Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” 19.07.2011
Голям размер

Тук можете да се запознаете с проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”  - договор № К-10-31-1/07.09.2010 год., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз.

 

Предложения и коментари ще бъдат приемани в срок до 28 юли 2011 година.

Освен по официален път, моля да подавате материалите и по електронен път на адрес: pkoychev@mtitc.government.bg.

 

Във връзка с проекто-документация по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” бихме искали да направим следното уточнение:

В раздел III  „Технически изисквания” от документацията за обособена позиция № 5 „Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване” на страница 306 и следващите се цитира Приложение 2 „Концепция за архитектурно и технологично усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство”, което поради допусната техническа грешка не е публикувано. Документът може да намерите в приложението по-долу - Приложение 18, което замества Приложение 2.

Приложения
 Проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” (4.21 MB)
 Prilojenie_15_Platforma_SO.pdf (305.91 KB)
 Prilojenie_16_Standarti_SO.pdf (2.48 MB)
 Prilojenie_17_Strategia_SO.pdf (1.86 MB)
 PRILOJENIE_18_v2.pdf (2.49 MB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed