Прием на стажанти

 

Защо да стажувате при нас?

Уважаеми студенти,

Вие искате да се изградите като добри специалисти, да можете да израствате в кариерата си след завършване на образованието си? Желаете да се докоснете до атмосферата в държавната администрация?

Тази възможност можете да получите още на студентската скамейка чрез организираните всяка година в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията стажове за студенти, обучаващи се в български и чуждестранни висши училища.

Наред с теоретичната подготовка, която получавате в университетите, тук можете нагледно да се запознаете с практическото приложение на теорията, да придобиете умения за работа в администрацията, да изпълнявате реално поставени задачи в различни области от дейността на министерството. Тук можете да се почувствате ангажирани, да проявите творчество, инициативност, да стимулирате своето мислене в посока от теория към практика.

От електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията можете да получите подробна информация за дейностите, осъществявани от министерството, структурата на администрацията, функциите на отделните дирекции.

 

Как да кандидатствате?

В организираните в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията стажове могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в български и чуждестранни висши училища. При тяхното организиране министерството прилага приетата през 2014 година Наредба за студентските стажове в държавната администрация.

Студентските стажове в държавната администрация се провеждат:

 • централизирано – по инициатива на дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на Министерски съвет;
 • децентрализирано – по инициатива на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

При централизирано организираните студентски стажове, от Портала за студентски стажове в държавната администрация можете да получите информация за:

 • условия и начин на провеждане на процедурата за провеждане на стажа – кандидатстване, подбор, начало на стажа;
 • начало на процедурата за набиране на кандидати;
 • срок и начин за кандидатстване;
 • брой и разпределение по административни звена на определените за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията позиции;
 • изисквания към кандидатите;
 • друга полезна информация.

При децентрализираните студентски стажове, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията спазва изискванията на Наредбата за студентските стажове в държавната администрация, като съществуват и изключителни случаи, при които студентите могат по лична молба да кандидатстват за стаж в министерството.

Документите, които кандидатите трябва да представят при инициираните от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията студентски стажове са:

 • молба до главния секретар на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, в която да са посочени дирекцията, в която студентът желае да проведе стажа, период на провеждане, контакти;
 • уверение от висшето училище – за студенти, обучаващи се в български висши училища;
 • автобиография.

 

Провеждане на стажа

Всички студентски стажове, провеждащи се в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, са неплатени и са с продължителност от 10 до 45 работни дни.

Централизирано организираните студентски стажове се провеждат в периода от 1 юли до 30 септември.

Децентрализираните студентски стажове, по инициатива на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, се провеждат в зависимост от възможностите на министерството и желанията на кандидата.

По време на стажа на стажанта се поставят подходящи задачи, свързани с професионалното направление, по което той се обучава.

Стажът преминава под ръководството на наставник, който отговаря за работата и действията на стажанта, напътства го, подкрепя го и оказва необходимото съдействие.

 

С пожелание за успех в бъдещите Ви начинания!

Дирекция „Човешки ресурси“