Конкурси

 

Уважаеми кандидати,

 

Във връзка с провеждане на конкурс за длъжността младши експерт в дирекция „Съобщения“, отдел „Управление на радиосъобщенията“, Ви уведомявам за взетите от комисията решения относно системата за определяне на резултатите:

Със Заповед № РД-08-367 от 15.10.2020 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше открит конкурс за избор на главен директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Заявления за участие в конкурса подадоха 9 кандидати. Кандидатите представиха концепции на тема: „Регулаторни и надзорни функции на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, взаимодействие с индустрията, въвеждане на нови и подобряване на съществуващите електронни административни услуги“.