Транспорт, ИТ, съобщенията и Брекзит

Основните промени и подробна информация, която ще ви помогне да се подготвите е следната:

Актуална информация относно митническия контрол върху стоки, които се придвижват от остров Ирландия към Великобритания

Целта на уебинара бе запознаването на представителите на автомобилния бранш с най-новите тенденции в сектора, последвали напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз от 1 януари 2021 г.

Споразумението определя преходен период до 31 декември 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага във Великобритания, както и до момента. Това означава, че няма да има промени в условията за работа, обучение и бизнес. Промени няма да настъпят и в транспортния сектор.

Споразумението определя преходен период до края на 2020 г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага в Обединеното кралство, както и до момента.
„Брекзит“ (Brexit) се състои от английските думи „Britain“ и „exit“, или „излизане на Британия“.
Последствията от Брекзит върху функционирането на ЕС ще бъдат разностранни и най-често с отрицателен нюанс във всички сфери на обществения живот.
От гледна точка на телекомуникациите при излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) ще спре прилагането на първично и вторично законодателство на Съюза и ще се прилагат правилата за “трета държава“.
В областта на въздушния транспорт на ниво ЕС са разработени и са в процес на обсъждане следните документи:
На ниво ЕС в областта на автомобилния транспорт е разработено Предложение за регламент за временно разрешаване за период от 9 месеца на достъп на лицензирани в Обединеното кралство автомобилни превозвачи на товари до автомобилно превозване на товари между територията на Обединеното кралство и държавите членки на ЕС-27.
От гледна точка на морския транспорт в случай на излизане на Обединеното кралство без ратифицирано споразумение от 30 март 2019 г. ще спре прилагането на първично и вторично законодателство на Съюза и ще се прилагат правилата за “трета държава“.
В железопътния сектор спрямо ОК ще важат нормите и правилата, приложими към трети страни. Очакваме, че напускането на ОК без споразумение няма да се отрази директно върху развитието на железопътните услуги в България.