Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор

Голям размер
Европейската комисия провежда обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор.

Целевите групи на обществените консултации са всички граждани и организации, особено повторните ползватели на информацията в обществения сектор (предприемачи, частни лица), обществени органи, експерти в областта на повторната употреба на данни.

Изменението на Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор е една от ключовите задачи от Цифровата програма за Европа и Националната програма цифрова България 2015. Правителствата могат да стимулират пазарите на съдържание чрез осигуряването на достъпна обществена информация при прозрачни, ефективни и недискриминационни условия. Обществените данни са важен източник на растеж на иновативни онлайн услуги.

Наскоро приетата Директива 2013/37/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор изисква от Европейската комисия да подпомага държавите-членки при прилагането й чрез насоки за:

 • препоръчителни стандартни разрешения;
 • масиви от данни, които да бъдат освободени/подобрени като приоритет;
 • таксуване на повторната употреба на документи.

Целта на провежданите консултации е да се потърси мнението на заинтересованите страни по конкретни въпроси, които да се разгледат в три групи насоки.

Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите в срок до 22.11.2013 г. на: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=PSIguidelines

или моля  изпратете попълнени въпросници до 15 ноември 2013 г. на адреси ppopova@mtitc.government.bg и adimova@mtitc.government.bg.

Общественото изслушване относно планираните насоки ще се състои в средата на месец ноември 2013 г. Повече информация ще бъде достъпна тук.

След приключване на консултациите, Европейската комисия ще публикува както резултатите, така и доклада от консултациите тук.

Допълнителна информация може да получите на:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/consultation-guidelines-recommended-standard-licences-datasets-and-charging-re-use-public.

Политики
Документи на Европейския съюз
Информационно общество
• Документи на ЕС
• Стратегически документи
• WSIS
Политика в областта на широколентовия достъп
Отворени данни
Интернет управление
• ICANN
• EuroDIG
• SEEDIG
• Домейн .бг
• OSCE
• OECD
Съвет на Европа
• Документи
• Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Документи

Препоръка No. R (2000) 7 относно правата на журналистите да не разкриват техните източници на информация

Архив


Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed