Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейската комисия чрез своите специализирани звена ГД “Информатика, oперативно-съвместими решения за европейската публична администрация” и ГД “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” провежда обществено проучване
Голям размер

В срок до 30 май 2014 г. ЕК ще  събира информация по проучване на тема: “Състояние на лицензионните практики, свързани с данните на ниво ЕС и държави-членки, в обхвата на програмата “Оперативно-съвместими решения за европейската публична администрация”, за споделяне и повторна употреба”. Целта му е да се оценят практиките в държавите-членки (ДЧ) относно общи и специални лицензи при публикуване на отворени данни. Резултатите ще допринесат за бъдещи действия като: насърчаване употребата на лицензи, сравнителни анализи на популярни лицензи в ДЧ, оценка на необходимостта от общи лицензи и др.

Обръщаме се към заинтересованите институции с молба да се включат в инициативата и да попълнят посочения по-долу въпросник:

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=licensing

Въпросникът се основава на вече извършената работа в рамките на проекта LAPSI и на резултатите от изследването на ГД “Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”, при които публичните администрации бяха поканени да предоставят информация, свързана с използваните лицензионни практики при освобождаване на информацията в публичния сектор.

На публичните администрации се налага все повече да отворят своите данни, но липсата на координация на европейско равнище, заедно с наличието на множество различни подходи към лицензирането на отворени данни, ограничава възможностите за комбиниране на отворените данни, идващи от различни източници с множество лицензи. Затова е необходимо да се разберат по-добре настоящите лицензионни практики на европейските публични администрации и да се определят техните нужди при публикуването на отворени данни. Проучването ще спомогне да се предоставят полезни насоки за това как да се подобри правната съвместимост за споделяне и повторно използване на отворени данни между ДЧ.

Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed