Обществено обсъждане

(обн., ДВ, бр. 42 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 38, от 2006 г.; бр. 44 от 2006 г.; бр. 4 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г.; бр. 50 от 2010 г.; бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г., бр. 64 от 2016 г., изм., бр. 91 от 2016 г., бр. 30 от 2021г.,  бр.55 от 2022г.)

(обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г., изм. и доп., бр. 42 от 2004 г., изм. с Решение № 8267 от 2004 г. на ВАС на РБ - бр. 96 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 44 от 2006 г., бр. 3, 57 и 97 от 2008 г., бр. 18 от 2010 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 51 от 2018 г., бр. 55 от 2019 г.)

Проектът е приет с Решение №  132 от 09.05.2024 г.  на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС/Комисията).

Съгласно чл. 147, ал. 1 от Закона  за електронните съобщения (ЗЕС), размерът на таксите по закона, сроковете и начинът на плащането им се определят с тарифа за таксите, разработена от КРС и приета от Министерския съвет.