Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България 27.05.2016
Голям размер

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица до 17:30 часа на 28.06.2016 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, София, ул. „Гурко” № 6, етаж ІV.

 

Мотиви

Проектът Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България е изготвен на основание чл. 9 от  Закона за електронните съобщения.

В проекта на политика са отразени настъпилите промени на национално и международно ниво, оказващи влияние върху дейността по планиране и разпределение на радиочестотния спектър, като:

- приемането на България за член на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. изисква националните стратегически документи, законови и подзаконови нормативни актове да се преработят в съответствие със законодателството на Съюза;

- проведените Световни конференции по радиосъобщенията през 2012 и 2015 г. определиха някои нови тенденции в използването на радиочестотния спектър в световен мащаб;

- в Европейския Съюз, в Международния съюз по далекосъобщенията и Европейската конференция по пощи и телекомуникации са приети редица актове в областта на използването на радиочестотния спектър, които рефлектират върху Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър.

Пълният текст на проекта на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България може да се види в Приложението.

 

Лица за контакти:

г-н Димитър Димитров – началник на отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.: (+359 2) 949 23 37,
e-mail: didimitrov@mtitc.government.bg

г-жа Теодора Пасарелска – главен експерт в отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.: (+359 2) 949 21 02,
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

Приложения
 Проект на Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България (52.56 KB)
 Таблица с постъпилите в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по проект на Аактуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България (184 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed