30.tif (109118 bytes)

10 ст.15 ст. 25 ст.30 ст.
39

09_50.tif (105398 bytes)

40

09_1.tif (105484 bytes)

41

09_2.tif (109306 bytes)

42

09_3.tif (108296 bytes)

50 ст.1 лв.2 лв.3 лв.

31-42 (12)

* В употреба: до 1 октомври 1901 г. * 31-42 имат различни издания със следните отличителни белези:

А. Парижко (1889-1891) - 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25, 30 и 50 ст. и 1 лв. П. в Национална печатница - Париж, Франция; хартия - бяла до сива, гладка, добре пресована, без в. зн.; наз. Г 131/4:131/2; листа по 360 марки: две крила по 180 марки (12х15); тиражи: 1 ст. - 1 036 800; 2 ст. - 1 000 080; 3 ст. - 1 000 080; 5 ст. - 10 041 840; 10 ст. - 999 360; 15 ст. - 1 000 080; 25 ст. - 1 000 080; 30 ст. - 3 996 360; 50 ст. - 2 000 160; 1 лв. - 1 000 080.

Б. Виенско (1892) - 15 и 25 ст.; П. в Държавна печатница - Виена, Австро-Унгария; хартия - бяла, жилава, добре пресована, без в. зн.; наз. Л 101/2,   Л 11 или Л 111/2; листа в две крила (10х10); тиражи: 15 и 25 ст - по 5 000 000.

Основна отлика на изданието е дебелонаслоената, трудноизмиваема гумировка, водеща до нагъване на измитите марки.

В. Софийско (1893-1901) - 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 ст. и 2 и 3 лв. П. в Държавна печатница - София; листа две крила (10х10). Според вида на хартията и назъбванията изданието има следните особености: а) на много тънка хартия (пелюр), с наз. Л 101/2, Л 11, Л 111/2 - 10 ст. (1893); б) на грапава хартия, с наз. Г 123/4 - 1, 5, 10, 15 и 25 ст. (1895-1898); в) на хартия с в. зн. 2, с наз. Г 123/4 или Л 113/4 - 2 лв. и 3 лв. (1896); г) на обикновена хартия, с наз. Л 101/2 и Л 111/2 - 5, 10, 15 и 25 ст.; с наз. Л 11 - 1, 5, 10, 15 и 25 ст. (1895-1898); д) на целулозна хартия, с наз. Г 123/4 - 1, 2, 3, 5, 10, 15 и 25 ст. (1898-1901).

* Тиражи (общо за "Софийското" издание): 1 ст. - 19 528 000; 2 ст. - 1 054 000; 3 ст. - 1 012 000; 5 ст. - 7 635 000; 10 ст. - 7 108 800; 15 ст. - 14 025 000; 25 ст. - 2 020 000; 2 лв. - 205 000; 3 лв. - 100 000.

* Стойностите от 30 ст., 50 ст. и 1 лв. са само от "Парижкото" издание, а 2 лв. и 3 лв. - само от "Софийското" и са оптечатани само веднъж. Най-редки са марките с наз. Л 11; за 2 лв. и 3 лв. - с наз. Л 111/2.

1 8 9 2 г.

1892 (26 януари). Надпечатка - нова номинална стойност. П. типографен.

Лъвът от българския герб.

43

15 ст. в. 30 ст. черна надп.

                в. 38

10_30.tif (108752 bytes)

Тираж: 1 000 000. * В употреба: до 31 май 1892 г.
1879 - 1892 гг.
1895 - 1907 гг.

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed