Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществена консултация на Общоевропейски портал за отворени данни
Голям размер

Европейският портал за данни (EDP) обхваща набор от дейности и услуги с добавена стойност за европейските страни (http://www.europeandataportal.eu/).

 

През 2015 г. беше изпълнена първата стъпка при оценката за степента на зрялост на държавите членки относно изпълнението на политиката по отворени данни. Резултатите от тази оценка са обобщени в доклада "Open Data Maturity in Europe". Тази дейност се нарича landscaping и се повтаря отново тази година, за да се съпоставят резултатите от 2015 г. с текущото състояние през 2016 г. Това ще помогне да се оцени напредъка за една година и ще замести ePSI scoreboard от 2016 г. нататък.

 

На интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са публикувани: насоки относно попълването на проучването и обобщения материал за 2015 г. (на български и английски език). Допълнителна информация в областта на отворените данни може да намерите на банера „Отворени данни“.

 

Въпросникът за 2016 г.  (132.79 KB) трябва да бъде попълнен и изпратен в срок до 10 юни 2016 г. на следните два електронни адреса: rantonova@mtitc.government.bg и adimova@mtitc.government.bg. В допълнение към въпросника има кратка методика, изготвена, за да помогне при разбирането на цялостния подход при структуриране на landscaping и реализиране на проучването (738.3 KB) и по-детайна информация (262.04 KB).

 

За консултация: Рени Антонова тел. 949 2104 и Анелия Димова тел. 949 2250.

Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed