Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Одобрени, от Съвета по вписвания заявления за вписване на всички необходими информационни обекти за документите, подлежащи на служебно вписване в регистъра на информационните обекти, включително и самите документи

Във файл   Obrazec_ZEUl_sluvebni_za_vpisvane.doc (2.2 MB) са четири документа:

 • "Съобщение, че получаването не се потвърждава"
 • "Потвърждаване за получаване"
 • "Контейнер за пренос"
 • "Регистрирани грешки в съдържание на документ"

Първите три трябва да се генерират от всяка Административна информационна система (АИС) и възможността за създаването им е в обхвата на сертификацията на АИС.

Четвъртият трябва да може да се създава от приложенията за редактиране и визуализация на електронни документи, които също подлежат на сертификация, съгласно чл15, ал.2 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.  

Във файл Obrazec_ZEU_proverki_za_vpisvane.doc (428 KB) е един документ:

 • "Резултати от тестове за оперативна съвместимост по документ"

Той се ползва от акредитираните лица по чл. 78 от Наредбата за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност.

Във файл  Obrazec_ZEU_prenosimost_za_vpisvane.doc (4.52 MB) е сегментът:

 • „Данни за пренос между информационни системи”

Той предоставя възможност да се изведе цялото съдържание на една АИС и да се въведе в друга. Той е основен документ при сертификацията на АИС, доколкото с извеждането на данни в него се проверява целият модел на данни на АИС в съответствие с Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

ХМL дефиниции:

XML_definition_files_with_schemaLocation.zip (136.51 KB)

XML_slujebni.rar (117.24 KB)

XML_Pleven.rar (2.88 KB)

Приложения
 Obrazec_ZEU_proverki_za_vpisvane.doc (428 KB)
 Obrazec_ZEUl_sluvebni_za_vpisvane.doc (2.2 MB)
 Obrazec_ZEU_prenosimost_za_vpisvane.doc (4.52 MB)
 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed