Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Електронна идентификация и удостоверителни услуги
Електронна идентификация и удостоверителни услуги
РЕГЛАМЕНТ Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета (1.27 MB) от 23 юли 2014 година относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на...
Проекти
e_gov.jpg
Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”
[19.07.2011]
Тук можете да се запознаете с проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” - договор № К-10-31-1/07.09.2010 год., който се...
e_gov.jpg
Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предложения и мнения по проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”
[02.08.2011]
В настоящата таблица са отразени предложения за допълнение и изменение на проекта на тръжната документация по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път“,...
Проект „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии” № К13-22-1/05.03.2014 г.
ИТ обучение на държавни служители
[25.11.2015]
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. НАРЪЧНИК (2.77 MB) Oбучение за бизнес-аналитик Наръчник ...
Проект „Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство"
с рег. № К11-32-1/20.9.2011 г.
Създаване на унифицирани изисквания към центровете за съхранение на особено чувствителна информация в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност
Методика за приложение на Единните държавни изисквания за изграждане, сертифициране и поддържане на нивото на сигурност на центрове за съхранение на особено чувствителна информация за нуждите на...
Централизирана и интегрирана в администрациите система за демократично ориентирано вземане на решения с участието на гражданите и бизнеса
Ръководство за администратори на съдържание (988.83 KB) За организационни въпроси, моля да се обръщате към: Мирослав Папазов – Старши експерт в дирекция „Информационни технологии и електронно...
Съвет по вписвания
Инструкция за критериите и правилата за прилагането им при вписвания в регистрите на информационните обекти и електронните услуги
според Наредбата за регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги (835.6 KB)...
Заявление за вписване в регистъра на регистрите и данните, регистъра на информационните обекти и регистъра на електронните услуги
утвърдено със заповед № РД-08-36/21.01.2010 г.на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията (552.87 KB)...
Закони
Закони
Закон за електронната идентификация (33.33 KB) (Обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.11.2016 г.) Закон за достъп до пространствени данни (139.85 KB)  (Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010...
Подзаконови актове
Наредби
  Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Наредба за електронните...
Инструкции
Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите Инструкция № 2 от 21 юли 2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите...
Документи и процедури
ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г.
[30.04.2014]
ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. (291 KB)...
Проект на Стратегия за електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г.
Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. (вариант от 17.02.2014 г.) (343.97...

  Първа Предишна123 Следваща Последна  
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed