Обществено обсъждане

Чрез новите актове се постигна усъвършенстване на международната регламентация на основните пощенски услуги, включително на универсалната пощенска услуга, като услуга от общ икономически интерес, предоставяна задължително на територията на всички страни-членки на ВПС.

(обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г., изм. бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., .........бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17, 55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и 60 от 2019 г. и бр. 51 и 60, 69, 71, 104 и 109 от 2020 г., бр. 18 и 23 от 2021 г.; изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - бр. 26 от 2021 г.; изм., бр. 80 от 2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 2021 г., изм., бр. 102 от 2022 г.)

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение на всички заинтересовани лица в Министерството на транспорта и съобщенията