Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Закони
Закони
Закон за електронната идентификация (33.33 KB) (Обн., ДВ, бр. 38 от 20.05.2016 г., в сила от 21.11.2016 г.) Закон за достъп до пространствени данни (139.85 KB)  (Обн., ДВ, бр. 19 от 9.03.2010...
Подзаконови актове
Наредби
  Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите (Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г.) Наредба за електронните...
Инструкции
Инструкция № 1 от 11 юни 2009 г. за институционална идентичност на администрациите Инструкция № 2 от 21 юли 2009 г. за наименованията на домейните и поддомейните, използвани от администрациите...
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed