Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Експерти от МТИТС взеха участие в подготвителни срещи за организацията на ЕвроДИГ 2015 и регионален форум по интернет управление – 3,4,5 юни, 2015 г., София
Голям размер

В началото на седмицата, София беше домакин на две подготвителни срещи за предстоящите събития - Регионален форум по Интернет управление и ЕвроДИГ 2015, на които страната ни ще бъде домакин от 3 до 5 юни 2015 г.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) е институционален партньор на “Уникарт” България в организацията и провеждането на двете събития с регионално, европейско и международно значение.

ЕвроДИГ е отворена платформа, в която заинтересованите страни (правителства, научни институти, академична общност, медии, бизнес и гражданско общество) сами предлагат и подреждат темите в областта на Интернет, които следва да бъдат във фокуса на обсъждане, според тяхната значимост и актуалност.

Домакини на ЕвроДиг ежегодно са различни европейски държави, като целта е да се стимулират националните дебати като неразделна част от европейския диалог по темата. Тази година форумът в София ще бъде предшестван от регионална среща на държавите от Югоизточна Европа по въпросите на Интернет управлението.

В периода октомври - декември 2014 г., потенциални участници в събитието от различни европейски страни имаха възможност да предложат онлайн теми за ЕвроДИГ 2015. Получени бяха 72 предложения. Най-голям брой от тях – 18 са от представители на гражданското общество, следвани от 15 предложения от технологичната и 10 от академичната общност, 11 теми са подадени от правителствени институции, 7 от бизнес организации, 6 теми са получени от международни организации и т.н. Статистиката за разпределение на подадените теми по региони е в полза на страните от Западна Европа, от които са подадени 42 теми, следвани от 26 теми от Югоизточна Европа и 4 теми от Южна Европа. Водещите категории, в които са обединени предложенията за теми са: Иновации и икономическо развитие, Човешки права, Достъпност (Равенство/Цифрово разделение), Участие във формулирането на политиката за управление на Интернет, Сигурност и др.

На срещите в София присъстваха представители на: националния организатор, международния организационен екип, Европейската комисия, Съвета на Европа, Европейския съюз по радиоразпръскване, експерти от МТИТС, Министерството на външните работи, Комисията за регулиране на съобщенията, представители на европейската и българската интернет общност, спонсориращи събитието международни организации и др.

На база постъпилите предложения за теми и проведените дискусии, бяха формирани тематични проблемни области (панели), които ще залегнат в дневния ред на двата форума. Особено внимание беше обърнато на теми, които разглеждат специфични проблеми в областта на Интернет управлението за страните от Югоизточна Европа. Според представителите на Съвета на Европа, Правителствения консултативен комитет и международния организационен екип поставянето на акцента върху регионалния аспект на разглежданите въпроси е от особена важност за успеха на форума. В тази връзка от участниците в регионалната кръгла маса се очаква да формулират проблемите на региона, които да бъдат представени на вниманието на международната общност в рамките на ЕвроДИГ 2015.

По-важните теми, които предстои да бъдат включени в панелните дискусии на форумите са: Участие във формиране на политика по Интернет управление, Мрежова неутралност, Сигурност на процесите при управлението на Интернет, Единен цифров пазар, Свобода на общуване в информационната среда и др.

В рамките на двете събития бяха приети и водещи теми, под чийто надслов ще преминат дебатите. За мото на Регионалния форум по Интернет управление беше избрано: Интернет управление на всички заинтересовани страни: от глобалните дебати към реалностите в Югоизточна Европа”, а за мото на отворената платформа ЕвроДИГ 2015 – „Да развиваме Интернет заедно!”

На предварителната среща за ЕвроДИГ 2015 беше осигурено и дистанционно участие за заинтересовани представители на гражданското общество, различни европейски институции, млади европейски граждани, експерти и др., които чрез техническите възможности на социалните мрежи и специализирания онлайн канал споделиха своите виждания за интересни и значими теми в областта на Интернет.

Представителите на международните организации на подготвителните събития тази седмица в София, оцениха високо проведените срещи и дискусии и подчертаха приноса на участниците от Министерството, допринесъл за сериозното експертно ниво на дебатите.

За повече информация:

http://www.eurodig.org/fileadmin/user_upload/eurodig_Sofia/EuroDIG2015.Planningmeetingminutes.pdf

https://www.mtitc.government.bg/page.php?category=92&id=7840

 

Участниците в Първия регионален форум по интернет управление в Югоизточна Европа SEEDIG могат да кандидатстват за стипендия за работа в Секретариата на IGF в Женева за шест месеца

От 1 до 3 юни 2015 г. София ще бъде домакин на международно лятно училище за млади хора, посветено на новите медии и политиката в областта на Интернет управлението

Политики
Документи на Европейския съюз
Информационно общество
• Документи на ЕС
• Стратегически документи
• WSIS
Политика в областта на широколентовия достъп
Отворени данни
Интернет управление
• ICANN
• EuroDIG
• SEEDIG
• Домейн .бг
• OSCE
• OECD
Съвет на Европа
• Документи
• Събития

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

EuroDIG


Документи

Препоръка No. R (2000) 7 относно правата на журналистите да не разкриват техните източници на информация

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed