България и НАТО

Ратифициран със закон, приет от 39-oто НС на 18.03.2004 г. - ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г.
Издаден от Министерството на външните работи, обн., ДВ, бр. 22 от 18.03.2004 г., в сила от 29.03.2004 г.

Страните по Северноатлантическия договор, подписан във Вашингтон на 4 април 1949 година,

На 27 септември 2007 г. Министерският съвет на Република България прие Решение № 636 за одобряване на Меморандума за разбирателство относно улесняването на жизненоважния граждански трансграничен транспорт.  

Споразумението между Министерството на транспорта на Република България и Федералното министерство на транспорта, строителството и градското развитие на Федерална република Германия представлява техническо изпълнение на Спогодбата от 12 юни 1996 г.