Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
1_.jpg
МТИТС и подчинените му структури
      Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията Български морски квалификационен център ЕАД Български пощи ЕАД Главна дирекция „Гражданска...
.jpg
Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат
Списък, приет с решение № 214 на Министерският съвет от 25 Март 2016. Списък, приет с решение № 103 на Министерският съвет от 17...
Законова рамка
Закон за достъп до обществена информация
Този закон урежда обществените отношения, свързани с правото на достъп до обществена информация, както и с повторното използване на информация от обществения сектор. (255.2 KB) Директива...
Политика на ЕС по отворени данни
Open_data.jpg
Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, дирекция „Данни“ , сектор „Политика за данните и иновации“представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа след 2015 година
България е сред първите осем страни в Европейския съюз, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн в класацията „Развитие на отворените данни в Европа за 2015 - 2016 г.“ Останалите, задаващи насока за...
EU.jpg
Европейската комисия, Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, Unit G.3 Value Data Chain представя на европейския портал за данни зрелостта на отворените данни в Европа през 2015 година
  Контекст: Отворените данни, Цифровата програма за Европа и Стратегията за цифров единен пазар        Отварянето на данни е основна задача в Цифровата програма за Европа (2010) и съществен...
Насоки на EK относно препоръчителните стандартни лицензии, наборите от данни и таксите за повторна употреба на документи
Насоки на EK относно препоръчителните стандартни лицензии, наборите от данни и таксите за повторна употреба на документи ...
2_european_commission1.jpg
Общоевропейски портал за отворени данни
  Eвропейската комисия (ЕK) стартира Open Project Data Portal (ODPP) с амбицията да обхваща пълния набор от дейности за разгръщане на инфраструктура за пан-европейски портал за данни,... ...
Обществени консултации
european_commission1.jpg
Европейската комисия чрез своите специализирани звена ГД “Информатика, oперативно-съвместими решения за европейската публична администрация” и ГД “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” провежда обществено проучване
В срок до 30 май 2014 г. ЕК ще  събира информация по проучване на тема: “Състояние на лицензионните практики, свързани с данните на ниво ЕС и държави-членки, в обхвата на...
pp.jpg
Обществена консултация на Общоевропейски портал за отворени данни
Европейският портал за данни (EDP) обхваща набор от дейности и услуги с добавена стойност за европейските страни (http://www.europeandataportal.eu/).   През 2015 г. беше изпълнена първата...
1_european_commission1.jpg
Обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор
Целевите групи на обществените консултации са всички граждани и организации, особено повторните ползватели на информацията в обществения сектор (предприемачи, частни лица), обществени органи,... ...
Проучване и анализ в областта на отворените данни
EU.jpg
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за състоянието на процеса по отваряне на данните към 01 Юли 2016 г.
Резултат от анализа на анкетираните български ведомства за развитие на процеса по отваряне на...
open_data1.jpg
Aнализ за готовността за въвеждане на инициатива за отворени данни в българия
АНАЛИЗ ЗА ГОТОВНОСТТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ В...

      12 Следваща Последна  
Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed