Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Голям размер
Основни функции

 


 

Изпълнителна Агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - гр.Русе е към министъра на транспорта.

Изпълнителната агенция е администрация за осъществяване на административно обслужване и свързаните с това дейности към определен министър.

Изпълнителна агенция се създава с постановление на Министерския съвет. Тя е юридическо лице, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

Изпълнителната агенция се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Изпълнителният директор на изпълнителната агенция се назначава от министъра, към който е създадена агенцията, съгласувано с министър-председателя за срок пет години без ограничения за броя на мандатите, за които едно лице може да заема тази длъжност.

Функции

 1. Агенцията изпълнява функции в съответствие с вътрешното и международното право относно обслужване проучването и поддържането на условията за корабоплаване във вътрешните водни пътища на Република България.
  1. Агенцията участва в работата на Дунавската комисия в Будапеща, в Работната група по вътрешен воден транспорт към Европейската кономическа комисия (ИКЕ ) при ООН в Женева в Смесената българо-румънска комисия за р. Дунав в Смесената българо-румънска комисия за моста Русе - Гюргево, както и в работата на други  международни организации, свързани с инфраструктурата, екологията и други проблеми по р. Дунав и по европейските вътрешни водни пътища.
  2. Агенцията изготвя становища по проектите на актове на органите и организациите по т.1 и участва със свои експерти и специалисти в работните им сесии.
  3. Агенцията осигурява изпълнението на решения и препоръки на международните органи и организации по т. 1, отнасящи се до българския участък от р. Дунав.
 2. Агенцията осъществява дейността си, като:
  1. осигурява навигационно-пътната обстановка чрез дъноудълбочителни, водолазни, трални и съдоподемни дейности за поддържане на корабоплавателния път по р.Дунав и в акваториите на пристанищата и зимовниците, за безопасността на корабоплаването в общия българо-румънски участък от реката;
  2. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на р.Дунав в българския участък, както следва: колебания на водното ниво; скорост и направление на течението;дебит на реката; рушене на бреговете и островите; образуване на пясъчни наноси и ледови явления;
  3. събира и разпространява информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката;
  4. изучава хидроморфоложкия и хидроложкия режим на реката в зоната на моста Русе - Гюргево и организира безпрепятствено корабоплаване;
  5. обработва материалите и данните от хидроморфоложките проучвания и издава лоции, навигационни карти, планове, годишници, справочници и други пособия за нуждите на корабоплаването на Дунавската комисия и на смесените българо-румънски комисии;
  6. осигурява информация в областта на проучванията на реката;
  7. уведомява съответните органи, министерства и ведомства за вземането на предохранителни мерки при евентуална опасност от наводнения, рушене на брега и други;
  8. проучва и дава съгласие по проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката;
  9. дава съгласие за разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите;
  10. извършва хидрометеорологичните наблюдения в българския участък посредством станциите Ново село, Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра за осигуряване на безопасността  на корабоплаването.
  11. Изпълнява проекти по поддържане и подобряване на условията за корабоплаване по р.Дунав

Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на изпълнителната агенция се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

 

Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Предмет на дейност
Структура
Устройствен правилник
Основни функции
Административни услуги
Адрес и контакти

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed