Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г.
[30.04.2014]
ПЪТНА КАРТА за изпълнение на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г. (291 KB)...
Проект на Стратегия за електронното управление в Република България за периода 2014 – 2020 г.
Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. (вариант от 17.02.2014 г.) (343.97...
Таблица, съдържаща информация относно административните услуги, които администрацията, както и подчинените й структури, второстепенни разпоредители с бюджетни средства планират да електронизират
Таблица, с информация за административните услуги, които  администрацията, подчинените й структури, второстепенните разпоредители с бюджетни средства планират да електронизират...
Насоки относно организационните аспекти на процеса на удостоверяването глава 6 от наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност и тестване връзката на Информационна Система с ЕСОЕД
1. Според Закона за електронното управление, чл.56, Административните органи използват информационни системи, които са удостоверени за съответствие с изискванията на закона, за оперативна...
Одобрени, от Съвета по вписвания заявления за вписване на всички необходими информационни обекти за документите, подлежащи на служебно вписване в регистъра на информационните обекти, включително и самите документи
Във файл Obrazec_ZEUl_sluvebni_za_vpisvane.doc (2.2 MB) са четири документа: *"Съобщение, че получаването не се потвърждава" *"Потвърждаване за получаване" *"Контейнер за пренос"...
Пакет документи, необходими за осъществяване на всички стъпки от процедурата по регистрация на участници в обмена през ЕСОЕД
Ръководство за инсталация и използване на комуникационния клиент; Заявление за вписване на нов участник в списъка на участниците в единната среда за обмен на електронни документи  (145.5 KB), ...
Какво трябва да направи всяка администрация, за да включи към интеграционната среда на електронното управление своите електронни услуги
1. Интегриране с Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД) Според Наредбата за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи администрациите се включват към ЕСОЕД...
Обучения и обучителни материали
Презентация 1: Закон за електронния документ и електронния подпис. Електронно подписани документи (269 KB) Презентация 2: Практически насоки за разработване на проектни предложения по ОПАК ...
Сертификационен списък на данните, поддържани от административните информационни системи
Сертификационен списък на данните, поддържани от административните информационни системи (312.92...
Насоки за инсталиране и експлоатация на четеци за контактни и безконтактни смарткарти под различните операционни системи
I. Кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на четец за контактни смарткарти серия ACR38x под операционна система II. Кратко ръководство за инсталиране и експлоатация на четец...
Списък на наборите от данни одобрени и чакащи одобрение от съвета по вписванията към МТИТС
Списъка съдържа набори от данни одобрени от съвета по вписването, както и такива за които има подадени заявления, но все още не са одобрени. Този списък се предоставя на разработчиците на АИС с цел...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed