Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на „Актуализирана национална програма цифрова България 2016-2020“ (Цифрова България 2020)

Голям размер

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет са основните елементи, характеризиращи информационното общество (ИО) и представляват важен фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите. Създаването на условия за повсеместен достъп до ИКТ и Интернет и тяхното широко използване са основна предпоставка за развитието на иновативно и приобщаващо общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите.

Оценявайки значението на ИКТ и Интернет, Европейската Комисия (ЕК) публикува през 2010 г. „Програма в областта на цифровите технологии в Европа“, известна като „Цифровата програма за Европа“ (ЦПЕ), която е свързана пряко с решаване на проблемите в областта на информационните технологии и Интернет. Тя е една от седемте водещи политически инициативи в рамките на „Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж Европа 2020“,  имаща за цел подготовка на икономиката на ЕС за предизвикателствата на следващото десетилетие.

Република България също провежда активна политика в областта на развитието и широкото използване на ИКТ, която е очертана в националните стратегически планови и програмни документи. С Решение на 230-то заседание на Съвета по европейски въпроси (СЕВ) от 17 януари 2011 г. бе създадена подгрупа към Работна група № 31 „Европа 2020" с цел координиране на работата, свързана с изпълнението на дейностите по Цифровата програма на Европа, с водещо ведомство Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В тази връзка бе разработена Национална програма „Цифрова България 2015“ и План за нейното изпълнение.

През новия програмен период (2014-2020 г.), основните приоритетни области, заложени в Цифровата програма за Европа остават да действат, като предвид икономическите процеси в световен мащаб новата Европейска комисия поставя особен акцент на изграждането на цифров единен пазар на Европейския съюз. За постигане на тази цел, на 6 май 2015 г. Комисията прие стратегия за цифровите технологии за единния пазар. Стратегията, която има многогодишен характер, се фокусира върху ключови взаимосвързани действия, които да бъдат предприети на равнище ЕС.

С оглед необходимостта от актуализация на националната политическа рамка в областта на ИКТ във връзка с новия програмен период 2014-2020 г., действащият до момента програмен документ следва да бъде актуализиран с времеви хоризонт 2020 г.

Настоящата програма представлява актуализирана, надградена и усъвършенствана версия на действащата до момента Национална програма „Цифрова България 2015“, като отчита постигнатото до момента и взема предвид новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, приобщаващ, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж в периода 2016-2020 г.

С тази програма се цели модернизиране и повсеместно въвеждане на интелигентни ИТ решения във всички сфери на икономиката и социалния живот, чрез създаване на: среда за широко прилагане на ИКТ, национална инфраструктура, иновативни електронни услуги от нов тип за бизнеса и гражданите, единни стандарти и постигане на висока степен на мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост. В нея са заложени целите, мерките и дейностите, ангажимент на различните ведомства за постигането на основните стратегически приоритети.

1)      Проект на „Актуализирана национална програма цифрова България 2016-2020“ (Цифрова България 2020)

2)      План за действие – Пътна карта 2016-2020

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed