Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Декларация по чл. 17 от НПКДС

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /та/......................................................................

Лична карта №..............., изд. на.............от......................................

ЕГН...................................адрес..................................................

Пощенски код.................................тел.........................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, че

1. Съм навършил пълнолетие и съм:

а) български гражданин;

б) гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз;

в) гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

г) гражданин на Конфедерация Швейцария;

Ненужното се зачертава.

2. Не съм поставен под запрещение;

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;

4. Не съм лишаван по съответен ред от правото да заемам определената длъжност.

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

                      

Дата:.............................

Декларатор...............................

Приложение
 Декларация по чл. 17 (24.5 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed