Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Заявление за участие в конкурс

Приложение № 2
към чл. 17, ал. 1

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

за длъжност..........................................
(наименование на длъжността)
административно звено..............................................................
(наименование на звеното)


ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Трите имена на кандидата  
Дата на раждане  
Място на раждане  
Адрес за кореспонденция  
Телефон, факс и електронен адрес за контакти  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Вид и степен на завършено висше образование

Наименование на висшето училище Образователно-квалификацион-на степен Специалност
     
     
     
     

Допълнителна квалификация

Тема/наименование на квалификационната програма и курс Период и място на провеждане Получени дипломи, сертификати и удостоверения
     
     
     

     Забележка. Тук се посочват квалификационни програми и курсове, които не са съпроводени с придобиване на образователно-квалификационна степен.


Компютърни умения

     Посочете кои софтуерни продукти ползвате.
     .........................................................................................................................................
     .........................................................................................................................................
     .........................................................................................................................................


Чужди езици

     Посочете Вашата самооценка за степента на писмено и говоримо владеене на съответния чужд език, като използвате 5-степенната скала, при която "5" е най-високата степен. Ако притежавате сертификати и удостоверения за подготовка по съответния език, отбележете ги в последната колона.

Чужди езици Писмено Говоримо Дипломи, сертификати, удостоверения
       
       
       


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

     Посочете всички организации, в които сте работили, като започнете с последната, в която работите или сте били на работа. Посочват се и трудови ангажименти, като свободна професия и самонает.

Организации,
в които сте работили
Период Наименование на заеманите длъжности Основни дейности и отговорности
       
       
       


     Прилагам следните документи:
     1. .........................................
     2. .........................................
     3. .........................................


     Подпис:                                                                                                       Дата:

 

Приложение
 Заявление за участие в конкурс (50 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed