Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) 15.07.2016
Голям размер

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен проект на изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС).

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 15 август 2016 г.

МОТИВИ

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Той е в резултат на изпълнение на решение на Съвета по националния радиочестотен спектър, свързани с изпълнение на решения на Европейската комисия, с които се осигурява хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения с цел осигуряване на условия за развитие на безжични широколентови мрежи (LTE) в Република България.

С проекта се изпълняват изискванията на Решение 2010/267/ЕК и на Решение 2012/243/ЕК, относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790 - 862 МНz (радиочестотния обхват 800 МНz, наречен още „цифров дивидент“) за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в ЕС.

С изменението и допълнението на НПРРЧС радиочестотни ленти 811-821 MHz и 852-862 MHz се определят за гражданско ползване, с което ще се осигурят условия за развитие на безжични широколентови мрежи (LTE) в Република България.

 

Пълният текст на проекта за изменение и допълнение на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър (Обн., ДВ, бр. 60 от 2004 г., изм. и доп., бр. 69 от 2004 г.; бр. 31 от 2005 г.; бр. 16 от 2006 г.; бр. 76 от 2011 г.; бр. 73 от 2012 г.; бр. 59 от 2013 г.; бр. 16 от 2014 г.; бр. 46 от 2015 г.) може да се види в Приложението.

Лица за контакт:

г-н Димитър Димитров – началник отдел „Управление на радиосъобщенията“,
тел.: 02/ 949 23 37,
e-mail: ddimitrov@mtitc.government.bg

г-жа Теодора Пасарелска - главен експерт в дирекция „Съобщения” и организационен секретар на СНРЧС,
тел. 02/ 949 2101,
e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg

Приложения
 Проект за изменение и допълнение на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър (54 KB)
 Таблица с отразени становищата от общественото обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) (192 KB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed