Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства
Голям размер
Дейност

 

Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства (СЗРПМП) е създадено на 01.01.2006 г. на основание на Резолюция 849 (20) от 27.11.1997г. на Международната Морска Организация (IMO), Регламент 1406/2002 на ЕС от 07.06.2002 г., чл. 79 от Кодекса за търговско корабоплаване (КТК). Понастоящем работата на звеното се регламентира от чл. 79 на КТК, Наредба № 23 за докладване и разследване на произшествия в морските пространства, Директива 2009/18/ЕО на ЕП и на Съвета за определяне на основните принципи, които уреждат разследването на произшествия в областта на морския транспорт и Регламент (ЕС) № 1286/2011 на ЕК за приемане на обща методика за разследване на морски произшествия и инциденти.

СЗРПМП е орган в състава на дирекция "Звено за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътен транспорт", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, независим от ИА "Морска администрация" и на пряко подчинение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основните функции на (СЗРПМП) са:

 1. Създава организация и поддържа система за задължително и доброволно докладване на произшествия и инциденти в областта на корабоплаването;
 2. Организира и контролира техническите разследвания на морски произшествия и организира работата на създадените за целта комисии;
 3. Води архив за разследванията и поддържа информационна база данни за морските произшествия и инциденти;
 4. Изготвя и публикува окончателен или опростен доклад от проведеното разследване, или междинен доклад на всяка календарна година от процеса на разследване в случай на не завършване поради обективни причини;
 5. При разследване на морски произшествия анализира действията на физическите и на юридическите лица в областта на корабоплаването и функционирането на обектите и съоръженията, свързани с конкретното събитие.

Основните задачи, по които работи СЗРПМП са следните:

 1. Провеждане на независимо техническо разследване на произшествия в морските пространства.
 2. Изготвяне на препоръки за безопасност, свързани с приключени разследвания на произшествия в морските пространства с цел избягването на подобни произшествия в бъдеще.

Независимото техническо разследване на произшествия не се извършва с намерение  за установяване на вина или търсене на отговорност и не следва да се използва, в случай на съдебен процес.

 

КОНТАКТИ:

Адрес за кореспонденция:

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Ул. „Дякон Игнатий” № 9, София 1000


Васил Георгиев – главен инспектор
Тел.: +359
(02) 9409335
E-mail:
vgeorgiev@mtitc.government.bg

Георги Денев – главен инспектор
Тел. : +359
(02) 9409337
E-mail:
gdenev@mtitc.government.bg

GSM за 24-часово докладване на морски събития:
+359882 644 977 - Георги Денев
+359884 807 947 - Васил Георгиев


 Коментари (0)

Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Дейност
Актуално
Междинни доклади
Окончателни доклади
Нормативни документи
Анонимно докладване
Връзки

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed