Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Общоевропейски портал за отворени данни

Голям размер

 

Eвропейската комисия (ЕK) стартира Open Project Data Portal (ODPP) с амбицията да обхваща пълния набор от дейности за разгръщане на инфраструктура за пан-европейски портал за данни, включително предоставянето на редица услуги с добавена стойност за европейските страни. Проектът цели да подпомогне страните при напредъка в областта на развитието на отворените данни, като се предлага комбинация от обща материална подкрепа и обучение, както и целенасочена подкрепа за тези, които са все още в ранните етапи. Първата стъпка се състои в установяване къде се намират страните по пътя им към изпълнение на отворени данни, увеличаване на публикуването на масиви от данни и подкрепа на повторното използване на данните, които са на разположение. Тази дейност се нарича landscaping. Това означава оценка на различните европейски страни относно развитието им в областта на отворените данни.

Основният инструмент, който ще се използва за тази цел е въпросникът  Въпросник отворени данни.

Въпросникът е инструмент за събиране на информация за дейностите по отворени данни в различните европейски страни, с който държавите-членки може да измерят нивото и значението  на ключовите фактори за успеха на внедряването на политика на отворени данни. В допълнение към въпросника има кратка методика, изготвена, за да помогне при разбирането на цялостния подход при структуриране на landscaping и реализиране на проучването Open_Data_Portal_Overview_Landscaping_Method__2_.pdf и справочна информация Pan.doc.

Въпросникът трябва да бъде попълнен в срок до 20 май 2015 и изпратен  на електронен адрес rantonova@mtitc.government.bg и adimova@mtitc.government.bg с оглед да бъде обобщен и изпратен на ЕК.

Портал за отворени данни (http://opendata.government.bg).

За консултация: Рени Антонова тел.949 2104 и Анелия Димова тел.949 2250

Отворени данни
Набори от данни в отворен формат, поддържани от МТИТС и подчинените му структури
Законова рамка
Политика на ЕС по отворени данни
Обществени консултации
Проучване и анализ в областта на отворените данни
Събития
Обучения
Конкурси

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • Концесии – актуално
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Открито управление
 • Отворени данни
 • Общоевропейски телефонни номера 116

Отворени данни


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed