Контакти

София 1000, ул. "Дякон Игнатий" № 9

Справки и информация: 

тел. 02/940 - 9771

факс: 02/988 - 5094

Електронна поща: mail@mtc.government.bg

Дирекция "Връзки с обществеността и протокол"

Електронна поща: press@mtc.government.bg

Длъжностно лице по защита на личните данни:

Десислава Иванова
Електронна поща: dpo@mtc.government.bg