Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки 22.03.2016
Голям размер

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп., бр. 11 от 2012 г.).

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17,30 часа на 21 април 2016 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

Мотиви

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки е изготвен на основание чл. 76 от Закона за пощенските услуги.

Основни акценти в проекта на наредба:

 • Увеличаване на броя на допълнителните издания по чл. 3, ал. 3 от наредбата, които могат да бъдат включвани в Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати. Предвиденото изменение цели развитие както на маркоиздаването, така и на българския филателен пазар;
 • Допълнение на чл. 2 от Наредбата с нова ал. 3 за критериите, на които следва да отговарят предложенията за пощенско филателните издания за включване в Годишния тематичен план за следващата календарна година. С това допълнение ще се постигне публичност на критериите, както и редуциране на броя на направените предложения;
 • Изменения, произтичащи от опита, натрупан в процеса на прилагане на акта;
 • Изменения, свързани с прецизиране на съществуващи текстове.

Пълният текст проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки  може да се види в Приложението.

Лица за контакти:

г-жа Людмила Зимбилева – началник на отдел „Развитие на пощенските услуги“, стая 404,
тел.: (+359 2) 949 24 03,
e-mail: lzimbileva@mtitc.government.bg

г-жа Ваня Митова – главен експерт в отдел „Развитие на пощенските услуги, стая 406,
тел.: (+359 2) 949 24 06,
e-mail: vmitova@mtitc.government.bg

Приложения
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (58.5 KB)
 Становища и предложения по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки (11.7 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed