Вие сте тук

За министерството

София 1000, ул. Дякон Игнатий № 9
Справки: тел. 02/940 - 9771
ел. поща: mail@mtitc.government.bg

Приемна
тел. 02/940 - 9640
тел./факс: 02/988 - 5094, 02/940-9364

Център за информация и административно обслужване на гражданите 
тел. 02/940 - 9542, 02/940-9640

Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
ел. поща: press@mtitc.government.bg