Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Тази страница има аудио-съдържание. За да го чуете, натиснете Alt+A (отваря попъп прозорец).
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Голям размер
Административни услуги

 

 

 


Списък на унифицираните наименования на административните услуги - централна администрация:

1. Събиране и разпространяване на информация за състоянието на корабоплавателния път и за хидрометеорологичния режим на реката
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.3)

2. Съгласуване на проектите за изграждане на хидротехническите и инфраструктурните обекти, извършващи се по реката
(нормативно основание :Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.9)

3. Съгласуване разполагането на технически съоръжения за добив на инертни материали от гледна точка на корабоплаването, рушенето на брега, островите
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.10)

4. Изработване на кадастрални, топографски, навигационни и лоцмански карти на р. Дунав или на отделни участъци от нея, ситуационни хидрография планове, хидрография снимки, надлъжни и напречни профили на р. Дунав, свързани с проектирането и строителството по нея, за нуждите на речния транспорт и по заявка на физически и юридически лица
(нормативно основание:  Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.6)

5. Предоставяне на всички заинтересовани министерства, ведомства, научно-изследователски и проектантски институти в страната, необходимите им материали и данни от проучванията на р. Дунав
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 15, т.7)

6. Извършване на водолазни, драгажни, съдоподемни и аварийно спасителни услуги съгласно утвърден ценоразпис
(нормативно основание: Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 6)

7. Изработване и разпространяване на електронни навигационни карти съгласно международните стандарти за българския участък на р. Дунав
(нормативно основание:  Устройствен правилник на изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл. 21, т.45)

8. Издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав Закон за водите - чл. 52, ал. 1, т.2;
(нормативно основание:  Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - чл.15, т.15)

На сайта на АППД - Русе: http://www.appd-bg.org е публикувана за безплатно ползване следната информация:

 • хидрометеорологичен бюлетин;
 • опасност от наводнения;
 • водни стоежи на реката в реално време;
 • бюлетин за навигационно-пътевата обстановка;
 • критични участъци;
 • препоръчителен фарватер;
 • естествени укрития.
 • електронни навигационни карти
 • статистика на водните нива
Воден транспорт
Изпълнителна агенция "МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Изпълнителна агенция "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ"
Специализирано звено за разследване на произшествия в морските пространства

Предмет на дейност
Структура
Устройствен правилник
Основни функции
Административни услуги
Адрес и контакти

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed