Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
Обявени обществени поръчки по Механизма за свързване на Европа

Голям размер

Към 21 юли 2014 г. в електронния ежедневник за европейски обществени поръчки (TED) са обявени три европейски обществени поръчки, свързани с Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации”:

1. Обществена поръчка с обект „Разгръщане на основна платформа за свободно достъпни данни на ЕС: осъществяване на паневропейски портал за свободно достъпни данни и свързани услуги”, публикувана в OJ/S S127 от 5 юли 2014 г, № на поръчката 225769-2014.

Предмет на поръчката е:

 • разгръщането на обширна основна платформа за свободно достъпни данни. Работата ще обхване създаването, стартирането, функционирането и поддръжката на широкомащабен паневропейски портал за свободно достъпни данни, който позволява трансгранично и междусекторно откриване на активи с публични данни (свободно достъпни данни) и отличавайки се с разширени възможности за визуализация.
 • услуги с оглед на публикуване на допълнителни ресурси на публични данни от обществени администрации в държавите-членки на ЕС, държавите от ЕИП и някои трети държави на портали за (свободно достъпни) данни посредством обучение, работни срещи и двустранни срещи.
 • услуги с оглед на насърчаване на разбирането на комерсиалното повторно използване на ресурси на публични данни посредством конференции и информационни дейности и услуги, свързани с измерване на въздействието и устойчивостта на свободно достъпните данни (инфраструктури). Услугите ще включват изготвянето на аналитични доклади, проучване относно икономическите показатели, показващи въздействието на публикуването на ресурси на публични данни и доклад относно устойчивостта на инфраструктурите за портали за (свободно достъпни) данни.

 Възложител на обществената поръчка е Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии” в Европейската комисия. Поръчката е с бюджет 8 млн. евро и краен срок за подаване на оферти – 8 септември 2014 г. (16.00 ч.). Отварянето на офертите ще бъде на 16 септември 2014 г. от 09.00 ч. в сградата Euroforum, намираща се на 10 rue Robert Stumper, Люксембург. На отварянето на офертите може да присъства по един упълномощен представител на оферент. Оферентите, които предвиждат да присъстват на отварянето на офертите трябва да уведомят поне 48 часа по-рано Ms. Márta Nagy-Rothengass от Европейската комисия на e-mail: cnect-g3@ec.europa.eu,  на факс +352 4301-38099 или с писмо по пощата.

 Обявлението на обществената поръчка може да намерите ТУК

Повече информация може да се намери на следния адрес:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:225769-2014:TEXT:BG:HTML&src=0

 

2. Обществена поръчка с обект „Координиране на езикови ресурси”, публикувана в OJ/S S129 от 9 юли 2014 г., № на поръчката 229871-2014.

Целта на обществената поръчка е да се създаде координационен механизъм за подпомагане на събирането на езикови ресурси за градивните елементи на автоматизиран превод, предвидени в Механизма за свързване на Европа. Тя предвижда секретариат, помощно звено и обсерватория и подпомага обучение, консултация, улесняване и повишаване на осведомеността във всички държави-членки на ЕС и асоциираните към Механизма държави.

Възложител на обществената поръчка е Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”, дирекция G: Медии и данни, отдел G3: Верига на стойността на данните в Европейската комисия. Поръчката е с бюджет 1.8  млн. евро и краен срок за подаване на оферти – 8 септември 2014 г. (17.00 ч.). Отварянето на офертите ще бъде на 16 септември 2014 г. от 14.00 ч. в сградата Euroforum, намираща се на 10 rue Robert Stumper, Люксембург. На отварянето на офертите може да присъства по един упълномощен представител на оферент. Оферентите, които предвиждат да присъстват на отварянето на офертите трябва да уведомят поне 48 часа по-рано Ms. Márta Nagy-Rothengass от Европейската комисия на e-mail: cnect-g3@ec.europa.eu,  на факс +352 4301-38099 или с писмо по пощата.

Обявлението на обществената поръчка може да намерите ТУК

Повече информация може да се намери на следния адрес:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229871-2014:TEXT:BG:HTML&src=0

 

3. Обществена поръчка с обект „Инфраструктура за цифрови услуги за постигане на по-добър и по-безопасен Интернет за децата”, публикувана в OJ/S S131 от 11 юли 2014 г., № на поръчката  233178-2014.

Целта на поръчката е да разгърне услуги, които спомагат за превръщането на Интернет в надеждна среда за децата чрез действия, които им дават права и ги защитават онлайн. По-специално, целта е да се създаде цифрова инфраструктура, която ще представи основна платформа за услуги за споделяне на ресурси, услуги и практики между националните доставчици на услугите – Центровете за по-безопасен Интернет (SIC) – и за своите потребители, включително промишленост.

Възложител на обществената поръчка е Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”, дирекция G: „Медии и данни” в Европейската комисия. Поръчката е с бюджет 2 млн. евро и краен срок за подаване на оферти – 12 септември 2014 г. (16.00 ч.). Отварянето на офертите ще бъде на 26 септември 2014 г. от 10.30 ч. в сградата на Европейската Комисия (EUFO), разположена на Cloche D'Or, 10, rue Robert Stumper, 2557 Люксембург. На отварянето на офертите може да присъства по един упълномощен представител на оферент. Оферентите, които предвиждат да присъстват на отварянето на офертите трябва да уведомят поне 48 часа по-рано Ms. Margareta Traung от Европейската комисия по електронна поща margareta.traung@ec.europa.eu или с писмо по пощата.

Обявлението на обществената поръчка може да намерите ТУК

Повече информация може да се намери на следния адрес:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:233178-2014:TEXT:BG:HTML&src=0

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed