Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Наредби

 

Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
(Приета с ПМС № 97 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г.)

Наредба за електронните административни услуги (260.9 KB)
(Приета с ПМС № 107 от 19.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 42 от 5.06.2009 г., изм., бр. 58 от 30.07.2008 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 48 от 31.05.2013 г.)

Наредба за изисквания към единна среда за обмен на електронни документи
(Приета с ПМС № 158 от 02.07.2008 г., Обн. ДВ. бр.62 от 11 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност
(В сила от 25.11.2008 г. Приета с ПМС № 279 от 17.11.2008 г. Обн. ДВ. бр.101 от 25 Ноември 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.102 от 30 Декември 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 31 Май 2013г.)

Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (111.99 KB)
(Приета с ПМС № 98 от 16.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм. и доп., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 48 от 31.05.2013 г.)

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите (382.53 KB)
(Приета с ПМС № 101 от 17.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 48 от 23.05.2008 г., в сила от 13.06.2008 г., изм., бр. 58 от 30.07.2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 102 от 30.12.2010 г., бр. 47 от 21.06.2011 г., в сила от 15.03.2012 г.(*) - изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 21 от 13.05.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 48 от 31.05.2013 г., бр. 108 от 17.12.2013 г.)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Подзаконови актове

Наредби

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed