Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
26 септември – Европейски ден на езиците

Голям размер

Бордът за езикови ресурси е управляващ орган за проекта „Координиране на езикови ресурси“, стартирал по Работна програма 2014 г. за сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа. Целта на проекта е да идентифицира и събере подходящи езикови ресурси на всички официални езици в Европейския съюз и асоциираните към Механизма за свързване на Европа страни за целите на новата платформа за машинен превод CEF.AT. Експертите в Борда за езикови ресурси ще съдействат за идентифициране на езикови данни и преводни текстове, които да отразяват националната специфика, с цел адаптиране на системата за автоматичен превод CEF.AT към публичната администрация в европейските страни.

В Европейската координационна служба за езикови ресурси (European Language Resources Coordination – ELRC) участват експерти от Секцията по компютърна лингвистика към Института за български език при БАН и от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

По повод 26 септември – Европейския ден на езиците – това съобщение се разпространява във всички държави от Европейския съюз. Точно преди три години, на 26 септември, Мрежата за върхови постижения META-NET разпространи съобщение за Белите книги, което бе отразено в много европейски медии и разтревожи обществеността. (Българските медии бяха едни от най-активните в Европа – 54 публикации от общо 588.) Белите книги от поредицата „Европейските езици в дигиталната епоха“ предупреждават за оцеляването на езиците (особено на по-малките) в условията на съвременната технологична революция. Единният цифров пазар – част от стратегията на Европейската комисия за развитието на Европа до 2020 г. – е многоезиков. За повечето езици в Европейския съюз липсват езикови технологии, които да улесняват функционирането на трудовия пазар, обществения живот и търговията. Възможно ли е така ценното езиково многообразие на Европа да се превърне в препятствие, което затруднява свободния обмен на информация или възпрепятства достъпа до услуги, възможностите за бизнес, работа и обществена подкрепа?

Езиковите бариери издигат сериозни, макар и невидими, граници за новоизграждащия се единен цифров пазар. Средните и малките предприятия формират 99% от европейския бизнес, но едва 7% от тях успяват да продават продуктите и услугите си отвъд националните граници (Why we need a digital single market). 90% от всички европейски потребители предпочитат да използват информация в интернет на собствения си език (Евробарометър 313: Аналитичен доклад за езиковите предпочитанията на онлайн потребителите). Следователно, осигуряването на достъп до информация на различни езици може да донесе значителни ползи както за икономиката, така и за обществото. Според последни изчисления пълноценното функциониране на единния цифров пазар може да донесе увеличение на икономическия ръст с близо 340 милиарда евро, стотици хиляди нови работни места и жизнено общество, основано на знанието.

На тазгодишния Европейски ден на езиците (26 септември 2015), Европейската комисия предприе решителна стъпка към подпомагане на реален многоезичен единен цифров пазар, като даде възможност на публичните услуги за гражданите и бизнеса в Европа да работят свободно отвъд езиковите бариери чрез платформата за машинен превод (CEF.AT), финансирана чрез Механизма за свързване на Европа. Платформата ще улесни комуникацията на различни езици и обмен на документи и друго езиково съдържание в Европа, между националните публични администрации, както между тези администрации и гражданите на ЕС, и бизнеса. Платформата CEF.AT ще разгледа различни постановки в публичната администрация в областта на правата на потребителите, здравеопазването, обществените поръчки, социалната сигурност, културата и други. Тя ще захранва обществените онлайн услуги в Европа, като Europeana, портала Open Data и онлайн платформата за разрешаване на спорове. С помощта на платформата CEF.AT, публичните администрации в цяла Европа ще бъдат една крачка по-близо към работата без езикови бариери.

Технологиите като основа за обществени услуги без граници

Технологията зад CEF.AT е система за статистически машинен превод, MT @ EC, която показва как да бъде направен превод на база други съществуващи преводи. MT @ EC е на разположение безплатно на обществените услуги в Европа в рамките на програмата Механизъм за свързване на Европа. Въпреки това, тъй като тя основно е била използвана за преводи на законодателството на ЕС и текстове, произлизащи от институциите на ЕС, тя може да не бъде подходяща за ежедневните нужди и изискванията на европейските национални публични услуги. За да се регулира системата в съответствие с изискванията на обществените услуги в Европа, са необходими съответния език и данни за превод (моно- и двуезични данни), свързани с ежедневните нужди на европейските национални администрации.

Европейската комисия подпомага усилията за събиране на данни чрез Европейската координационна служба за езикови ресурси (www.lr-coordination.eu), на първо място, за да допринесе за адаптирането на CEF.AT за нуждите на обществените услуги във всички държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. ЕК подкрепя предоставянето на многоезични услуги за европейските граждани, администрациите и бизнеса. По този начин, не само ще се затвори пропастта между възможностите на сегашните системи за машинен превод, предлагани от Европейската комисия на националните администрации и реалните, ежедневни изисквания на националните публични услуги в цяла Европа, но също така и директно ще се подпомогнат нуждите на обикновените граждани.

Национални семинари

От името на Европейската комисия, Европейската координационна служба за езикови ресурси организира местни семинари във всяка от 30-те страни, участващи в нея, с цел повишаване на информираността за значението на езиковите данни, съхранявани от публичните администрации. С цел включване на всички заинтересовани страни в изграждането на CEF.AT в унисон с техните собствени нужди, Европейската координационна служба за езикови ресурси кани всички представители на европейските публични администрации да участват в техния национален семинар. В рамките на всяка национална работна среща, поканени лектори от Европейската комисия, националните публични администрации и държавните органи, доставчици на езикови услуги, както и езикови технолози ще работят заедно, за да се идентифицират нуждите на националните администрации в публичния сектор по отношение на автоматизирания превод, съвместно ще определят подходящи източници на много езикови ресурси и ще обсъждат всички технически и правни въпроси, свързани с използването на данни за автоматизиран превод.

Информация относно датата и мястото на всеки семинар, както и подробности за регистрацията може да намерите на адрес www.lr-coordination.eu/events.

Очакваме Вашето включване.

 

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013
 • Вашата Европа
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • Стратегия за пътна безопасност
 • БДЖ онлайн продажби
 • е-речник
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Отворени данни
 • Българският суперкомпютърен център (БСЦ)

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed