Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Европейска многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ

Европейската многостранна платформа за стандартизация в ИКТ е създадена в края на 2011 г. Базирана на решение на Европейската комисия като консултативен орган по въпроси, свързани с прилагането на политики за стандартизация в областта на ИКТ, той се занимава с:

- потенциални бъдещи нужди от стандартизация в ИКТ в подкрепа на европейското законодателство, политики и обществените поръчки;

- технически спецификации за обществени поръчки, разработени от организации за разработване на световни (глобални) стандарти в ИКТ;

- сътрудничество между организациите за разработване на стандарти в ИКТ;

- план за действие, който предвижда многогодишен преглед на нуждите от предварителни или допълващи се дейности по стандартизация в областта на ИКТ в подкрепа на дейностите по политиките на ЕС.

Платформата е съставена от представители на националните органи на държавите-членки на ЕС и EFTA, от европейски и международни органи по стандартизация в областта на ИКТ, и от заинтересовани организации, които представляват промишлеността, малките и средните предприятия и потребителите. Тя се председателства съвместно от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, Индустрия, Предприемачество и Малки и средни предприятия“ и Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологични иновации” към Европейската комисия. Заседанията й се провеждат четири пъти годишно.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1025/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА (1.02 MB)
от 25 октомври 2012 година
относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

Отчет от първото заседание на Европейската многостранна платформа за стандартизация в областта на ИКТ (16.97 KB)

Вътрешен правилник (22.75 KB)

Процес по идентификация (76.47 KB)

Решение на Комисията (21.5 KB)
от 28 ноември 2011
за създаване на Европейската платформа на множеството заинтересовани страни по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ

Процес на идентификация – ИКТ технически спецификации (311 KB)

Решения и предприети действия - 2014 г. (124 KB)

Решения и предприети действия 2015 г. (131.5 KB)

Решения и бъдещи действия 15 заседание (75.5 KB)

Решения и бъдещи действия 16 заседание (75.5 KB)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed