Вие сте тук

Цифрова България

26.01.2022
Отчет на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея към декември 2021 г.
22.02.2021
Отчет на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея към декември 2020 г.
18.03.2020
Отчет на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея към декември 2019 г.
09.12.2019

 

 

 

Приложение:

1. РМС

2. Програма

3. Пътна карта

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ 2025” и Пътна карта към нея са приети с РМС № 730 от 5 декември 2019 година
14.11.2019

Проектът е на  междуведомствено съгласуване.

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2025" и пътната карта към нея може да се види в Приложението.

 

Лицe за контакт: Анелия Димова - главен експерт в дирекция "Информационни технологии",

тел. 02/ 9409 290; adimova@mtitc.government.bg

Приложение:

1. Проекта на "Цифрова България 2025"

2. Пътната карта

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025"
11.01.2019

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" е изготвен от подгрупа към Работна група 31 "Европа 2020" (РГ 31) и е преминал съгласуване от РГ 31 и обществено обсъждане.

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване - актуално състояние към януари 2019 г.

 

Лицe за контакт:

Виктория Джерманска - главен експерт в дирекция "Информационни технологии",

тел. 02/ 9409 278, email: vdzhermanska@mtitc.government.bg 

 

15.08.2018

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" е изготвен от подгрупа към Работна група 31 "Европа 2020" (РГ 31) и е преминал съгласуване от РГ 31 и обществено обсъждане.

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване - актуално състояние към 15 август 2018 г..

22.06.2018

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025" е изготвен от подгрупа към Работна група 31 "Европа 2020" (РГ 31) и е преминал съгласуване от РГ 31 и обществено обсъждане.

Проектът е изпратен за междуведомствено съгласуване.

10.04.2018

Проект на Национална програма "Цифрова България 2025", съгласуван от Работна група 31 "Европа 2020". Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане.

28.01.2016

Проектът на "Цифрова България 2020" към 23 декември 2015 г. е в Съвета за развитие при Министерски съвет за съгласуване и може да се види в Приложението.

 

 

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" - за съгласуване в СР при МС
09.12.2015

Проектът е публикуван в електронен вид за междуведомствено съгласуване.

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2020" може да се види в Приложението.

 

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" за междуведомствено съгласуване
05.11.2015

Проектът е публикуван в електронен вид за публично обсъждане.

Каним всички заинтересовани лица да представят на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията своите бележки и предложения по проекта на адреса на лицето за контакти, посочено по-долу.

Мотиви:

04.11.2015

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и Интернет са основните елементи, характеризиращи информационното общество (ИО) и представляват важен фактор за изграждането на конкурентоспособна икономика, основана на знанието и иновациите. Създаването на условия за повсеместен достъп до ИКТ и Интернет и тяхното широко използване са основна предпоставка за развитието на иновативно и приобщаващо общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите.

03.11.2015

Отчетни документи:

1. Отчет за напредъка и сравнителен анализ на Национална програма Цифрова България и Цифрова програма за Европа;

02.11.2015

Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова България/page.php?category=604.

30.09.2015

Европейската комисия провежда обществени консултации относно насоки за препоръчителни стандартни разрешения, масиви от данни и таксуване на повторната употреба на информацията в обществения сектор
 

Целевите групи на обществените консултации са всички граждани и организации, особено повторните ползватели на информацията в обществения сектор (предприемачи, частни лица), обществени органи, експерти в областта на повторната употреба на данни.

28.09.2015

Европейската комисия (ЕК) провежда  консултация   за измерване на изпълнението на дейностите на

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии”   

Очакват се коментари от ведомствата на държавите-членки в два аспекта:

Страници

Subscribe to Цифрова България