Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Документи на ЕС
Стратегия за цифров единен пазар за Европа
Стратегия за цифров единен пазар за Европа  ...
Програма в областта на цифровите технологии за Европа (Цифова програма за Европа)
Общата цел на програмата Digital Agenda (наричана по-долу „Програмата“) е да се извлекат устойчиви икономически и социални ползи от цифров единен пазар, основан на високоскоростен и...
Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж „ЕВРОПА 2020“
За да бъде устойчиво бъдещето ни, трябва да започнем да гледаме отвъд краткосрочната перспектива. Европа трябва да се възстанови и да не изостава. Това е целта на „Европа 2020“: повече работни места...
WSIS
2_WSIS.jpg
Международният съюз по далекосъобщения обяви ежегодната си инициатива WSIS Stocktaking
Стартира поканата за включване на нови инициативи за 2016-2017. МТИТС кани социално-икономическите си партньори  да изпращат инициативите си в областта на информационното общество до 1 март 2017 ...
WSIS_PR.png
Форум за информационното общество. Награди за проекти 2017
Генералният секретар на МСД  обяви шестото издание на конкурса World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2017 на сайта www.wsis.org/prizes. Наградите за проекти в областта на... ...
image_WSIS1.jpg
Анкета за оценка ролята на световния форум за информационно общество (WSIS)
Работна група, създадена от Комисията по наука и технологии за развитие (CSTD) към Конференцията на Организацията на Обединените Нации за търговия и развитие (UNCTAD) има задача да направи...
itu_logo.jpg
МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU Telecom World Young Innovators Competition
  МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU TELECOM WORLD YOUNG INNOVATORS COMPETITION, чрез която се предлага възможност за...
МТИТС кани български организации да участват в конкурси на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS...
untitled6.jpg
Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ в платформата на Международния съюз по далекосъобщения ITU, Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP), в рамките на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното...
itu_logo.jpg
Международният съюз по далекосъобщения обяви своите ежегодни инициативи за Информационното общество WSIS Prizes и WSIS Stocktaking
Подавайте вашите проекти за награди до 31 януари 2016 г.   Участвайте за WSIS награди 2016! Новата покана за подаване на вашите успешни инициативи стартира! Вие можете да подадете молбата си...
itu_logo1.gif
Покани от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) за принос от държавите членки към форума за информационно общество (WSIS) през 2015 – решителна година за инициативата WSIS (World Summit on Information Society), когато ще се отчете десетгодишния напредък на процеса и ще се планира периода след 2015 година
        Международният съюз по далекосъобщения очаква значителни приноси, показващи дейностите, със значително въздействие върху развитието на информационното общество на местно,...
mict_left.JPG
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development
Въпросник на инициативата Partnership on Measuring ICT for Development за постигане на целите на Срещите на високо равнище за информационното общество (WSIS). Резултатите от попълнените въпросници ще...
img.jpg
Български проект получи признание за значителен принос за развитието на Информационното общество
Проект на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград е отличен с престижна награда в раздел "Културно многообразие, идентичност и езиково многообразие" на тазгодишното издание на WSIS... ...
itu_logo.jpg
Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет
Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет, с цел да се обсъди... ...

      1234567 Следваща Последна  
Политики
Документи на Европейския съюз
Информационно общество
• Документи на ЕС
• Стратегически документи
• WSIS
Политика в областта на широколентовия достъп
Отворени данни
Интернет управление
• ICANN
• EuroDIG
• SEEDIG
• Домейн .бг
• OSCE
• OECD
Съвет на Европа
• Документи
• Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed