Последната актуална информация на тази версия на МТИТС е от 19 октомври 2016 г.
Можете да достъпите новата версия, както и актуална информация от тук.
ISA² - програма за решения за оперативна съвместимост и общи рамки за европейските публични администрации, предприятията и гражданите като средство за модернизиране на публичния сектор 2016-2020

Програмата ISA² ще подпомогне трансграничното и междусекторното взаимодействие. Решението за програмата ISA², като наследник на ISA, е прието на 25.11.2015 г.

Чрез използването на ISA² решенията, администрациите ще могат да осигурят оперативна съвместимост между различните системи, отговорни за предоставянето на електронни услуги, като по този начин ще се гарантира безпроблемно електронно трансгранично или междусекторно взаимодействие между публичните администрации, гражданите и бизнеса.

ISA² ще замени и разшири обхвата на сега действащата програма ISA. Сред подпомаганите по линия на програма ISA дейности са инструментите за създаване и проверка на електронни подписи, трансграничните системи за електронно здравеопазване и софтуер с отворен код в подкрепа на Европейската гражданска инициатива.

С програмата ще се подпомагат дейности за оценка, подобряване и повторно използване на съществуващите решения за оперативна съвместимост и разработване на нови. Сред другите дейности, които може да бъдат подпомогнати, са дейностите за оценка на въздействието на предлаганото или приетото законодателство на ЕС върху информационните и комуникационните технологии (ИКТ) или за подпомагане на установяването на пропуски в законодателството, които спъват оперативната съвместимост между европейските администрации.

Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ISA² (BG)

Решение (ЕС) 2015/2240 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на ISA² (EN)

 • КОНЦЕСИЯ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
 • е-услуги
 • Киберзима 2011
 • 940 9400
 • 150-години МСД
 • Обществен съвет
 • БДЖ онлайн продажби
 • Европейска гражданска инициатива
 • Национална стратегия за развитието на широколентовия достъп
 • Цифрова програма за Европа
 • Електронно правителство
 • Отворени данни
 • Национален Център за Действие при Инциденти в Информационната Сигурност
 • Оперативна съвместимост на информационните системи

Актуално за министерството

Предложения за отбелязване чрез пощенски марки и пощенски продукти на значими събития, годишнини и чествания през 2017 г.
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект "Сътрудничество и координация по TEN-T коридорите от основната мрежа, преминаващи през България", финансиран по Многогодишната работна програма на Механизма за свързване на Европа
Резултати, одобрени от Управляващия комитет по TEN-T проект „Sea2Sea” за разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързващ Егейско с Черно море.

България в Шенген

{structural_funds}

SOLVIT

Вход в системата

RSS feed