Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Голям размер
Предмет на дейност

Интернет страница: www.marad.bg Обхват на дейността: Осъществяване на дейностите и контрола, възложени на агенцията с националното и международното законодателство по отношение на мониторинга на образованието, обучението и оценката на компетентността, осведетелстването, регистрацията и издаването на документи за самоличност на българските морски лица. Сертификатор: SGS UK Ltd, SSCE; SGS Bulgaria Ltd. Сертификат No: HU04/0545 (UKAS), BG99050/QA (BAS)

Списък на задържаните кораби в българските пристанища по реда на държавния пристанищен контрол

 

Изпълнителна агенция  "Морска администрация"(ИАМА) е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални дирекции във Варна, Бургас, Русе и Лом.
Статутът на ИАМА е регламентиран в  Кодекса  на  търговското корабоплаване  -  чл. 360, ал. 1. Дейността, структурата, организацията и съставът на агенцията се определят с Устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

Интернет страница: www.marad.bg
E-mail:
bma@marad.bg
БУЛСТАТ:
121797867

Обслужващата банка: СИБАНК АД
BIC: BUIBBGSF

СОФИЯ
IBAN в лева:
BG52-BUIB-9888-3119-8335-01
IBAN в евро: BG04-BUIB-9888-3419-8335-40

КЛОН ВАРНА
IBAN в лева:
BG70-BUIB-7898-3119-8559-00
IBAN в евро: BG92-BUIB-7898-3419-8559-40

КЛОН БУРГАС
IBAN в лева:
BG96-BUIB-7899-3119-8548-01
IBAN в евро: BG48-BUIB-7899-3419-8548-40

КЛОН РУСЕ
IBAN в лева:
BG61-BUIB-7114-3119-8614-01
IBAN в евро: BG13-BUIB-7114-3419-8614-40

КЛОН ВРАЦА
IBAN в лева:
BG11-BUIB-7890-3119-8623-01
IBAN в евро: BG60-BUIB-7890-3419-8623-40

Работно време: от 9,00 до 17,30 часа с обедна почивка от 12,30 до 13,00 часа, а на звената за административно обслужване е от 9,00 до 17,30 часа с осигурен непрекъснат режим на работа с потребителите. В случаите, когато има потребители на услуги в служебните помещения в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два часа.Агенцията осъществява административни дейности и услуги по следните функции:
- безопасност на корабоплаването в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България;
- осигуряване на реалната връзка между държавата и корабите, плаващи под българско знаме;
- упражняване на контрол по спазването на условията за безопасност на корабоплаването спрямо български и чужди кораби;
- подготовка и издаване на свидетелства за правоспособност на морските лица;
- условията на живот и труд на моряците;
- контрол на трафика в каналите, пристанищата на Република България и другите, определени по съответният ред райони;
- осъществяване на търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети;
- координира дейността на агенцията по осъществяване на контрола за изпълнението на мерките по регулирането на капацитета на флота;
- контролира и следи за навигационната обстановка, осигуряваща безопасността на корабоплаването;
- регулира движението и маневрирането на корабите в акваториите на пристанищата;
- упражняване на контрол по опазване на морската среда и на р.Дунав от замърсяване от кораби;
- осъществява функция на междинно звено за Секторна оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г., като осъществява функции, определени от управляващия орган по програмата;
- извършва и координира функциите на агенцията, свързани с организационно-техническото осигуряване на дейността на фонд "Вътрешни водни пътища" (в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз).

Харта на клиента

Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Предмет на дейност
Актуално
Административни услуги
Нормативна уредба
Адрес, контакти
Аварийно-спасителна дейност
Варна
Бургас
Русе
Лом
Работа

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed